Hankens språkprov i svenska

Aktuell information om språkprovet 2020 uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

*******************************

UPPDATERING 10.6.2020

Det andra delmomentet i språkprovet ordnas för de sökande som fått ett tillräckligt bra resultat i delmoment 1, samt har status antagen/kan antas, och består av en intervju som ordnas på distans i juni under vecka 25 och 26 (preliminära datum, tidtabell publiceras senare) och på vilken du ska vara beredd att identifiera dig själv. Teknisk utrustning som du behöver för det andra momentet är internetuppkoppling med ljud- och bildanslutning för att kunna delta i en videointervju. Således deltar inte alla i språkprovets andra delmoment (intervju), utan endast de med tillräckligt bra resultat i språkprovets första delmoment och som antigen har antagits eller har en chans att bli antagen via köplats (gäller både antagning via betyg och inträdesprov). Det krävs godkänt i båda delmomenten, med tillräckligt goda resultat, för att intyga språkkunskaper i svenska. 

Språkprovets andra delmoment (intervju på distans) ordnas under dessa dagar (reservera preliminärt hela dagen, din 10 min intervju kommer att ske under denna tidsperiod):

 • 15-16.6 kl. 9-15 för de som kan antas i betygsantagningen och fått godkänt resultat i delprov 1
 • 17.6 kl. 13-16 för de som kan antas i betygsantagningen och fått godkänt resultat i delprov 1
 • 22.6-24.6 för de som deltog i inträdesprovets andra delmoment den 16.6 och fått godkänt resultat i delprov 1

För att kunna delta i videointervjun behöver du följande teknisk utrustning: internetuppkoppling med ljud- och bildanslutning. Försök, ifall möjligt, välja ett utrymme där du kan prata ostört.

 

 

SPRÅKPROV del 1 den 8.6 kl. 12.00 - länken till språkprov del 1 skickas skickades ut 10.30 den 8.6. Ring tel.nr 02 9431 3890 om du inte fått en länk.

UNDER SPRÅKPROVET, efter kl. 11 måndagen den 8.6, når du oss på vår språkprovstelefon 02 9431 3890 . Notera dock att det kan vara många som ringer, vänta i så fall i telefonkön.

Sökande som inte ännu intygat sina språkkunskaper i svenska i samband med sin ansökan till Svenska handelshögskolan (kandidat- och magisterutbildning). Info om språkprovet har skickats ut till alla som anmält sig till språkprovet, oavsett sökandes status in studieinfo.fi.

Detta gäller de sökande som antagits eller är på köplats till Hankens kandidatutbildning via betygsantagning, Särskilda meriter eller Ekonomiguru, samt sökande som antagits villkorligt till den svenskspråkiga magisterutbildningen. Detta gäller även dig som planerar att delta i inträdesprovets första delmoment 2.6, med hopp om att bli antagen via inträdesprovet till Hanken.

Hanken ordnar ett språkprov i svenska för sökande som prioriterat Hankens ekonomutbildning högre än någon av Åbo Akademis utbildningar i gemensamma ansökan. Hanken godkänner resultatet i Åbo Akademis språkprov och vice versa. Notera att provet ska intyga kompetenser på nivån B2 ifall sökande vill kunna antas till Hankens kandidatutbildning, eller nivån C1 ifall sökande vill kunna antas till Hankens magisterutbildning. Om du avlägger Hankens språkprov i svenska, fastän du har prioriterat ÅA:s ansökningsmål högre än Hanken, tar Hanken inte i beaktande ditt resultat i språkprovets första delmoment.

Sökande som inte avancerar till inträdesprovets andra delmoment den 16 juni, får inte heller delta i språkprovets andra delmoment (intervju) senare i juni. Sökande vars köplats i betygsantagningen inte ger möjlighet till antagning, på basis av uträkning baserat på antal mottagna platser, kommer inte heller att bjudas in till språkprovets andra delmoment vecka 25/26. Dessa nämnda sökandes språkprov del 1 korrigeras inte heller då sökande inte kommer att ha möjlighet att bli antagen. Detta förfarande är i enlighet med beslutet som kommunicerades 30.4 per e-post till alla som anmält sig till språkprovet: "Alternativa sätt att visa kunskaperna i svenska kommer i år att ordnas i ett senare skede av antagningen enbart för dem som annars kan antas".

