Hur gör jag ansökan steg för steg?

På den här sidan berättar vi hur du ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska 2020 steg för steg. Använd med fördel sidan som en kom-ihåg lista för allt du behöver minnas när du söker oss!

1. GÅ NOGA IGENOM antagningskriterierna och kontrollera att du uppfyller kriterierna.

2. LÄMNA IN din ansökan genom att fylla i ansökningsblanketten 18.3-1.4.2020 kl. 15.00. Ansökan till magisterutbildningar på svenska görs via portalen www.studieinfo.fi

OBS! Du kan endast söka till ett huvudämne (endera i Helsingfors eller Vasa) inom den svenskspråkiga magisterutbildningen.

3. LADDA UPP dina bilagor före ansökningstiden löper ut 1.4.2020 kl. 15.00. Alla bilagor ska lämnas in elektroniskt via ansökningsblanketten i studieinfo.fi. 

***

EN KOMPLETT ANSÖKAN förutsätter att du lämnar in följande dokument och följer instruktionerna om hur de lämnas in: 

 • Kopia på ditt kandidatbetyg / YH-examensbetyg (alla sidor!) Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget, i annat fall ska du lämna in ett separat GPA-intyg* alternativt intyg över resultat i GMAT/GRE test. Om du inte uppfyller kravet gällande GPA på minst 3 i din examen kan du istället avlägga ett GMAT eller GRE test för att bevisa din behörighet. Sista datum för att avlägga ett GMAT/GRE test är 1.4.2020.

  Om du avlägger examen efter 1.4.2020 men före 31.7.2020 behöver du inte skicka in betygskopian förrän vi ger antagningsbeslutet i början av juli 2020. Du får instruktioner för hur du ska göra med betyget om du antas. Ditt antagningsbeslut är villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg. Villkorligt antagna kan skicka in sina slutliga betygskopior, studieutdrag och GPA intyg via en länk som kommer att finnas här.

  Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska bör du kontakta ansökningsservicen: ditt betyg måste översättas.

 • OBSERVERA! Orginalbetyget ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder.
 • Studieprestationsutdrag med vilket du intygar din ämnesmässiga behörighet (30 sp ekonomiska studier relevanta för ämnet). Ur studieprestationsutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Du får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag beaktas inte. I studieutdraget eller på betyget ska tydligt framgå ditt medeltal (GPA), annars bör du skicka in ett separat intyg över detta.
 • Motivationsbrev på svenska. Du ska skriva och skicka in motivationsbrevet enligt formkravet och instruktionerna här.
 • CV på svenska (inga övriga formkrav, frivilligt). 
 • Intyg över språkkunskaper i svenska. Om du avlagt en studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg (vi får dina uppgifter ur registret), i andra fall ska du lämna in ett intyg. Läs mera om språkkravet här

ALLA BILAGOR lämnas in samtidigt. Bilagorna lämnas in elektroniskt via ansökningsblanketten i studieinfo. Ladda upp alla bilagor i pdf-format. Observera att ansökningshandlingar inte återlämnas till sökande då dessa är en del av ansökan och därmed ska arkiveras på Hanken. 

4. ANSÖKAN BEHANDLAS först vid enheten för Studier och Antagning och sedan vid ämnet/institutionen. Efter att vi fått bilagorna och kontrollerat att din ansökan är fullständig kontaktar vi dig per e-post på adressen du angett i ansökan ifall något saknas. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan ofullständig tills du kompletterat den. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.

5. ALLA SÖKANDE rangordnas först ämnesvis enligt de handlingar som sökandena har lämnat in före ansökningstidens utgång. Därefter koordineras det så att till vardera studieorten och ämne antas de med den bästa bedömningen i den mån ämnena kan ta emot nya studerande. Hankens antagningskommittée föreslår vilka sökande som antas och rektor fattar det slutliga antagningsbeslutet. 

6. RESULTATEN PUBLICERAS i MinStudieinfo senast 8.7.2020. De som tillåtit att deras namn publiceras på Hankens hemsida listas här. E-post skickas till de antagna med anvisningar om hur de tar emot studieplatsen.

7. ANTAGNA STUDERANDE bör senast 15.7.2020 kl. 15.00 meddela ifall de tar emot studieplatsen. Villkorligt antagna studerande tar emot sin studieplats enligt samma tidtabell, men deras studieplats kan återtas ifall de inte uppvisar ett betyg före 31.7.2020 kl. 15.00.

Checklista för ansökan, varje sökande ska senast 1.4.2020 kl.15.00:
 • lämna in en ansökan i studieinfo.fi
 • ladda upp alla bilagor (betyg, studieutdrag, språkintyg och motivationsbrev samt CV) via ansökningsblanketten

* Om du av någon orsak inte kan få ett GPA intyg utskrivet av din högskola ska du själv i ansökningsblanketten fylla i ditt GPA (medeltal) för hela din behörighetsgivande examen (inkl alla studier). Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.