Arkiv 2019

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.
For press releases in English, please switch to the English webpages.

13.12.2019: Ekonomiska kriser påverkar kanalerna för penningpolitik

Den finansiella krisen år 2008 och de därav föranledda okonventionella penningpolitiska åtgärderna tagna av de europeiska centralbankerna har väckt intresse kring hur ekonomisk omstrukturering, finansiella kriser eller penningpolitiska förändringar påverkar sambandet  mellan penningpolitik och ekonomisk aktivitet.

I sin avhandling studerar Nasib al Nabulsi den här frågan på de nordiska marknaderna genom tre olika forskningsartiklar. Den första artikeln fokuserar på hur väl finansiella variabler såsom aktiemarknadsavkastningar, kortfristiga penningmarknadsräntor och räntespreaden kan prognostisera förändringar i den ekonomiska aktiviteten. Resultaten påvisar det starkaste sambandet mellan ekonomisk aktivitet och de finansiella variablerna i Sverige och Finland.

I den andra artikeln undersöker al Nabulsi hur en centralbanks höjning av räntorna påverkar såväl aktiernas fundamentala pris som felprissättningen.

–Mina resultat visar att båda priskomponenterna sjönk, säger Nasib al Nabulsi. Resultaten tyder också på att en mindre del av prisförändringen vid en oförväntad räntehöjning kommer från den fundamentala priskomponenten, vilket går tvärt emot förväntningarna enligt teorin om rationella tillgångsprisbubblor, tillägger al Nabulsi.

Nasib al Nabulsi undersöker i sin tredje artikel hur privatkonsumtion ändrar när bostadspriser och aktiepriser stiger. Studien sträcker sig ända till det tidiga 80-talets finansiella kriser.

–En höjning av bostadspriser påverkar konsumtionen mera än ett tillskott i det finansiella välståndet, säger al Nabulsi. Det här tyder på att finansiellt välstånd inte i någon större utsträckning driver konsumtionen i en ekonomi som t.ex. Sveriges, avslutar han.

Du kan läsa hela avhandlingen här.

Mera information:
Nasib Al Nabulsi
Tfn:0442805853
e-post: nasib.nabulsi@gmail.com

Nasib Al Nabulsi disputerar inom finansiell ekonomi på fredag 13.12.2019 kl.12
Plats: Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

Opponent: Bonnie Buchanan (University of Surrey)
Kustos: Professor Kenneth Högholm

5.12.2019: Vd:ar riskerar sparken vid försummelse av företagets samhällsansvar

Vilka är konsekvenserna för verkställande direktörer och styrelsemedlemmar då deras företag åkt fast för misskötsel relaterad till ett företags samhällsansvar? Misskötseln kan vara kopplad till exempel till företagets arbetstagare, kunder, miljön eller samhället.

I sin doktorsavhandling “Essays on Stakeholder-related Corporate Misconduct and Consequences for CEOs and Directors” undersöker Niclas Meyer ifall vd:ar förlorar sina jobb och styrelsemedlemmar mister externa styrelseposter då bolag åkt fast för misskötsel kopplad till samhällsansvar. Enligt tidigare forskning skulle dylika påföljder tyda på att företagsstyrning minskar sannolikheten för misskötsel.

Kostnaderna för företag, aktieägare och övriga intressenter kan vara höga då företag åker fast för misskötsel kopplad till samhällsansvar, vilket extremfall som British Petroleums oljeutsläpp år 2010 och Volkswagens utsläppsskandal år 2015 visade. Vi vet tämligen lite om vilka påföljderna för företagsledningen är efter denna typ av misskötsel.

- Mina resultat tyder på att styrelsemedlemmar går miste om externa styrelseposter efter misskötsel kopplad till samhällsansvar, medan påföljderna är strängast för vd:n. Våra resultat visar att sannolikheten för att vd:n får sparken stiger märkbart efter misskötsel kopplad till miljö och företagsstyrning, säger Meyer.

Påföljderna beror dock på ett lands rättsfamilj: i länder med rättssystem baserade på den angloamerikanska rättstraditionen är påföljderna strängare än i länder vars rättssystem är baserade på den romerska rätten, dit även de nordiska länderna hör.

– Detta är intressant med tanke på att företag i länder med romersk rättstradition har påvisats satsa mest på samhällsansvarsinitiativ. Jag vill ändå poängtera att trots att påföljderna är mildare i dessa länder så visar min forskning att företag i sådana länder mer sällan är involverade i misskötsel, kommenterar Meyer.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.

Niclas Meyer disputerar i ämnet torsdagen den 5 december 2019 kl. 12.00. Forskningsområdet är finansiell ekonomi.
Plats: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Mera information:
niklas.meyer@hanken.fi

15.11.2019 Digitala utmaningar inom ekonomiutbildningen stöds av Hankens delägarskap i Funidata Oy

Hankens delägarskap kommer att bidra till det nationellt och strategiskt viktiga undervisningssamarbetet mellan speciellt de forskningsintensiva universiteten i huvudstadsregionen. Delägarskapet stöder även att ekonomiutbildningens specialbehov beaktas i det nationella utvecklingsarbetet.

Som ägarkund i Funidata får Hanken till sitt förfogande ett nytt kärnsystem för undervisning och studier.

