Finska

Den här sidan innehåller information om finskt affärsspråk på Hanken.

Lärare

Namn Befattning Rum Telefon
Nilsson-Väre, Marit lektor, ämnesansvarig 328/A508 +358(0)503715515
Dahlin, Johanna universitetslärare 336/A508 +358(0)503507217
Åkers, Ann-Marie (Helsingfors) universitetslärare A508 +358(0)503517009
Wallin Anna (Helsingfors) timlärare A508 +358(0)409131593
Parkkinen Laura (Helsingfors) timlärare A508 +358(0)402568442

 

Välkommen till finska avdelningen!

Huvudmålet för finskundervisningen är att ge Hanken ekonomer mångsidiga färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt i finskspråkiga och tvåspråkiga företagsmiljöer samt inom den allmänna samhällssektorn. Det branschvisa kunnandet är viktigt och studenten bör känna till terminologin i sitt ämne på finska.

Efter utförda obligatoriska studier i finska uppfyller studenterna språkkraven enligt  6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Vid Hanken ges obliagtoriska kurser i såväl muntlig som skriftlig affärskommunikation på finska.  De obligatoriska studierna i finska omfattar 6 sp. Kurserna ges på tre olika nivåer enligt den europeiska referensaramen.  Kurser ges på B-nivå, C-nivå och modersmålsnivå i finska. På betyget anges om studenten utfört kursen med nöjaktiga eller goda kunskaper i finska enligt språklagens krav.

För att inleda studier i finska på en B-nivå förutsätts att studerande har förkunskaper som motsvarar B1-nivå  i studentexamen eller i motsvarande examen. Detta medför att  studerande bör inneha minst Cum laude aprobatur i lång finska (A-finska) i studentexamensvitsord eller minst Magna cum laude  i B-finska (kort finska) i studentexamensvitsord. Om nivån inte uppfylls hänvisas studerande till en förberedande kurs i finsk grammatik och språkvård innan kursen kan inledas. Denna föreberedande kurs är obligatorisk innan studier kan påbörjas i finska, om inte nivån är i skick.  Den förberedande kursen ger 2 sp.  till fritt valbara studier. Kursen heter Kieliopin kertauskurssi och har kurskoden 5729.

Studerande som inte läst någon finska tidigare, eller finska på lägre nivå än B1.2 kan ansöka om dispens från de obligatoriska kurserna i finska.

 

Ansökan görs genom att fylla i denna blankett.

 

Även om man beviljas dispens behöver man ändå avlägga minst 1 sp i finska och de övriga 5 sp kompenseras med kurser i ett annat/andra språk.

För att inleda studier på C-nivå i finska bör den studerande  ha förkunskaper som motsvarar B2  i studentexamen eller i motsvarande examen.  Detta medför att studerande bör inneha minst Eximia i  A-finska (lång kurs) i studentexamen. Om nivån inte uppfylls hänvisas den studerande till motsvarande kurs på B-nivå.

En studerande som läst B-finska i studenten kan inte välja en kurs på C-nicå.  Denna kurs är alltså öppen endast för studerande med laudatur eller eximia i studentexamensvitsord i A-finska.

 

Följande obligatoriska kurser i finskt affärsspråk, skriftlig och muntlig kommunikation på finska ges:

 

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B  (ingångsnivå enligt CEFR B1)  ( 3 sp)

5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1) (3 sp)

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä, äidinkieli  (CEFR C2, laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från finskt gymnasium) ( 3 sp)

5716-1 Suullinen yritysviestintä B (ingångsnivå enligt CEFR B1)

5716-2 Suullinen yritysviestintä C (CEFR B2-C1)

5716-3 Suullinen yritysviestintä, äidinkieli  (CEFR C2, laudatur i A-finska i studenten eller studentexamen i finska från ett finskt gymnasium)

 

Utöver de obligaotoriska kurserna i finska ges följande ämneskurser i finska, kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska:

E-5724 Yritysviestinnän syventävä kurssi (CEFR B2- C2 ) ( 2-6 sp)
Kursen är en nätkurs / distanskurs och är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska. Även studerande på kandidatnivå kan utföra kursen. Kursen kan också väljas som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation. Kursen ges i P1-P2 på hösten 2021 och på våren 2022 i P3-P4. Lärare: Marit Nilsson-Väre

E-5741 Yhteisöviestintä  (CEFR B2-C1) ( 5 sp)
Kursen är en fördjupad kurs i finska, en nätkurs/ distanskurs för både magister- och kandidatstuderande, som  kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation.  Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande.Kursen ges våren 2022 p P3-P4. Lärare: Johanna Dahlin

5742-V Kokoustekniikka (CEFR B2-C1) (5 sp)
Kursen i mötesteknik går vartannat år i Vasa och är en fördjupad kurs i finska på kandidat- och magisternivå, som kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation.  Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges inte under läsåret 2021-2022. Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

E-5743 Profilointi- ja sidosryhmäviestintä (5 sp) (CEFR C1)

Kursen är en ny flerformskurs som kan läsas som en fritt valbar fördjupad kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med affärskommunikation. Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande .  Kursen ges nästa gång under läsåret 2022-2023. Lärare och kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

E-5744 Retoriikka ja rgumentaaio yritysviestinnässä (5 sp) (CEFR C1)

Kursen är en ny fördjupad kurs i finska, en nätkurs/ distanskurs för både magister- och kandidatstuderande, som  kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet Finska med företagskommunikation.  Kursen har 5 kvotplatser för Joo-studerande eller utomstående studerande. Kursen ges våren 2022  P4-S2. Lärare: Ann-Marie Åkers

5650 Mötesteknik-Kokoustekniikka ( 3 sp)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknik-kurs som förverkligas mellan finska och svensk avdelningen på Hanken, en kurs som hålls årligen och som är en fördjupad helhet på kandidat- eller magistersnivå. Den kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska. Kursen ges inte under läsåret 2021-2022. Mera information vid svenska avdelnigen.

