| 03.12.2020

Hanken tar steg mot koldioxidneutralitet år 2030

hållbar utveckling
Hanken fattade i fjol beslut om att bli koldioxidneutralt senast år 2030. Som ett steg mot detta mål har Hanken nu kompenserat för sina utsläpp 2019.

Hankens beräknade koldioxidutsläpp för 2019 var 793,56 ton. Detta inkluderar utsläpp från flygresor, energiförbrukning, pappersanvändning och genererat avfall. Flygresorna utgör närmare 75 procent av utsläppen.

Hanken har kompenserat sina koldioxidutsläpp via tre projekt som beviljats guldstandard.

 
- De här fokuserar alla på olika aspekter inom socialt ansvar och miljö och de är från olika delar av världen. De har valts ut baserat på FN:s mål om hållbar utveckling, säger Sanchi Maheshwari, koordinator i socialt ansvar på Hanken.  

Projektet WithOneSeed i Östtimor är ett gemenskapsprojekt fokuserat på skogsplantering i tropiska områden och har också som mål att stärka självförsörjningen i lokalsamhällen. Genom projektet har över 50 000 koldioxidutsläpp avlägsnats från den globala atmosfären.

Det andra projektet, som valts ut av Hankens studentkår är Utsil Naj-programmet som verkar i Mexiko, Guatemala och Honduras. Projekt fokuserar på att förbättra levnadsvillkoren i landsbygdssamhällen genom att erbjuda bättre spisar.

Det tredje projektet handlar om att försäkra tillgången till rent vatten i Rwanda.

- Alla tre projekt bidrar till följande utvecklingsmål: ingen fattigdom, god hälsa och välbefinnande, god utbildning, jämställdhet, rent vatten och sanitet, hållbar energi, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bekämpning av klimatförändringarna, ekosystem och biologisk mångfald och partnerskap för att förverkliga målen, säger Maheshwari.  

Som ett nästa steg arbetar Hanken med att ta fram en ambitiös miljöplan. Att utöka och utveckla datainsamlingen relaterat till hållbarhetsmålen är en viktig del av detta projekt.

Hanken deltar i en gemensam hållbarhetskampanj med andra universitet

Finländska universitet publicerade förra veckan tolv ambitiösa teser och tänker sätta sig i spetsen för hållbar utveckling. Till dessa hör kolneutralitet till 2030, hållbar utveckling i kärnan av strategierna och starkt stöd för klimat- och mångfaldsmålen av Finlands regering.

I teserna listas de centrala åtgärderna som universiteten omgående kommer att vidta. Dessa är till exempel inkluderande av grunderna för hållbarhet och ansvarsfullhet i alla studier, mål för att minska utsläpp, målmedvetet utrotande av diskriminering och inkluderande av hållbarhetstänkande i all verksamhet från ledningssystem till rekryteringskriterier och utvärdering av forskningsprojekt.

Teserna har utarbetats av Unifi:s arbetsgrupp, som består av representanter från alla universitet och Finlands studentkårers förbund FSF.

- Teserna från Unifi om hållbar utveckling bekräftar behovet av att agera nu. Hanken har varit mycket aktiv i Unifi:s arbetsgrupp ända från början. Vi stöder detta starkt och är engagerade i alla konkreta åtgärder som ska genomföras av alla universitet enligt teserna, säger Maheshwari.

Mer information om Hankens hållbarhet finns här.

Unifi:s teser om hållbar utveckling och ansvar kan läsas här.

 

För mer information:

Sanchi Maheshwari
Koordinator för socialt ansvar
Sanchi.maheshwari@hanken.fi
+358 50 468 779 4.

Tags