– Delägarskapet i Funidata ger Hanken det stöd vi behöver för framtida digitala möjligheter och utmaningar inom universitetsutbildningen. Vi får den för oss bästa modellen för samarbete mellan universiteten och därigenom också kostnadseffektiv produktion av tjänsterna, säger rektor Spens.

– Våra ekonomistuderande kommer att få den största nyttan av beslutet, då de får tillgång till ett modernt och innovativt verktyg som stöder och vägleder i studierna, fortsätter Spens.

Funidata Oy grundades i januari 2016 utgående från Aalto-universitetets, Helsingfors universitets, Jyväskylä universitets och Tammerfors universitets gemensamma OTM-projekt (modernisering av det studieadministrativa datasystemet). De tekniska universiteten i Villmanstrand och Tammerfors kom med i samarbetet år 2017. Funidata ägs av universiteten och utvecklar för sina ägarkunder studieadministrationens nya kärnsystem, Sisu. Sisu är en servicehelhet inom studier och undervisning för lärare, studerande och servicepersonal, och utvecklas utgående från universitetens gemensamma behov. Målet är att skapa förutsättningar för undervisningssamarbete mellan universiteten, och uppnå kostnadseffektiv produktion av de för universiteten centrala gemensamma tjänsterna. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att förebygga den gemensamma nationella teknologiska skulden.

– Vi är glada över Hankens beslut om att bli ägarkund och att de valt Sisu som sitt huvudsakliga system för undervisning och studier. Vi stöder gärna även i fortsättningen ett ökat undervisningssamarbete och är öppna för att utöka bolagets ägandegrund, säger verkställande direktör Mika Peura från Funidata Oy.

Tilläggsinformation:

Linda Gerkman, direktör, Svenska handelshögskolan, tel. 040 3521366
Mika Peura, verkställande direktör, Funidata Oy, tel. 050 438 0797

27.09.2019 Pressinbjudan: Hankens forskning på 7 x 7 = 49 minuter

Välkommen på Hanken Research Day som ordnas i samband med Forskarnas natt 27 september kl.13:30! Vi bjuder på aktuella forskningspresentationer av forskning på Hanken i ett nytt, roligt format: 7 forskningsgrupper har endast 7 minuter på sig att presentera sin forskning och presentationen får bestå enbart av bilder! Som avslutning på Hanken Research Day håller rofessor Gonul Colak sin installationsföreläsning.

Evenemanget är öppet för publik och sänds också direkt på webben

Tid: 27.9 2019 kl. 13:30
Plats: Hanken Svenska handelshögskolan, Festsalen, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Representanter för media kan anmäla sig till:
Marlene Günsberg, kommunikationschef
marlene.gunsberg@hanken.fi
Tfn 040 3521 212

Mera information på Facebook.
 

Program: 

13:30 Välkommen, prorektor Jaakko Aspara
14:00 Forskningspresentationer – 4 forskargrupper x 7 minuter

 • Leadership style versus Human Resource Management systems – Which one to invest in?
  presented by Mats Ehrnrooth
 • Responsible management learning: Insights from student projects with companies
  presented by Martin Fougère
 • Copyright and the challenge of artificial creativity
  presented by Daniel Jongsma & Mikko Antikainen
 •  What is humanitarian and societal logistics?
  presented by Wojciech Piotrowicz

 
14:40 Kaffepaus
15:00 Forskningspresentationer – 3 forskargrupper x 7 minuter

 • Competition and Regulation of Media Platforms
  presented by Jiekai Zhang
 • Organisation’s change despite different personal values
  presented by Virpi Sorsa
 • Social Capital and Accounting Conservatism
  presented by Mansoor Afzali

15:30 Installationsföreläsning – Professor Gonul Colak

The Economic Consequences of Political Uncertainty Across the Globe

23.09.2019 Två nya Professor of Practice vid Hanken

Torkel Tallqvist och Pekka Sääskilahti har blivit utnämnda till Professor of Practice vid Hanken. Tallqvist är expert inom företagsledningsfrågor och entreprenörskap och Sääskilahti är expert på immaterialrätt, konkurrenspolitik och prissättning.

Torkel Tallqvist kommer att bidra till utvecklingen av undervisningen i företagsledning och entreprenörskap samt förändringsarbete inom företag. Han kommer också att undervisa själv i en helt ny typ av kurs med stark näringslivskoppling.

– Jag gläder mej att få utnyttja mina kunskaper från företagsledning, affärsutveckling och doktorsforskning i ett nytt sammanhang. Målet är att igen skapa ny kunskap, varaktig nytta i lag med tänkare, studerande och affärsidkare. 

Tallqvist har doktorerat vid Åbo Akademi  på att identifiera innovationsmönster inom branscherna konsumtionsvaror och tung industri. Han har senast jobbat som Investment Director för vinbolaget Inkerman på Krim, i Ukraina och Ryssland.

– Torkel Tallqvist har länge varit en stor tillgång för Hanken genom att agera mentor för våra studenter i entreprenörskap och företagsledning. Han har också bidragit starkt till att Hanken är en ledande akademisk institution då det gäller forskning i entreprenörskap, säger Joakim Wincent, professor i företagsledning och entreprenörskap.

