| 02.11.2017

Utexaminerade nöjda med sin utbildning vid Hanken

Enligt en färsk undersökning är Hankens ekonomer i medeltal nöjdare, yngre och kommer snabbare ut i arbetslivet än utexaminerade vid de andra ekonomutbildningsenheterna i Finland.

Finlands ekonomer genomför årligen en utvärdering bland nyutexaminerade ekonomer och resultaten för år 2016 har nu publicerats. Nationellt sett verkar de utexaminerade ekonomiemagistrarna vara nöjda den utbildning de fått och ansåg själva att de nått lärandemålen för sin utbildning och för sitt huvudämne mycket bra. Många ansåg dock att betoningen på teori var för stor och hade önskat att studierna skulle ha en större koppling till näringslivet och ge bättre färdigheter för arbetslivet.Alla 257 utexaminerade Hankenekonomer hade svarat på förfrågan, vilket i sig är både glädjande och exceptionellt. De utexaminerade är fortsättningsvis förhållandevis unga. Medelåldern är nu 27,4 år, vilket är två år yngre än den nationella medelåldern för utexaminerade ekonomer. Studerande avklarar sina studier snabbare på Hanken än på annat håll och endast 53% uppgav att studierna dragit ut mer än målet på två år (73% i hela Finland).Som tidigare år är Hankenekonomerna i medeltal nöjdare med utbildningens kvalitet och de färdigheter den gett än utexaminerade från övriga utbildningsenheter. Hankenekonomerna upplevde sig vara bättre rustade för entreprenörskap och hade bättre färdigheter i det andra inhemska språket än de övriga svarande.Näringslivskontakterna bedöms vara på en högre nivå än det nationella medeltalet och även utbildningens internationalisering upplevdes vara bättre vid Hanken än vid övriga utbildningsenheter.Läs hela rapporten på Finlands Ekonomers webbplats: http://aineisto.ekonomit.fi/l/SwQ6mknSCK-Q