E-5729 Kieliopin kertauskurssi (2 sp)
Kursen är en upphämtningskurs för studerande som har ett lägre studentexamensvitsord i finska än cum laude aprobratur i A-finska (lång kurs) eller magna cum laude i B-finska (kort kurs). Kursen ges online under hösten 2021 i P1-P2 och samkörs mellan Vasa och Helsingfors. Ansvarslärare: Johanna Dahlin eller Marit Nilsson-Väre. Undervisande lärare: Laura Parkkinen,

5733-V Työelämätandem - Arbetslivstandem, Vasa (3 sp)
Kursen är en frivillig branschspecifik språkkurs för svenskspråkiga studerande vid Hanken i Vasa och för finskspråkiga ekonomiestuderande vid Vasa universitet. Kursen ordnas innevarande läsår av Vasa universitet som en konsortiekurs mellan alla högskolorna i Vasa. Kursen är inplacerad till vårterminen 2022. Tilläggsuppgifter ger Johanna Dahlin.

 

Utöver ovannämda kurser ordnas följande kurser för utländska studerande eller studerande med kunskaper i finska under B1-nivå i Helsingfors:

5712 Elementary Finnish 1 A (CEFR A1.1.) (3 sp)

5713 Elementary Finnish 1 B (CEFR A1.2.) ( 3 sp)

5711 Each One Teach One (2 sp)
Kursen är en fritt valbar kurs som ges som en tandem-kurs inom finskan och de övriga språken. Kontaktperson för finskans del:  Marit Nilsson-Väre

 

E-5747 Finska i vardagssituationer (1-2 sp)

Ny kurs på A2-nivå för t.ex. ålänningar eller för studenter som behöver förkovra sig i finska utöver Kieliopin kertauskurssi. Närstudier + självstudier. Kursen infaller i P2-P3. Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

 

Även åländska studerande kan vid behov utföra dessa kurser.  Åländska studerande kan gärna också välja en annan skräddarsydd kurs för ålänningar, 5 sp. som ordnas på Arcada. Kontaktperson: Ulrika.rancken@arcada.fi

 

Examensstuderande på kandidatnivå som inte fått sin skolutbildning i Finland bör avlägga minst 1 sp finska i sin kandidatexamen. 

 

Mogenhetsprov på finska vid Hanken

Kandidatstuderande som gått i skola i Finland på finska avlägger förutom ett mognadsprov på svenska också ett mognadsprov på finska. De finska mognadsproven granskas läsåret 2021-2022 av Ann-Marie Åkers och Marit Nilsson-Väre

 

Finskan kan läsas som biämne på Hanken!

Det är möjligt att inom sin examen läsa språk med företagskommunikation som biämne på Hanken. Inom finskan heter biämneshelheten Finska med företagskommunikation och består av valbara moduler upp till 25 sp. I denna helhet bör på kandidatnivå ingå även de obligatoriska kurserna i finska. På magisternivå utgår dessa obligatoriska kurserna ur helheten om studerande redan innefattat dem i sin kandidatexamen.

 

I samråd med den ämnesansvarige (Marit Nilsson-Väre) kan också planeras en helhet där kurser vid andra universitet i Finland ingår. En biämneshelhet i finska kan också innefatta studier i  kommunikation och massmedia, litteratur, översättningsvetenskap och tolkning samt muntlig kommunikation.

 

Varför är finskan ett viktigt ämne för blivande ekonomer?

När det gäller finskan i Finland, inom den offentliga eller privata sektorn så förutsätts att tjänsteinnehavaren behärskar finska på en mycket hög nivå.  En stor del av tjänsterna kräver minst goda kunskaper, men ofta utmärkta kunskaper i finska, och endast ett fåtal akademiska tjänster utannonseras där nöjaktiga kunskaper i landets majoritetsspråk räcker till.  I finskspråkiga kommuner krävs oftast utmärkta kunskaper i språket.

Att studera finska som biämne vid Hanken ger förutom kunskaper i finska även kunskaper i kommunikation, mötes- och förhandlingsteknik,  ledarskap, profilering och marknadsföring beroende av vilken inriktning den studerande i övrigt har i sin examen. Både det praktiska verbala kunnandet samt professionellt skrivande ges stor vikt inom biämneshelheten.

Företagskommunikationen i Finland idag har många funktioner som är viktiga vid skapande av nätverk mellan olika företag och inom företagen.  Många företag använder sig av engelskan idag, men de flesta företagen i Finland har finskan som sitt interna språk.  Förutom kompetensen och kunskaperna i finska påverkar behärskande av språket även trivseln och välmåendet på arbetsplatsen.

Kommunikationen fungerar som ett styrinstrument inom ledarskapet och beslutsfattande, inom produktionen, marknadsföring och försäljning, inom informationsverksamhet, intern och extern kommunikation samt inom rekrytering och inom arbetsorientering. Det är en viktig del av hela företagets kunskapskapital att en anställd behärskar det andra inhemska språket för företagets profilering och image.  

 

Projekt och forskning

 

Projektet Finlandssvenskars skrivande i affärslivet tar fram ny kunskap om skriftlig kommunikation i dagens digitala arbetsliv.

Tutkimusprojekti Suomenruotsalaisten kirjoittaminen työelämässä tuo uutta tietoa kirjallisesta viestinnästä 2010-luvun digitaalisessa työelämässä.