Pekka Sääskilahti knuten till Helsinki GSE

Pekka Sääskilahti har gjort en lång karriär inom nationalekonomi och immaterialrätt, och prissättningsfrågor. I sin roll som Professor of Practice är Sääskilahti knuten till institutionen för nationalekonomi och Helsinki GSE, och han vill uppmuntra studenter att tillämpa nationalekonomi i praktiken och att utveckla sina egna tillvägagångssätt.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig, som jag är tacksam för. Jag har länge jobbat för att förbättra användningen av nationalekonomi i beslutsfattandet i finländska bolag. Att nu få en möjlighet att jobba med Hankenstudenter och forskare med metodologier och tillvägagångssätt för att införa nationalekonomiskt inflytande i affärslivet är vad jag hoppas på allra mest, säger Sääskilahti.

Sääskilahti har en doktorsexamen från Helsingin Kauppakorkeakoulu. Han har under hela sin karriär jobbat med frågor om hur företag konkurrerar på marknaden. Han har bland annat jobbat för Nokia i över tio år, och nu är han Senior Vice President och Head of Finland and Scandinavia vid konsultföretaget Compass Lexecon.

– Pekka Sääskilahti har en långvarig och gedigen erfarenhet av prissättning samt värdering av IPR inom high-tech sektorn, speciellt Nokia. Under senare år har han varit verksam med konkurrensanalys inom ramen för en central position i ett av världens ledande konsultföretag på området, Compass Lexecon. Pekka Sääskilahti är en strålande föreläsare med förmåga att sammankoppla dagsaktuella observationer och case inom intressanta och dynamiska branscher med ekonomisk teori, säger Rune Stenbacka, professor i nationalekonomi vid Hanken.

18.09.2019 Christoph Vitzthum är Årets alumn 2019

Hanken utsåg koncernchef Christoph Vitzthum till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 20 september 2019.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit aktiv kontakt till högskolan efter sin utexaminering. I år har Hanken valt Christoph Vitzthum till Årets alumn.

Christoph Vitzthum utexaminerades från Hanken år 1994 med finansiell ekonomi som huvudämne. Efter en lång karriär på Wärtsilä, blev han koncernchef för Fazer år 2013. Han har engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som medlem i medelinsamlingens kampanjkommitté samt i sin roll som koncernchef för Fazer, då företaget är med i Hankens partnerprogam.

- Jag blev väldigt stolt och tagen över att bli utnämnd till årets alumn. Det var en överraskande utmärkelse som jag tar emot med stor tacksamhet och ödmjukhet. Till andra alumner på Hanken skulle jag vilja säga – var med och utveckla vår fina alma mater, säger Vitzthum.

I och med sitt engagemang i Hanken är Christoph Vitzthum en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studenter och andra alumner.

- Jag är väldigt glad över att vi får utse Christoph till årets alumn. Hans starka engagemang och hjärta som brinner för Hanken gör verkligen skäl för talesättet "en gång hankeit, alltid hankeit", säger Karen Spens, Hankens rektor.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Helsingfors fredagen den 20 september 2019. Det här var elfte året som Hanken utsåg Årets alumn.

Mera information:
Mira Aarnivuo
Alumnkoordinator
Tfn: +358 50 552 7271
E-post: mira.aarnivuo@hanken.fi

03.09.2019 Nobelpristagaren Bengt Holmström knyts till Hanken och Helsinki GSE 

Nobelpristagaren Bengt Holmström knyts till Hanken berättade rektor Karen Spens i sitt inskriptionstal 3.9.2019. Utbildnings- och kulturministeriets överdirektör Tapio Kosunen förordade en förhöjning av utbildningsnivån i Finland och styrelseordförande Jannica Fagerholm flaggade för fortsatt internationalisering på Hanken.

Rektor Karen Spens öppnade läsåret då Hanken firar 110 år i Helsingfors. Samtidigt inleds det 40:e läsåret på Hankens enhet i Vasa. Under feståret anknyts Nobelpristagaren Bengt Holmström till Hanken och Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), i egenskap av Hanken Foundation Distinguished Fellow. Bengt Holmström som idag är professor vid MIT, anknyts från och med 1.1. 2020 till Hanken och stöder undervisnings- och forskningsverksamheten, speciellt med fokus på seminarieverksamheten inom doktorandbildningen.

Spens konstaterade att intresset för att studera vid Hanken fortsättningsvis är starkt. I år ansökte rekordmånga, dvs. sammanlagt 1439 personer till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors. Av alla antagna magisterstudenter har 41% utländsk nationalitet, vilket stärker Hankens position som ett internationellt lärosäte. Spens anser dock att den nya betygsantagningskvoten som infördes 2018 inte är helt problemfri.

– Det finns ett behov av att ta i bruk ett antagningssätt som stöder en diversifiering av studenter. Hanken har därför beslutat att införa en antagningskvot baserad på särskilda meriter. Då avses meriter som t.ex. företagande, frivilligverksamhet, idrott eller konst, i kombination med goda studiefärdigheter, sade Spens.

Överdirektör Tapio Kosunen konstaterade att ett mål för den här regeringsperioden är att höja utbildningsnivån i Finland med fokus på både fler förstagångsstudenter i högskolorna och kontinuerligt lärande. –Inom kontinuerligt lärande har högskolorna nu en chans att bli föregångare då utbudet ska utvecklas. Det kräver satsningar på digitala lösningar och ett samarbete mellan högskolor för att uppnå den flexibilitet som krävs, sade Kosunen.  

