Efter kursanmälan

Läs mer om vad som sker efter att du gjort din kursanmälan

Efter att du anmält dig

Bekräftelsemail med behövlig information skickas till dig efter en lyckad anmälan. Om du inte får mailet i din inbox vänligen kontrollera även din skräppost (junk mail) innan du tar kontakt. 

När du fått en kursplats via anmälningstjänsten

Alla kursanmälningar förs manuellt in i Hankens studieregister, och vi ber därför om tålamod för en period om en till två veckor efter att du anmält dig. Dina kursanmälningar kommer att synas i Sisu så snart du blivit registrerad. Observera att OPU-studerande inte skall göra en studieplan i Sisu. Sisu-instruktioner för OPU-studerande finns här:

Info om kursens start samt detaljerade läsordningar

Distanskurser: Inför kursstart kommer läraren att skicka epost till alla kursdeltagare med ett Moodle-lösenord (nyckel) i de fall att kursen är låst. I Moodle framgår exakt tidtabell och all kursspecifik information. Om du ej fått lösenordet, vänligen kontakta läraren.

Närundervisning: Tidtabellen för kurser med närundervisning finns i Schema. Studiehandboken WebOodi anger endast undervisningsperioden medan själva undervisningen i praktiken kan variera inom en periods ramar. Om du inte hittar tidtabellen för din närundervisnings-kurs i Schema, vänligen kontakta läraren.

Du hittar instruktioner hur använda Schema i filen nedan. Anvisningarna finns också på framsidan av WebOodi studiehandboken: anvisningar_for_nyaschema.pdf

Kursbeskrivningar

Hanken övergår till ett nytt studiesystem, Sisu, från och med vårterminen 2022. Kursbeskrivningarna kommer att synas i både WebOodi och Sisu under våren. 

Hur aktiverar du ditt användar-ID?

Du bör aktivera ditt användar-ID för Hankens nätverk ca en vecka innan kursstart för att bli registrerad i Moodle och komma åt kursmaterialet, samt få åtkomst till din Hanken e-post dit läraren skickar all viktig information du behöver.

Du hittar anvisningar om hur du aktiverar ditt användar-ID HÄR. Vänta dock en tid (1-2 veckor) innan du aktiverar - vi måste först hinna manuellt registrera dig i Hankens studentsystem.

Vänligen notera att du behöver finländska bankkoder för att kunna aktivera ditt användar-ID.

Moodle - platsen för kursmaterial och kommunikation

Kursmaterialet finns i Moodle. Föreläsaren skickar epost med information och Moodle-kursnyckel inför kursstart. Kom ihåg att även kolla din junk mail om du ej fått mail när kursen startar. Det är också i Moodle du hittar tentresultaten. Vid frågor om dessa, vänligen kontakta läraren eller avdelningens amanuens.

Distansundervisning

gäller alla Öppna universitetsstuderande för höstterminen 2021, även Snabbleden hela läsåret 2021-2022. Ett och samma snabbledspaket ges gemensamt på distans för studerande både i Helsingfors och i Vasa. Tentamina kan dock förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats (alla restriktioner beaktas), antingen till Hanken i Helsingfors eller i Vasa.

Våren 2022 återgår Öppna universitetet till närundervisning för dagkurserna (dvs allt utom Snabbledens kurser) i de fall kursbeskrivningen så stipulerar.

Tentamina

Distanskurser: I praktiken innebär undantagsreglerna att alla tentamina hösten 2021 för dig som Öppna universitetsstuderande i första hand ordnas som elektronisk tentamen i EXAMs utrymmen på Hanken antingen i Helsingfors eller i Vasa. Alternativt kan examinationen också ske helt online i t ex Moodle.

I e-tent programmet i våra EXAM utrymmen har varje studerande två separata tentamenstillfällen. Vardera är öppet inom ett tidsintervall där du själv väljer och bokar din tid; ett tenttillfälle inom vardera intervallet.

Du kan välja den fysiska orten för e-tent i Exam fritt, endera i Helsingfors eller i Vasa (OBS! p.g.a. praktiska omständigheter kan du som tenterar i Vasa endast boka tiderna kl 11 eller kl 14.

Närundervisning: Till tentamen för kurser med närundervisning anmäler du dig via det nya studiesystemet Sisu. Du hittar dock tentdatumen även i WebOodi.

Snabbleden: Också du som är studerande inom öppna universitetets snabbled 2021-2022 har för varje separat obligatorisk grundkurs med denna examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

Två tentmöjligheter: Detta gäller för VARJE kurs för dig som Öppna universitetsstuderande (grund-, OPU-grund och ämnes-, fördjupad och språkkurs).

Det är ytterst viktigt att du regelbundet (1 gång/dag) läser din Hanken e-post, eftersom det är dit lärarna sänder kursnyckeln (lösenordet) till respektive kurs Moodle sida.