Kandidatavhandling och -examen

Kandidatavhandling, mognadsprov och kandidatbetyg

Till dina kandidatstudier hör en kandidatavhandling på 10 studiepoäng. Kandidatavhadnlingen är ett vetenskapligt slutarbete som du ska genomföra självständigt. I kandidatavhandlingen använder du dig av de kunskaper som du fått under dina huvudämnesstudier och metodstudierna. Kandidatavhandlingen skriver du under kursen kandidatavhandling med handledning av en lärare i ditt huvudämne. Kandidatavhandlingen skrivs alltid på svenska. Läs mera om kandidatavhandlingen inom ditt huvudämne i kursbeskrivningen.

När din kandidatavhandling är klar eller nästan klar ska du skriva ett mognadsprov. Notera att din kandidatavhandling inte kan godkännas och registreras före du avlagt mognadsprovet!

Kandidatbetyg

När du avlagt alla din kandidatavhandling, mognadsprovet och alla andra studier som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg. Du måste själv anhålla om betyget, det skrivs inte ut automatiskt! Även om du fortsätter med magisterstudier på Hanken rekommenderar vi att du tar ut kandidatbetyget genast då du avlagt allt som krävs för kandidatexamen - det underlättar din studieplanering och är en fördel i arbetslivet särskilt i internationella sammanhang.