 

PROVETS DATUM & TIDTABELL

Språkprovets består av två delmoment varav det första momentet ordnas 8.6.2020 med start exakt kl. 12.00 – preliminärt ska du reservera minst 2.5-3h tid för provet (två och en halv timme till tre timmar), medräknat det att du redan i god tid innan provet öppnar datorn, kontrollerar att allting fungera och att du har allting som behövs för att kunna logga in via Suomi.fi-tjänsten. Du ska i god tid innan provet se till att du har nätbankskoder för identifiering via Suomi.fi-tjänsten. Du kommer att få en länk till provet till den samma e-postadress som du uppgav i samband med ansökan i studieinfo.fi.

Det första delmomentet av språkprovet innehåller bl.a. hörförståelse, textförståelse och essä. Ta i beaktande att alla delar av språkprovet ska utföras inom den på förhand bestämda tiden samt att du som sökande själv ansvarar för att du har avlagt provet i sin helhet och skickat in provet för bedömning inom den utsatta tiden. Du deltar i språkprovets första delmoment på distans via din egen dator.

Det andra delmomentet i språkprovet ordnas för de sökande som fått ett tillräckligt bra resultat i delmoment 1, samt har status antagen/kan antas, och består av en intervju som ordnas på distans i juni under vecka 25 och 26 (preliminära datum, tidtabell publiceras senare) och på vilken du ska vara beredd att identifiera dig själv. Teknisk utrustning som du behöver för det andra momentet är internetuppkoppling med ljud- och bildanslutning. Således deltar inte alla i språkprovets andra delmoment (intervju), utan endast de med tillräckligt bra resultat i språkprovets första delmoment och som antigen har antagits eller har en chans att bli antagen via köplats (gäller både antagning via betyg och inträdesprov). Det krävs godkänt i båda delmomenten, med tillräckligt goda resultat, för att intyga språkkunskaper i svenska. 

Språkprovets andra delmoment (intervju på distans) ordnas under dessa dagar (reservera preliminärt hela dagen, din 10 min intervju kommer att ske under denna tidsperiod):

 • 15-16.6 kl. 9-15 för de som kan antas i betygsantagningen och fått godkänt resultat i delprov 1
 • 17.6 kl. 13-16 för de som kan antas i betygsantagningen och fått godkänt resultat i delprov 1
 • 22.6-24.6 för de som deltog i inträdesprovets andra delmoment den 16.6 och fått godkänt resultat i delprov 1

Krav gällande utrustning under språkprovets första delmoment 8.6.2020

Språkprovets första delmoment är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen dator. Du måste försäkra dig om att du på språkprovsdagen har tillgång till en dator och som har en säker internetuppkoppling. Man kan inte utföra urvalsprovet på en smarttelefon eller pekplatta.  

Språkprovet har testats med följande operativsystem: 

 • Windows 10 
 • MacOS 10.14

Om du använder en bärbar dator ska du se till att datorn har fungerande strömförsörjning. 

För att språkprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare. Vi rekommenderar uppdaterade officiella versioner av följande webbläsare (dvs provet är verifierat på dessa webbläsare): 

 • Chrome 
 • Edge 
 • Firefox 
 • Internet Explorer 11 
 • Safari (MAC) 

Kom ihåg även att inaktivera eventuella antivirusprogram under tiden för utförandet av provet. Ha gärna även papper och penna framme för att kunna göra anteckningar. 

Din identitet kommer att verifieras vid inloggningen till provet via autentisering med tjänsten Suomi.fi  (mera information https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/stark-autentisering-for-natarenden). Om du inte har en av de uppräknade autentiseringsmetoderna, är du tvungen att skaffa den före provet för att ha möjlighet att delta. Alla metoder kräver finskt socialskyddssignum/personnummer, och helst finländska nätbankskoder. Ifall du inte har detta ta genast kontakt med ansokan@hanken.fi.  

