Regionalt samarbete

Läs mera om Helsingforsalliansen och Vasa högskolekonsortium.

Samhällsengagemang och insatser

I och med att Hanken har verksamhet i både Helsingfors och Vasa ser Hanken sin roll i att utveckla och bidra till respektive region som mycket viktig. Förutom att sträva efter att sprida kunskap, deltar Hankens både forskande och undervisande personal och den administrativa personalen i respektive regions utveckling genom att vara medlemmar i styrelser, direktioner och samarbetsprojekt.

Helsingforsalliansen

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan.

Syftet med samarbetet är att stärka och säkerställa en högklassig svenskspråkig högskoleutbildning samt att gemensamt bära ansvar för regionens tvåspråkighet. Samarbetet tar sig i uttryck i olika expertgrupper som arbetar med frågor kring bland annat

  • Gemensam marknadsföring i Finland och Norden, där Högskoledagen är den största satsningen
  • En gemensam hemsida som klargör utbildningsalternativen på svenska i Helsingfors
  • Språkundervisning för högskolornas studerande och personal samt språkgranskningar av avhandlingar och diplomarbeten
  • Satsningar för att säkerställa tillgången på svenskspråkiga lärare i södra Finland
  • Juridikutbildning över högskolegränserna och svenskspråkigt undervisningsmaterial inom juridik
  • Gemensamma IT-lösningar

Samarbetet har även utmynnat i en permanent gemensam svenskspråkig studiepsykolog.

I Helsingforsalliansens styrgrupp sitter rektorerna för respektive högskola och tre externa medlemmar.

För mer information om verksamhet och kontaktuppgifter till Helsingforsalliansens koordinator, besök webbportalen Studera i Helsingfors.

Vasa högskolekonsortium

Vasa högskolekonsortium består av sex högskolor: Vasa universitet, Åbo Akademi (Vasa), Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia samt Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.

Målet för samarbetet är att förbättra informationsflödet mellan konsortieenheterna, öka kännedomen om och mellan partnerhögskolorna, utveckla Vasas image som högskolestad, öka högskolornas attraktionskraft bland potentiella studerande (nationellt och internationellt), samt sprida ett enhetligt budskap om Vasas högskolor. Inom konsortiet finns flera funktionsspecifika arbetsgrupper.

Konsortiet samarbetar tätt med övriga aktörer i Österbotten, bland annat Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK). Inom ramen för detta samarbete deltog parterna bl.a. planerandet och verkställandet av landskapsevenemanget Pop-up Österbotten i Helsingfors tillsammans med Österbottens förbund och Expo Österbotten Ab.

Läs mer om högskolekonsortiets arbete här.