Styrelseordförande Jannica Fagerholm poängterade att Hanken kommer att fortsätta satsa starkt på internationalisering.
–Vi tror på samverkan med omvärlden i form av forskningsverksamhet, studentutbyte och utlandsalumner som flyttar tillbaks till Finland. Det här bidrar till att Finland är bättre rustat för framtiden, framhöll Fagerholm. 

02.09.2019 Hanken lämnar Tritonia samarbetet

Hanken Svenska handelshögskolans bibliotekstjänster i Vasa flyttar från Tritonia-biblioteket till Stadsbiblioteket från och med 1.1.2020. I och med flytten kommer all biblioteksservice att kunna erbjudas ett stenkast från Hanken.

Hankens kursböcker kommer att finnas för utlåning i Stadsbibliotekets utrymmen på Biblioteksgatan 13 från och med början av nästa år. Serviceutbudet för studenter förbättras avsevärt efter flytten då undervisnings- och handledningstjänster i informationssökning och akademiska färdigheter kommer att erbjudas i Hankenbyggnaden och således kan integreras ytterligare i undervisningen. 

Bibliotekstjänsterna i Vasa kommer framöver att vara mera integrerade med Hankens övergripande biblioteksservice, som svarar på de utmaningar framtiden för med sig.

– Förändringen är ett led i att vi förbereder oss för kommande digitala lösningar. Allt mera undervisningsmaterial är tillgängligt enbart elektroniskt och den här utvecklingen sker snabbt inom de ekonomiska vetenskaperna, säger Tua Hindersson-Söderholm, bibliotekschef på Hanken.

Rektor Karen Spens lyfte i sitt inskriptionstal i Vasa idag fram att Hankens styrelse på sitt senaste möte efter en lång begrundan beslutat att flytta låneservicen till Vasa stadsbibliotek. 

– Detta är inte en språkpolitisk fråga, utan av de alternativen som stod till buds, ansågs ett nytt samarbete med Vasa stadsbibliotek erbjuda de bästa tjänsterna för Hankens studenter och personal, samtidigt som det är både kostnadseffektivt och erbjuder möjligheter till integration av verksamheten med Helsingfors, säger Spens.

Under våren kommer det dessutom att skapas nya läs- och grupparbetsplatser i Hankens huvudbyggnad i Vasa. Förändringen i biblioteksväsendet har sin upprinning i att Vaasan ammattikorkeakoulu avslutade sitt avtal med Tritonia-biblioteket. Vasa universitet köpte Tritonia-fastigheten och avser att flytta bort biblioteket. 

Mera information:
Tua Hindersson-Söderholm
Bibliotekschef
Tfn +358 40 352 1408
E-post: tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

22.08.2019 Doktorsavhandling: Mindfulness är ett effektivt verktyg inom affärslivet 

Idag används ordet mindfulness så  allmänt att man ibland förbiser dess fulla potential. Förutom att ha betydande hälsofrämjande effekter, kan mindfulness också spela en viktig roll vid både organisationella och institutionella förändringar. 

I sin doktorsavhandling “The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations” utförde Catarina Ahlvik en av de mest omfattande mindfulnesstudierna som någonsin gjorts i företagsvärlden. I studien deltog 130 chefer från fyra organisationer i Finland i en 8-veckor lång mindfulnessutbildning. 

Ahlviks forskning understryker att de resultat man fått i kliniska mindfulnesstudier håller streck även inom organisationer. Studien visar att mindfulness främjar välmående genom att minska stress och utbrändhet, samtidigt som den höjer förmågan att frigöra sig både mentalt och känslomässigt från arbetet på fritiden. 

– Dessa resultat bekräftar varför mindfulness förtjänat en plats i många företags  välmåendepalett för de anställda globalt sett, säger Ahlvik. 

Fördelarna med mindfulness gäller inte enbart de anställdas välmående. Ahlvik utförde även en studie på FoU-avdelningen på ett stort teknologiföretag, som påvisade att mindfulness stöder förändringsinriktat beteende i form av identifiering av nya möjligheter och proaktivitet. 

I sin doktorsavhandling påvisar Ahlvik att mindfulness kan fungera som en gnista som hjälper individer att bli medvetna om normativt beteende. Hon framhåller att då vi fogar oss efter dessa normer, upprätthåller vi institutioner.  

– När det dyker upp känslor som skam och tankar som: Borde jag? Kan jag? Är detta ok? Är detta lämpligt? – då vet vi att vi nått gränsen för institutionaliserat beteende. Mindfulnessträning hjälper oss känna igen de subtila interna förändringarna och rektionerna och kan på detta sätt hjälpa oss att bli medvetna om institutionerna omkring oss, så kallad institutionell medvetenhet. Då vi är medvetna om det här, kan vi välja ifall vi vill foga oss efter det institutionaliserade beteendet eller försöka ändra på det.

Catarina Ahlvik disputerar i ämnet torsdagen den 22 augusti kl. 12.00. Forskningsområdet är företagsledning och organisation.

