| 05.05.2015

Högklassig forskning och produktivitet beskrivande för Hankens år 2014

Bokslutet för 2014, som godkändes av högskolans styrelse 16.4.2015, visar på en positiv utveckling, där centrala indikatorer pekar uppåt, högskolan uppnår en stor del av sina målsättningar och verksamheten har en trygg ekonomisk bas. Hanken strävar fortsättningsvis till att vara en internationellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad handelshögskola. För dessa strävanden är internationella ackrediteringar av största vikt och år 2014 förnyade Hanken sin EQUIS-ackreditering, som högskolan haft sedan år 2000.

Högklassig forskning av internationell standard

Under år 2014 fick Hanken bekräftat att implementeringen av högskolans forskningsinriktade strategi varit framgångsrik. Utredningen Vetenskapens tillstånd 2014 (Tieteen tila 2014), som utarbetats av Finlands Akademi (FA), visar att Hankens forskning med sitt citationsindex på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1. Samma trend är synlig i det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde. Här ligger Hankens index på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1. Ur ett nationellt perspektiv är det endast Hanken och Aalto-universitetet som överskrider världsmedeltalet för citationsindex inom de ekonomiska vetenskaperna.

Antalet vetenskapliga publikationer höll en stabil och god nivå med 204 år 2014, jämfört med 198 året innan. Även antalet publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter med en ISI Web of Science Impact Factor>1 steg till 61 (2013: 53) och överskred således målsättningen (32) med god marginal.

Bilateralt avtal inom logistik och stabil examination

Under året gav Hanken gav sitt svar till diskussionen om dualmodellen då högskolan knöt sitt första bilaterala avtal om studiestigar och samarbete med en yrkeshögskola. Avtalet gäller ämnesområdet logistik, där yrkeshögskolan Arcada ansvarar för utbildningen på kandidatnivån medan Hanken bär ansvaret för utbildningen på magisternivån och för doktorandutbildningen.

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som följer de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina steg till 229 (2013: 227, mål 210) tack vare den obligatoriska utlandsvistelsen och satsningar på studentservice. Antalet utexaminerade magistrar var det högsta på flera år och steg till 278 (2013: 254, mål 280). Under året utexaminerades 19 doktorer (2013: 15, mål 16).

Ett ytterligare mål vad gäller utbildningen är andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret. Hanken har som målsättning att denna andel är minst 30 % och resultatet för läsåret 2013-14 är 32,3 % vilket är det bästa genom tiderna.

Hankens satsningar på ansvarsfull ekonomutbildning inom ramen för PRME-initiativet (Principles for Responsible Management Education) fick åter erkänsla då sekretariatet för det Regionala Nordiska Kapitlet förlades vid Hanken.

Inom ramen för kandidat- och magisterutbildningen låg fokus fortsättningsvis på att strömlinjeforma programportföljen så att den år 2015 består av färre men starkare engelskspråkiga program som mäter sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Fortsatt internationalisering av utbildning och studiemiljö

Den obligatoriska utlandsterminen har blivit en självklar del av utbildningen och den totala studentmobiliteten (inkommande och utgående utbytesstuderande) ökar stadigt. Antalet studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik steg från 354 (medeltal 2011-13) till 404 (medeltal 2012-14). Även antalet studiepoäng som avlades utomlands fortsatte att stiga och uppgick till 4 863 (2013: 4 303).

Antalet internationella examensstuderande har hållits stabilt. Andelen internationell personal bland den forskande och undervisande personalen har ökat från 21,2 % (2013) till 24,3 % (2014).

Stark balans och stabil avkastning tryggade ekonomin

År 2014 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 92,1 MEUR (82,4 MEUR år 2013). Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 2,54 MEUR, varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten (4,4 MEUR), främst placerade donationsmedel. Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen var 9,4 %.

Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,1 MEUR (22,0 MEUR år 2013), varav finansieringen från UKM på 17,3 MEUR stod för merparten (16,6 MEUR år 2013). Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till totalt 25,0 MEUR (23,6 MEUR år 2013), varav personalkostnaderna stod för 64 % (65 % år 2012), fastighetskostnaderna för 14 % (13 %) och övriga kostnader för 22 % (22 %).

I november 2014 inledde Hanken en ny medelinsamlingskampanj – HANKEN RETURNS – som i slutet av året hade inbringat 0,72 MEUR.