| 31.03.2021

Digital pedagogik och integrering av utländska studenter centrala teman i Hankens följande nationella auditering av kvalitetsarbetet

Hankens kvalitetssystem auditerades av Nationella Centret för Utbildningsutvärdering 2017 och beviljades en kvalitetsstämpel som gäller fram till 2023. I februari anmälde sig Hanken igen till den nationella auditeringen 2023.

Kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning koordineras på Hanken av akademiska rådet, som bland annat godkänt den uppdaterade kvalitetspolicyn för högskolan. Det praktiska kvalitetsutvecklingsarbetet och beredning av frågor som aktualiseras inom det sköts av kvalitetssäkringsutskottet, vars ordförande är programdirektör Maria Holmlund-Rytkönen. Planerare Katarina Valkama och specialsakkunnig Tove Ahlskog-Pursiainen är sekreterare för utskottet.

- Hittills har vi bland annat arbetat med att förnya Hankens kvalitetshandbok. För att få hela Hankens personal med i kvalitetsarbetet är det viktigt att målsättningarna är presenterade så tydligt som möjligt, säger Holmlund-Rytkönen.

Den nya kvalitetshandboken, som precis har behandlats av akademiska rådet, har ett kortare format än den tidigare och länkar vidare till andra beskrivningar. Den kan förhoppningsvis vara ett fungerande verktyg såväl för att presentera Hankens kvalitetssäkring för externa intressenter som för att introducera nyanställda och för att hjälpa personal att lätt hitta vidare till information om olika funktioner, regelverk eller processer.

Kvalitetssäkringsutskottet jobbar också med att utveckla det visuella materialet.

- Genom visualiseringar kan god praxis göras känt i ett komprimerat format. Vi har också arbetat med årsklockor som ger en snabb inblick i återkommande processer på högskolan som är centrala för att försäkra att verksamhetens kvalitet håller hög nivå, säger Holmlund-Rytkönen.

Ett exempel på både kvalitetsutveckling och visualisering i sammanhanget är modellen för premiering av undervisning som togs i bruk på Hanken 2019. Modellen går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra, och presenteras som en premierings- och incitamentpyramid för högklassig undervisning.

 

Styrkor utvecklas

Vid auditeringen utvärderas om högskolans kvalitetssystem är ändamålsenligt, välfungerande och effektivt. Jämfört med de internationella ackrediteringarna relaterade till kvalitetsstämplarna EQUIS, AACSB och AMBA är den nationella värderingen mer fokuserad på rutiner i organisationen.

Auditeringsmodellen för finländska högskolor förnyades inför auditeringsomgången 2018–2024. I den nya modellen betonas genomslagskraft i samhället och studentcentrerad utbildning.

I auditeringen ingår ett utvärderingsområde som högskolan väljer samt utvärdering av kollegialt lärande (benchlearning). Som tema för kollegialt lärande på Hanken har valts stödet till digital pedagogik, som utförs inom ramen för Hanken Teaching lab. Samarbetspartnern är Learning Center vid BI i Oslo.

- Idén med benchlearning är att ömsesidigt dela erfarenheter och lära sig av varandra. Hanken har en nära relation med BI sedan tidigare så valet att samarbeta med BI var naturligt, säger Mikaela Krohn, planerare för digital undervisning.

Krohn håller kontakt med BI tillsammans med utbildningsplanerare Susanna Taimitarha.

- BI har ett välutvecklat Learning center som stöd för lärare och de har redan rott i land ambitiösa projekt – bland annat har hela kandidatprogrammet designats om och undervisas genomgående med blandade lärmiljöer (blended learning). Det har varit roligt att se att båda parterna upplever en stor nytta i att dela erfarenheter och lära av varandra, säger Taimitarha.

Som det egna utvärderingsområdet på Hanken har det valts integreringen av internationella studenter. Inom ramen för det kommer bland annat Hanken International Talent™, med syftet att integrera internationella studenter på den finländska arbetsmarknaden, att förnyas. För ändamålet ska det anställas en koordinator ännu i vår.

Projekten benchlearning med BI om Teaching Lab och integreringen av internationella studerande går vidare som utvecklingsarbete främst under 2021. Kvalitetshandboken finslipas och kommer sedan kontinuerligt att uppdateras. Hankens feedbackinsamling av studenter och alumner har kartlagts och rapporteringen utvecklas.

- Alla inom Hanken ansvarar för kvaliteten av sitt eget arbete, men vi vill också arbeta för större kännedom om och förståelse för vad som görs på Hankennivå. Det huvudsakliga målet är inte egentligen att klara en auditering, utan att göra Hanken till en ännu bättre organisation att jobba inom och på det sättet möjliggöra goda resultat på alla plan, säger Holmlund-Rytkönen.