Läs hela avhandlingen här: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/255942

Plats: Festsalen, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Affilierad forskare Lasse Lychnell, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Denise Salin, Hanken

Mera information: 
Catarina Ahlvik
Tfn:+358 40 3521507
E-post: catarina.ahlvik@hanken.fi

14.08.2019 Doktorsavhandling: Nytt sätt att hantera kunskapsrisker

Hur bedöms organisationers intressentrisker? I en ny studie diskuteras kunskapens och kunskapsbristens avgörande roll för organisationers riskhantering genom tillämpning av standarden ISO 31000 Riskhantering.

Hannu Ritvanen utforskar i sin doktorsavhandling hur organisationer kan förstå och hantera risker som hänför sig till intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital (IC) används som ett paraplybegrepp för förståelsen av kunskapsrisker i organisationskontext. 

Kunskapsrisker – direkta eller indirekta – spelar in i allt vi gör. En direkt risk är exempelvis att någon kan trycka på fel knapp på grund av otillräckliga instruktioner eller bristande utbildning. Till indirekta risker hör sådana brister i utformningen eller implementeringen av utrustning eller processer som uppdagas först vid användning. 

”Det svåra är att identifiera och lokalisera dessa kunskapsrisker i en organisation”, säger Hannu Ritvanen. ”Det ramverk som jag har tagit fram erbjuder olika sätt för identifiering, lokalisering och bedömning av kunskapsrisker. Det är ett mångsidigt och praktiskt verktyg för beslutsfattarna inom ledningen och den operativa verksamheten.”

Ramverket (kallat ICRM) som Ritvanen presenterar i sin avhandling kan användas för kontextetablering, inklusive de grundläggande kunskapselement som kan ge upphov till risker, samt för att bedöma intressentrisker. Därtill ger det vägledning i att organisera hanteringen av information om kunskapsrisker. 

”I avhandlingen visar jag också genom exempel hur man kan identifiera och bedöma de kritiska punkterna mellan beslutsfattare, där förmedling av information och kunskap om risker är av avgörande betydelse”, säger Hannu Ritvanen. 

Bedömningsmetoden bygger på kontextrelaterade frågor som bedömaren eller beslutsfattare i organisationen ska besvara. Svaren är kontextbundna, beroende på om det är fråga om den högsta ledningens syn på affärsverksamheten eller en verkstadsarbetares syn på produktionsprocessen. 

Hannu Ritvanen disputerar i ämnet företagsledning och organisation onsdagen den 14 augusti 2019 klockan 12.

Plats: Auditorium Maximum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Jan Mouritsen, Copenhagen Business School 
Kustos: Professor Karl-Erik Sveiby, Hanken

Mera information:
Hannu Ritvanen
+358 50 522 6837
hannu.ritvanen@hanken.fi

25.06.2019 Doktorsavhandling: Klimatförändringen ställer nya krav på katastrofberedskapen

En färsk doktorsavhandling visar att årstidsprognoser som tolkas och delges lokalt har en inverkan på hur humanitära organisationer fattar beslut. Det gör att utsatta samhällen är bättre förberedda för väderrelaterade katastrofer.
Minchul Sohn har i sin doktorsavhandling Humanitarian logistics preparedness for recurring small scale disasters based on seasonal climate information forskat kring användningen av årstidsprognoser som en del av beredskapen inom humanitär logistik. Man strävar efter att lindra de negativa följderna av t.ex. ökade skyfall, utdragen torka eller förändringar i regnperioden.

– I min forskning i Zambia var de flesta hjälporganisationer oroade över att klimatmönstret håller på att förändras och bli mera oförutsägbart än tidigare. Flera studier visar att variationer i klimatet är en av de mest kritiska faktorerna då det gäller osäkerheten i uppehället, säger Sohn.

Humanitära organisationer är medvetna om att årstidsprognoser kan göra det lättare för dem att fatta beslut om hur resurser fördelas, inventarier och andra operativa beslut gällande katastrofberedskap
– Enligt min studie är det viktigaste att årstidsprognoserna når dem som arbetar med livsmedelsproduktion och hälsovård. Det är livsviktigt att de kan beställa utsäde och medicinska tillbehör i tid innan de drabbas av extremt väder. För att det här ska ske är det avgörande att man jobbar över organisations- och sektorgränser, säger Sohn.

Då årstidsprognoserna tolkas och delges bättre, leder det till en mera effektiv katastrofberedskap. Områden som är utsatta för återkommande väderrelaterade risker, lider ofta av kumulativa effekter av det dåliga vädret, vilket i sin tur kan hota uppehället för en hel by och orsaka hungersnöd.

Minchul Sohn disputerar i ämnet 28.6 kl.12. Forskningsområdet är logistik och samhällsansvar.

Läs hela avhandlingen här:
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/243217
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Richard Oloruntoba, Newcastle Business School
Kustos: Gyöngyi Kovács

Mera information:
Minchul Sohn
+358451070710
minchul.sohn@hanken.fi

22.05.2019 Hankens jubileumsår öppnades med en konstutställning

Festligheterna med anledning av Hanken Svenska handelshögskolans 110 år inleddes idag med öppningen av en konstutställning som består av ett urval konstverk ur NoCo (Nordic Contemporary Art Collection). Konstverken visas i olika utrymmen i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors.

-Konstverken vi valt ut representerar värden som är viktiga för Hanken, såsom hög kvalitet, öppenhet, hållbar utveckling och nordisk identitet. Genom NoCo-utställningen vill vi introducera kreativt tänkande i vår vardag på Hanken, som i sin uppmuntrar till reflektion med en inverkan även på läroprocessen, säger rektor Karen Spens.

