| 05.05.2020

Doktorsavhandling: Katastrofer avslöjar orättvisor i stadspolitiken

Enligt ny forskning tenderar den politik som förs i katastroftider att representera de mäktiga samhällsaktörernas intressen snarare än de marginaliserade människor som drabbats värst av en katastrof.

I sin doktorsavhandling ”Urban Disaster Governance: Resilience and Rights in the Unequal City” studerar Eija Meriläinen hur katastrofer som sker i städer styrs. Hon fokuserar på hur modeordet "resiliens" används av experter och vilken effekt det kan ha på återhämtningen från urbana katastrofer.

- Faror, som till exempel ett virus, kan vara "naturliga" eftersom de inte är ett resultat av mänsklig aktivitet. En katastrof, det vill säga hur ett virus eller en jordbävning påverkar människors liv är varken naturligt eller plötsligt. Katastrofer är sociala och de är politiska, säger Meriläinen.

Meriläinen påpekar att samhällsstrukturer som bildats med tiden avgör vem en katastrof påverkar och hur mycket. Människor som redan är marginaliserade löper en större risk att dö eller förlora sitt uppehälle och hem i en katastrof. Hur undantagssituationer styrs, allt från att begränsa medborgarnas rättigheter till att förse nödställda med hjälp, påverkar också hur människor upplever katastrofen.

Katastrofstyrning involverar olika aktörer: stater, icke-statliga organisationer, företag - och de människor som drabbats. Begrepp som resiliens ger en utgångspunkt för att förstå mönstren och motiveringarna för katastrofstyrning.

- Resiliens har en positiv konnotation om att komma igen till en viss normalitet efter en chock. Men begreppet har kritiserats för att inte ta itu med grundorsakerna till varför de marginaliserade människorna är de som lider mest. Enligt min forskning blir det här särskilt synligt när det gäller urban resiliens, där visioner om en robust stad och självorganiserade människor samtidigt används, avslutar Meriläinen.

Enligt Meriläinen är problemet att den säkra, robusta, chockfria staden ofta byggs med ekonomin och de mäktiga aktörerna i åtanke - medan de marginaliserade medlemmarna i samhället som drabbas värst, förväntas återhämta sig på egen hand. I värsta fall används till exempel risken för en naturkatastrof som en ursäkt för att vräka utsatta människor från sina hem och göra staden säker för helt andra målgrupper.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här.

Mer information:

Eija Meriläinen
E-post: eija.merilainen@hanken.fi
Telefon 050 560 1415

Eija Meriläinen disputerar på sin doktorsavhandling fredag ​​8 maj 2020 kl. 9. Ämnet är logistik och samhällsansvar.
Opponent: Professor Anja Nygren, Helsingfors universitet
Kustos: Professor Jaakko Aspara
Disputationen hålls via videokonferens. Videokonferensen nås via Teams länken här. Länken öppnas den 8 maj klockan 9.