Du kan på förhand testa att din autentiseringsmetod fungerar (ID-kort/Mobilcertifikat/nätbankskoder) med att besöka denna testsajt:   https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1811/lomakkeet.html 

 

Hjälpmedel under provet och underkänt resultat 

Språkprovet görs självständigt vilket betyder att ingen annan än den sökande får delta i provet. Om språkprovet inte görs självständigt är det frågan om bedrägeri och fusk. Om en sökande gör sig skyldig till fusk kan det leda till att den sökande förlorar sin studieplats. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns prestationen och situationen kan leda till även andra rättsliga och administrativa påföljder (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §). Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

 

Om du inte deltar i språkprovet, eller inte får ett godkänt resultat i språkprovets första eller båda delmoment, blir din status markerad som “villkoret uppfylls inte” och således “underkänd” i studieinfo.fi. Du kan då ännu ha möjlighet att bli antagen till ett ansökningsmål som du prioriterat lägre än Hanken ifall du uppfyller kraven och poänggränserna för antagning. Kontakta ansokan@hanken.fi ifall du fått ett underkänt resultat i språkprovet och vill erbjudas möjlighet att kunna bli antagen till en utbildning du prioriterat lägre än Hanken i gemensamma ansökan. 

 

Mer detaljerad information skickas ut innan språkprovets delmoment 1, dvs innan 8.6 kl. 12.00, till den e-post som du uppgav i samband med ansökan.

 

Lycka till, och kom ihåg att lyssna på radio & läsa svenskspråkiga tidningar!

 

*******************************

UPPDATERING 30.4.2020:

Språkprovet 14.4.2020 inhiberades. Alternativa sätt att visa kunskaperna i svenska kommer i år att ordnas i ett senare skede av antagningen enbart för dem som annars kan antas.

Notera att all info om språkprovet nedan således inte nödvändigtvis gäller längre. Vi kommer att informera dem som är aktuella för antagning efter att antagningsförslaget på basis av betyg är klart i maj-juni om hur språk­kunskaperna kan bevisas. 

Om man har Åbo Akademi som högre ansökningsmål kontaktas man av ÅA och om man har Hanken som högre ansökningsmål kontaktas man av Hanken. Vi ordnar separata test men godkänner också varandras resultat, så man behöver inte testas dubbelt.

Man kan förbereda sig på samma sätt som annars inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenska poddar/nyheter/radioinslag, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter. I övrigt kräver situationen inte för tillfället några åtgärder av de sökande.

 

Om du har frågor gällande din ansökan till Hanken ska du kontakta ansokan@hanken.fi . Notera att svarstiden kan bli lång, även om vår personal aktivt jobbar med att besvara sökandes frågor.

*******************************

SPRÅKPROVET i svenska 14.4.2020 måste tyvärr inhiberas på grund av den rådande COVID-19 situationen. Vi kommer att informera sökande om ett alternativt sätt att påvisa sina kunskaper i svenska genast när högskolorna har fastslagit hur och när ett sådant kan ordnas. Vi fortsätter behandla alla ansökningar i normal ordning. Detta kräver inte för tillfället några åtgärder av enskilda sökande som anmält sig till språkprovet.

Vi återkommer med mera information senare i april.

 

***

Hankens språkprov ordnas årligen i samarbete med Åbo Akademi. Språkprovet kan skrivas i Helsingfors, Vasa eller Åbo. 

För att få reda på tid, plats och andra praktikaliteter kring provet, se flikarna nedan.

Frågor?

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Språkprovet ordnas den 14.4.2020 kl.13.00-15.30 

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid. Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar.

Du anmäler dig till språkprovet i samband med din ansökan via studieinfo.fi. Samtidigt ska du också välja på vilken ort du vill skriva provet: Helsingfors, Åbo eller Vasa.

 • I Helsingfors ordnas provet på Hanken, Arkadiagatan 22. Samling i foajén.
 • I Åbo ordnas provet vid ÅA
 • I Vasa ordnas provet vid ÅA

Provet består oftast av en skriftlig uppgift och en hörförståelse men upplägget kan variera från år till år.

Kom ihåg att öva inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter.

Ta med dig följande till språkprovet:

 • Egen penna och gummi
 • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
 • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett)

Sökande som deltar i språkprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art, samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Ansökan ska lämnas in via e-blankett senast 8.4.2020 kl. 15.00. 

Meddelande om resultat i språkprovet skickas till deltagarna i mitten av maj 2020. 

Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1.

Resultat i språkprovet 2019

För att uppnå B2 nivå och vara språkligt behörig för kandidatstudier vid Hanken krävdes i år minst 135 av 200 poäng i språkprovet. Du kan kontrollera ditt poängantal HÄR. Alla som deltog i provet har också fått ett e-postmeddelande med sitt resultat. 

Rättelseyrkan

Om du anser dig ha blivit felbedömd har du rätt att yrka på omprövning av resultatet i provet. Instruktioner hittar du här.