Konstutställningen Nordic Contemporary Art Collection (NoCo) är en del av Hankens projekt Art in Residence (AiR). Utställningen består av spännande och nyskapande konstverk, och till konstnärerna hör både internationellt erkända nordiska konstnärer och lovande nykomlingar.

-Vi hoppas att konstverken ska inspirera till dialog och uppmuntrar till en akademisk diskussion om det inflytande kulturen har på den ekonomiska utvecklingen, fortsätter Spens.

NoCo-utställningen finns till påseende till och med februari 2020. Hankens 110:e jubileumsår sträcker sig från maj 2019 till april 2020 och temat för festligheterna är kreativitet. Temat kommer att synliggöras under olika evenemang hela året på Hanken och en viktig del är konstutställningarna, NoCo i Helsingfors och ProArtibus på Hanken i Vasa.

Mera information:
Marlene Günsberg
Kommunikationschef
040 3521 212
marlene.gunsberg@hanken.fi

Doktorsavhandling: Mezzanine hjälper att prissätta risken vid företagsfinansiering

En ny studie visar att det finns betydande skillnader inom bolagsrätten, redovisnings- och skattebestämmelserna mellan olika länder gällande så kallad mezzaninefinansiering, det vill säga en kombination av eget kapital och lån. Det här betyder i praktiken att länder har olika förutsättningar att tillämpa mezzanine. 

I sin doktorsavhandling ”Mezzanine Financing - A Comparison between the Finnish and International Financial Market Regulation” utforskar Mika Reunanen vilken den bolagsrättsliga bakgrunden är när det gäller användningen av mezzaninefinansiering. Reunanens studie visar bland annat att landets rättsfamilj, historia och marknadsförhållanden påverkar bolagslagarna och de specifika bolagsrättsliga normerna omkring mezzanine.

Enligt undersökningen används finansieringsformen i dagens läge mest i USA. Reunanen utredde i sin forskning hur den kunde användas mera allmänt i bankernas kreditgivning.

– Enligt studien kan mezzanine vara en attraktiv produkt för banker som tillhandahåller företagsfinansiering. Bankernas mezzaninefinansiering ska ändå inte vara ett verktyg som skulle göra det möjligt för dem att gå in i arrangemang eller projekt som är mera riskfyllda än de projekt som idag finansieras med traditionella låneinstrument. Det är snarare ett verktyg för att mera exakt prissätta den risk som de är redo att ta i alla fall, säger Reunanen.

Ett bolags kapitalbehov täcks traditionellt med hjälp av eget kapital från ägare och extern finansiering från banker. Dessutom kan bolaget ta mezzaninefinansiering. Antalet finansiärer och deras kapacitet att bevilja finansiering varierar, vilket påverkar utbudet av finansiering. Företagskoncerner som använder mezzanine i strukturering av sina utländska dotterbolags balansräkningar måste ta hänsyn till olika landspecifika regler och marknadsförhållanden. 

Mika Reunanen disputerar i ämnet fredagen den 17 maj kl. 12.00. Forskningsområdet är handelsrätt.
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Matti Rudanko, Aalto-universitetet
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Hanken

Mera information: 
Mika Reunanen
Tfn:+358 50 66875
E-post: mika.reunanen@hanken.fi

Helsinki GSE rekryterade expert i konkurrensanalys

Jiekai Zhang, ekonomie doktor från Toulouse Business School, har utnämnts till forskardoktor i konkurrensanalys och empirisk konkurrens- och branschanalys vid Helsinki Graduate School of Economics. Tjänsten är knuten till Hanken Svenska handelshögskolan.

Zhang har tidigare fungerat som forskardocent vid KU Leuven i Belgien. Hennes fokus ligger främst i hur digitala plattformar för samman konsumenter och annonsörer. En av de tillämpningar hon forskat i fokuserar på konkurrensen mellan TV-kanaler, som fungerar som plattformar där annonsörer och konsumenter som ser på TV möts.

Jiekai Zhang kommer också att vara en viktig förstärkning till ett av Hankens fyra nya styrkeområden: Konkurrensanalys och servicestrategi. Forskningen inom de nya styrkeområdena evaluerades av en internationell expertpanel ifjol för att uppfylla internationell standard. Konkurrensanalys och servicestrategi fokuserar på det tvärvetenskapliga gränssnittet mellan nationalekonomi och marknadsföring/konsumentforskning och engagerar Hankenforskare från bägge ämnen.

–Vi välkomnar Jiekai varmt till vår fakultet och forskningsteam. Hennes forskning och kunskaper kompletterar vår existerande forskning mycket väl, säger professor Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskning, som själv också är medlem av forskningsteamet.

Förutom Zhang, har Helsinki GSE också rekryterat två postdoktorala forskare. Även dessa tjänster är knutna till Hanken Svenska handelshögskolan. Xiaogeng Xu har doktorerat från Norges handelshøyskole. Hon har specialiserat sig i beteendeekonomi och experimentell ekonomi. Vesa-Heikki Soini har i sin tur doktorerat från University of Pennsylvania och han fokuserar på makroekonomiska effekter på arbets- och finansmarknaden, samt energifrågor.

