Disputation - Hannu Ritvanen

14.8.2019 12:00

Disputation - Hannu Ritvanen

Location: 
Hannu Ritvanen disputerar i företagsledning och organisation på avhandlingen Managing Intellectual Capital-Related Risks - A Relational Approach.