FAQ

SIHTI
Usein kysyttyä kysymyksiä

 

Miten yritykset on valittu tutkimuksen otokseen?
Yritykset on valittu CHRB-metodologian kriteerien mukaisesti. Otos koostuu suomalaisista yrityksistä, jotka ovat TE500-listalla, ja joiden pääkonttori on Suomessa. Sektorikohtaisesti analysoitavien yritysten tuotosta 20% tulee olla kyseiseltä sektorilta (maatalous-, vaatetus-, kaivannais- tai ICT-sektori). Kaivannaissektorilla myös sellaiset yritykset, joiden pääkonttori ei ole Suomessa, mutta joilla on huomattavaa toimintaa Suomessa, ovat mukana otoksessa. 

Mihin hankkeesta saatavia tietoja käytetään?
SIHTI on Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan alainen hanke (VN TEAS). Hankkeen tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa siitä, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa odotuksiin ja standardeihin, joita on asetettu YK:n ohjaavissa periaatteissa. Viranomaiset ja päättäjät saavat tutkimushankkeesta tietoa, jota voidaan käyttää yritysten ihmisoikeusvastuuseen liittyvän politiikkaohjauksen, lainsäädännön sekä muiden toimenpiteiden kehittämiseen. Yrityksille hanke antaa tärkeää tietoa konkreettisista toimista, joiden avulla yritykset voivat kunnioittaa ihmisoikeuksia entistä paremmin toiminnassaan. Hankkeessa tarkastellaan myös parhaita keinoja tukea suomalaisyrityksiä ihmisoikeusvastuunsa toteutumiseen liittyvän tiedon julkaisemisessa. Myös muut sidosryhmät, kuten sijoittajat ja kansalaisjärjestöt, saavat hankkeesta tietoa oman toimintansa tueksi. (Lähde Opens in new window )

Millaisessa formaatissa hankkeen tulokset julkaistaan?
SIHTI-projekti noudattaa VN TEAS:n julkaisuohjeita, joten tulokset julkaistaan VN TEAS:n sähköisessä julkaisusarjassa.

Mitä yritystietoja julkaistaan?

Yritysten nimet ja kokonaistulokset (mutta ei mittarikohtaisia tuloksia) julkaistaan 18.1. raportin liitteessä. Tämän lisäksi yksityiskohtaisempaa tietoa yritysten tuloksista julkaistaan hankkeemme nettisivuilla (https://www.hanken.fi/sihti). Emme julkaise yrityskohtaisia tuloskortteja erikseen sellaisenaan, vaan kaikkien keskeisillä UNGP-mittareilla arvioitujen yritysten mittarikohtaiset tulokset (arviointiteksti ja pisteet) julkaistaan yhdessä Exceltaulukossa - taulukosta ei näy yritysten kokonaispisteitä.

Mitä tarkoitetaan "yrityskontaktoinnilla" tutkimusprosessin aikana? 

SIHTIn tutkimuksessa on mukana 49 yritystä jotka ovat arvioitu keskeisten UNGP-mittareiden avulla (ns. core-set), ja 29 yritystä, jotka ovat arvioitu laajemman, toimialakohtaisen mittariston avulla. ankesivustollamme "yrityskontaktoinnilla" viitataan laajempiin toimialakohtaisiin arviointeihin, joihin käytetyn metodologian mukaisesti sisältyy vuorovaikutusvaihe yritysten kanssa. Sen sijaan suppeammassa keskeisillä UNGP-mittareilla tehdyssä arvioinnissa, tätä vuorovaikutusvaihetta ei metodologian mukaisesti sisälly.

SIHTI-projektissa arvioidaan metsäsektorin yritysten ihmisoikeussuoriutumista. Arviointi tehdään maataloussektorille tarkoitetulla metodologialla. Miksi? Kuinka maataloussektorin metodologia soveltuu metsäsektorin yritysten arvioimiseen?
Metsäsektorin yritykset sisällytettiin tutkimukseen koska ne ovat tärkeitä Suomen yrityskentällä. Koska CHRB:llä ei ole erityisesti metsäsektorille tarkoitettua metodologiaa, päätettiin yhdessä CHRB:n kanssa, että metsäsektorin yrityksiä arvioidaan maataloussektorin metodologialla. Tähän mennessä metodologia on osoittautunut hyvin toimivaksi tähän tarkoitukseen. 
SIHTI-hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka CHRB-metodologia soveltuu suomalaisten yritysten ihmisoikeussuoriutumisen monitorointiin. Samalla selvitetään, kuinka maataloussektorin metodologia soveltuu metsäsektorin yritysten arviointiin.