–Jag är väldigt glad över våra nya forskare som representerar Hankens specialisering inom Helsinki GSE. De kommer också att stärka forskningssamarbetet och de tvärvetenskapliga styrkeområdena på Hanken, som kopplar samman forskare i finansiell ekonomi, marknadsföring och konsumentforskning med nationalekonomi, säger Topi Miettinen, professor i nationalekonomi vid Hanken.

Helsinki Graduate School of Economics grundades 2018 med uppgiften att utvidga och höja kvaliteten på ekonomisk utbildning och forskning i Finland samt att främja samarbetet mellan ekonomi och andra vetenskapsområden. Helsinki GSE är en gemensam enhet för Hanken, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Mera information:

Topi Miettinen, professor, Hanken Svenska handelshögskolan Tfn 040 352 1406 topi.miettinen@hanken.fi

Stark utexamination och digitalisering präglade Hankens 2018

Hankens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, som godkändes av högskolans styrelse i april, visar att Hanken bibehållit sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola. 

Stabil ekonomi

Hanken lyckades år 2018 förbättra rörelseresultatet till -1,8 M€ från -2,4 M€ året innan tack vare att kostnaderna sjönk med 0,5 M€ till 24,6 M€ och statsbidraget hölls på samma nivå som föregående år, dvs. 16,9 M€.

De finansiella posterna blev -10,4 M€, vilket gav nettoresultatet -6,8 M€ jämfört med föregående års +4,9 M€. Orsaken till detta är en övergång till att redovisa förändringar i marknadsvärde i resultaträkningen samtidigt som året slutade i en nedgång på finansmarknaderna. Det jämförbara nettoresultatet skulle vara +3,6 M€.

Placeringsportföljens värde låg efter den kraftiga nedgången under slutet av året på 102,7 M€ men har under första kvartalet 2019 gått upp till 110,0 M€.

Stark utexamination och stabil genomströmning

Utexaminationen på både kandidat- och magisternivå låg på en utmärkt nivå som översteg de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina uppgick till 266 (2017: 256, mål: 250) och antalet utexaminerade magistrar 312 (2017: 280, mål: 290). 

Genomströmningen på kandidat- och magisternivån är fortsatt god och andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret var 41,8 % (2017: 42,4, mål 30). 

Hankens utmaning ligger i att motivera sina forskarstuderande att studera på heltid och slutföra sin doktorsexamen. Antalet utexaminerade doktorer sjönk till 6  då målet är 14.

Internationell prägel

Hanken är fortsättningsvis det enda finländska universitetet med en obligatorisk utlandstermin för samtliga studerande på kandidatnivån. Den totala studentmobiliteten, det vill säga både inkommande utbytesstudenter och antalet utgående studenter som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik fortsatte att stiga till 480 (2017: 438, mål 380).

Hankens forskning fortsätter att hålla toppklass och högskolan rankades bland de tio bästa i världen vad gäller citeringar och forskningssamarbete i den internationella U-Multirank-rankningen. Hanken håller jämna steg med utvecklingen och digitaliseringen röner stor uppskattning bland studenterna. Högskolan placerade sig främst i en enkät gällande digitalisering av undervisningen riktad till studenter på magisternivån i Finland. Detta kan ses som ett resultat av satsningar på studiemiljön och digitalisering som gjorts tillsammans med Stiftelsen Svenska Handelshögskolan.

Tilläggsinformation ges av:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

Hankeiten Frans Westerlund årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten Frans Westerlund. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum på Musikaliska Akademien i Stockholm ikväll.

Vid sidan av sina studier på Hanken jobbar Frans Westerlund på Nordic Sales Crew, som han varit med och grundat. Företaget, som specialiserar sig på direktmarknadsföring, har vuxit kraftigt under dess två verksamhetsår. Nordic Sales Crew har omkring 100 anställda på fem kontor över hela landet. För många i personalen är jobbet deras allra första och företagets vision är att skapa en ledande försäljningsakademi. 

Westerlund är en förebild med stor potential för andra unga entreprenörer både på Hanken och nationellt. 

– Att bli tilldelad Anders Walls stipendium är ett väldigt fint erkännande efter många år av hårt arbete. Det ökar inte bara min trovärdighet som entreprenör utan för även med sig ypperliga möjligheter för mig att bredda mitt nätverk, säger Westerlund. Jag kommer att använda stipendiet till att investera i verksamheten för att driva den framåt, samt för min personliga utvecklig, bland annat för studier i styrelsearbete, fortsätter Westerlund.

Anders Walls Stiftelser delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelser sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Mera information:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com

Doktorsavhandling: Nya optionsvärderingsmodeller med effektivare beräkning av osäkerhet

Finansiell modellering handlar om att hitta den bästa kvantitativa lösningen till ett problem. Sedan börskraschen i oktober 1987 har forskare och experter försökt modellera implicit volatilitet för optionsvärdering och säkring. Modellering av implicit volatilitet är fortfarande idag  en viktig fråga på derivatmarknaderna.

I sin doktorsavhandling undersöker och utvecklar Kun Huang effektiva optionsvärderingsmodeller som kan användas i aktie- och räntederivatmarknaden.

– En optionsvärderingsmodell som är populär på en optionsmarknad lämpar sig inte nödvändigtvis för en annan optionsmarknad. I praktiken används ofta olika optionsvärderingsmodeller på olika derivatmarknader. I min avhandling undersöker jag optionsvärderingsmodeller som används vid prissättning av valuta-, aktie- och ränteoptioner, säger Huang.

