| 31.08.2021

Doktorsavhandling: Både klienter och anställda inom vården mår bättre då de får stöd

Ny forskning visar att en tjänsteorganisation underlättar människors välbefinnande genom att stöda dem, samverka socialt med dem och ge dem självbestämmanderätt. Tillämpning av teknik, tjänstemiljö och interna rutiner och arrangemang bidrar också till människors välbefinnande.

I sin doktorsavhandling med titeln "Whence the well-being of individuals? Organizational roles of a transformative service provider in a healthcare setting" utforskar Arafat Rahman källorna till klienters och anställdas välbefinnande inom hälsovården.

"Jag undersökte hälsovårdsklienters och anställdas välbefinnande i ett utvecklingsland eftersom en viktig tjänst som hälsovård står inför många utmaningar i en sådan miljö. Även om hälso- och sjukvårdstjänster har ett inneboende löfte om att arbeta för välbefinnande så formas de slutliga resultaten av det stöd, den sociala samverkan och de möjligheter till självbestämmande som erbjuds av en leverantörsorganisation", säger Rahman.   

En stark källa till individens välbefinnande är enligt Rahman då en organisation stöder genom att bland annat bry sig om individens åsikter, mål och värderingar och att hjälpa vid problematiska situationer. Hur en tjänsteorganisation utformar sin miljö, tillämpar tekniska gränssnitt och funktioner samt hanterar interna rutiner har också konsekvenser för människors välbefinnande. Till exempel bidrar användningen av växter i en tjänstemiljö till att minska trötthet och förbättra välbefinnandet.

På samma sätt har en tjänsteproducerande organisations interna praxis av att uppmuntra medarbetarnas deltagande i hälsoprogram inflytande på medarbetarnas välbefinnande. Bortsett från en organisations roll beror också välbefinnandet på faktorer som är relaterade till individer, kollektiv (t.ex. familj, samhälle), tjänstesystem och situationer.

"Jag fann att en vårdgivarorganisations roll i att stödja kunderna sociala samverkan har större inflytande än att stödja dem i deras välbefinnande. Social samverkan sker genom att tillhandahålla information som positivt påverkar kundernas tro på att utföra en viss hälsorelaterad uppgift och förväntningar på önskade resultat. En organisations stöd till hälso- och sjukvårdsanställda har dock ett stort inflytande på deras engagemang i arbetet och organisationen, vilket leder till deras ökade välbefinnande. Det är även nödvändigt att uppmuntra anställda att förbättra sitt välbefinnande", säger Rahman.

"Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver utveckla och genomföra strategier och program som betonar det organisationsdrivna stödet, insatserna för social samverkan och självbestämmande för att underlätta välbefinnandet för hälso- och sjukvårdsklienter och anställda", avslutar Rahman.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen via denna länk.

Arafat Rahman disputerar i Vasa på avhandlingen i marknadsföring: "Whence the well-being of individuals? Organizational roles of a transformative service provider in a healthcare setting" torsdagen den 2 september kl.10.

Disputationen kommer att hållas genom videokonferens. Delta i videokonferensen via Teams via den här länken.

Opponent: Docent Joerg Finsterwalder (University of Canterbury)
Kustos: Professor Peter Björk
Kontaktinformation:
Arafat Rahman
E-post: arafat.rahman@hanken.fi