Premiering av undervisning

Premierings- och incitamentpyramid för högklassig undervisning i Hanken
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken

Premierings- och incitamentpyramid för högklassig undervisning i Hanken

Syftar till att uppmuntra, belöna, och offentligt erkänna varaktig kvalitet i undervisning på Hanken.

(1.1)  Tillräckligt med tid och resurser reserveras för pedagogisk utveckling och fortbildning i lärarens arbetsplaner

(1.2) Pedagogisk fortbildning och stöd

> Hanken stöder sina lärare genom att erbjuda olika möjligheter till pedagogisk fortbildning både på svenska och engelska (Unipeda, ITP, IMTA, UNIPS,  etc.)

  - Lärarna ansöker till utbildningarna inom utsatta deadlines: se kurser och fortbildninhg

> Teaching Lab erbjuder utbildning och stöd för planering av undervisning, användning av digitala undervisningsmetoder och verktyg (workshops, seminarier, Helpdesk-mottagningar, handledning, instruktionsvideor etc.) https://www.hanken.fi/sv/anstallda-associerade/teaching-lab

(1.3) Projektmedel för utveckling av undervisning

Medel ställs till förfogande av Stiftelsen för Svenska Handelshögskolan för att uppmuntra till och möjliggöra utveckling och digitalisering av undervisning.
- Ansökning 2 ggr per år (mars och september). Utannonseras på webben och i Teaching Labs nyhetsbrev
- Ansökningarna utvärderas av Evalueringspanelen

(2.1) Premiera framgångsrik utveckling av undervisning med beaktande av Hankens strategiska mål:

> utveckling av undervisning i linje med kompetensmålen

> utveckling av metoder som stöder Hankens undervisningsstrategier

> internationellt undervisningssamarbete, internationella inlärningsupplevelser

> företagssamarbete, näringslivsrelevans

> utvecklingssamarbete mellan ämnen och orter

  - Baserat på egen/prefekters/kollegers ansökan
  - Ansökningarna bedöms av Evalueringspanelen
  - Premiering 1 gång/år (vid Rektors julkaffe)

(2.2) Premiera Årets lärare i Helsingfors och Vasa

  - röstas fram av SHS och SSHV i både Helsingfors och Vasa

  - utmärkelsen utdelas vid respektive årsfest, högskolan betalar en premieringssumma

(2.3) Premiera pedagogisk forskning/publikation

> Publikationen om pedagogisk forskning (se t.ex. https://provost.tufts.edu/celt/files/SoTL-Journals.pdf)

> Läromedel (böcker, program etc)

  - Inmatas i HARIS => inkluderas i publikationspremieringsmodellen

(3.1) Excellent lärare

Excellenta lärare påvisar genuint intresse för undervisning och studerandes lärande, och excellent resultat av detta. De presterar utöver det ”normala” lärarjobbet, utöver det som ingår i meriterad lärar-nivån (så som framgångsrik utveckling av enskilda kurser som redan erhållit utmärkelser för). De delar systematiskt med sig av sitt pedagogiska kunnande för att förbättra kvaliteten på undervisningen i stort.

=> Premieringen ger ett tidsbundet lönetillägg om 300 euro per månad (för 4 år). Omvärderas vart 4:e år

KRITERIER OCH INDIKATORER

A. Uppvisar pedagogisk excellens

> Omfattande utbildningserfarenhet och -engagemang,

> Kontinuerligt utvecklat sin undervisning mot bättre lärande (innehållande mål och resultat/inverkan, samt konkreta exempel och hänvisningar med referenser till pedagogisk litteratur för att stöda påvisandet)

> Systematiskt fördjupat sin pedagogiska kompetens , min 25 sp pedagogiska studier (kan påvisa hur pedagogiken/utbildningen och lärande förbättrats)

> Pedagogiska ledarskaps- och utvecklingsuppdrag (inte enbart formella arbetsuppgifter som t.ex. att vara ämnesansvarig eller -koordinator, utan ett genuint pedagogiskt ledarskap t.ex. inom ämnet, med mål och utfall)

> Självutvärdering - på ett konstruktivt sätt reflekterat över sin undervisning och tagit studenternas/kollegornas/den egna responsen i beaktande (inklusive referenser till relevant universitetspedagogisk litteratur för att på det sättet motivera och förankra de egna pedagogiska valen och sitt pedagogiska kunnande)

> Uppvisat konsekvent högtstående undervisning och erhållit positiva omdömen och uppskattning om sin skicklighet och sitt engagemang som lärare (utmärkta kursutvärderingar, premieringar/utnämningar etc.) 

B. Delar med av sitt pedagogiska kunnande

> Verkat som lärarmentor, deltagit i peer-to-peer evaluering e.d.

> Initierat pedagogiska seminarier, diskussioner, konferenser, forskningsprojekt e.d.

>Utvecklat undervisningsmaterial för gemensamt bruk (t.ex. öppna läromedel)

  -Baserat på egen ansökan - kriterierna A och B skall båda uppfyllas (påvisa syfte, omfattningen och effekterna av de olika indikatorerna; dokumentation som stöder ansökan biläggs)

   Sökande ska ha tillsvidare anställning på Hanken (100%).

   Ansökningsblankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1660/lomakkeet.html

    Deadlines tre gånger per år:
   15 mars
   15 september

   30 november

  -Ansökningarna bedöms av Evalueringspanelen och beslutet tas av Rektor.

Dessutom noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar:

  •  minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt
  • minst 35 % svarsprocent på utvärderingen

=> kursen får ett omnämnande i studiehandboken

Antalet kurser med topputvärderingar framgår ur denna tabell.

Medlemmar i Evalueringspanelen:

  • Ordförande: Prorektor med ansvar för undervisningen
  • Sekreterare: Utbildningsplaneraren
  • 2 lärarrepresentanter + 2 suppleanter, vilka själva uppvisar utmärkt undervisningsförmåga (uppfyller kriteriekategori A för excellenta lärare)
  • 1 pedagogisk expert (extern)
  • 1 studeranderepresentant

Panelen utses av rektor för 4 år i gången.