Huang är den första som har undersökt hur effektiv Vanna Volga-metoden är för att värdera S&P 500 index-optioner. Vanna Volga-metoden används i stor utsträckning inom valutaoptionsmarknaden, men har inte använts inom andra derivatmarknader. De starka resultaten visar att metoden även lämpar sig för att värdera aktieindexoptioner.

Huang utvecklar i sin avhandling en hybridmodell som kombinerar fördelarna av stokastisk volatilitet och lokala volatilitetsmodeller. Hybridmodellen skapar en effektivare beräkning av den underliggande stokastiska processen och dess volatilitet.

– Hagans asymptotiska formel för implicit volatilitet, som bygger på en SABR-process, har varit referenspunkt för värdering och säkring av räntederivat. Formelns brister framkom dock under perioder med  låga och negativa räntor. 

Den nya asymptotiska formeln, som också bygger på SABR-processen och har utvecklats i Huangs doktorsavhandling, klarar av problemet med låga och negativa räntor vilket är kännetecknande för finansmarknaden nu, säger Huang.

Kun Huang disputerar i finansiell ekonomi och statistik med sin avhandling ‘Implied Volatility and Option Pricing Models’ på fredag den 8 februari 2019.

Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa
Opponent och universitet: Professor Seppo Pynnönen, Vasa Universitet
Kustos: Kenneth Högholm

Ytterligare information: 
Kun Huang
E-post: kun.huang@hanken.fi
Tfn: +358 469 371 493

22.01.2019: Hanken & SSE presenterar integrationsprogram vid WEF i Davos

Under Världsekonomiforumet (WEF) kommer integrationsprogrammet Business Lead att presenteras och Hanken Svenska handelshögskolans rektor deltar i en paneldebatt som behandlar impact investing eller s.k. påverkansinvesteringar, under det årliga evenemanget Swedish lunch i Davos.

Det prisbelönta integrationsprogrammet Business Lead är ett initiativ som främjar tillväxt och ökar Finlands konkurrenskraft ur ett internationellt talangperspektiv. Initiativet ökar också diversiteten i organisationer som i sin tur leder till bättre lönsamhet och överbryggar hållbarhetsgapet i Finland. Business Lead, som är utvecklat av Financial Times-rankade Hanken & SSE, kombinerar utbildning, mentorskap och praktik för att underlätta integrationen av akademiskt utbildade flyktingar och immigranter i näringslivet i Finland.

- Business Lead är ett väldigt bra typexempel på ett samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Företag och statliga institutioner har tillsammans skapat en social innovation med genomslagskraft. Vi är väldigt stolta över att få presentera det här under Världsekonomiforumet, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Business Lead-programmet är ett samarbete mellan statliga institutioner och organisationer i Finland och offentliga och privata företag. Programmet är en del av Europas största sociala utfallskontrakt (Social Impact bond, SIB).  

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en ledstjärna för utveckling mot hållbarare praxis också inom affärsvärlden. Business Lead-initiativet stöder förverkligandet av flera av dessa mål. Hanken Svenska högskolan är en av 38 universitet i världen, som ingår i PRME Champions. Gruppen arbetar med att vidareutveckla en ansvarsfull ekonomutbildning och jobba på projekt som tangerar de globala målen för hållbar utveckling.

- Som en ledande handelshögskola i Finland, med socialt ansvar i hjärtat av vår verksamhet, är vi mycket glada över att få vara en del av det här initiativet, som har så stor genomslagskraft, säger Karen Spens, rektor för Hanken.   

Business Lead vann European Foundation for Management Development:s (EFMD) första pris i kategorin Talent Development i Lausanne, Schweiz i oktober 2018.

Läs mera om Business Lead programmet här och om evenemanget Swedish lunch här.

Mera information

Marc Hinnenberg, VD
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

11.01.2019: Hankens nya styrelseordförande kritisk till finansieringsmodellen för universitet

Hanken har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande utkastet till ny förordning om universitetens finansiering från och med år 2021.

I utlåtandet framför Hanken sin oro över att den nya finansieringsmodellen är mera komplicerad och mindre förutsägbar än den nuvarande. Hanken anser också att internationaliseringen bör hållas kvar som en del av basfinansieringen, samt att finansieringen bör beakta personer som sysselsätter sig utomlands. Det här är speciellt viktigt för Hanken, vars utexaminerade är mest benägna av alla universitetsalumner i Finland, att sysselsätta sig utomlands för att erhålla värdefull internationell arbetserfarenhet.

Hanken nya styrelse, som tillträdde 1.1.2019, leds av Jannica Fagerholm med Janne Larma som viceordförande. Fagerholm är mycket bekymrad över förslaget till ny finansieringsmodell:

 - Modellen sänker värdet på examen i ekonomiska vetenskaper och förbiser fullständigt betydelsen av internationell verksamhet. Det här är helt kontraproduktivt då Finlands framtid är beroende av ett starkt och internationellt näringsliv. Modellen minskar Hankens finansiering med drygt 15 procent, vilket måste anses som helt oskäligt, kommenterar Fagerholm.

Mera information:

Marlene Günsberg
Kommunikationschef
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

Till början av sidan