| 11.01.2022

Jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna brister redan vid kartläggningsskedet

Arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. Ny forskning påvisar ändå att jämställdhetsplaneringen brister redan vid kartläggningsskedet.

Jämställdhetsplaneringen är en viktig del för att uppnå faktisk jämställdhet på arbetsplatser. I sin doktorsavhandling ”Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål” har Canelia Wessman utrett hur de på arbetsmarknaden förekommande jämställdhetsproblemen behandlas i jämställdhetsplanerna.

- Genom att analysera jämställdhetsplaner har jag tittat på hur man uppfyller de konkreta krav och målsättningar som lagstiftningen ställer och vilka eventuella problem som kan förekomma i samband med jämställdhetsplaneringen, säger Wessman.

Jämställdhetslagen och vår nationella lagstiftning, liksom EU-rätten och FN:s kvinnokonvention som Finland ratificerat, har faktisk jämställdhet som jämställdhetsmål. I undersökningen framgår att jämställdhetsmålet är oklart för arbetsgivarna.

- Ett stort problem i jämställdhetsplaneringen, som leder till att jämställdhetsplaneringen brister redan vid kartläggningsskedet, är den formella synen på jämställdhet, dvs. att arbetsgivarna utgår ifrån att det räcker med likabehandling. Den formella synen på jämställdhet leder till att de jämställdhetsproblem som faktiskt förekommer i arbetslivet inte kommer fram i jämställdhetsplanerna, hävdar Wessman.  

I lönekartläggningarna kunde Wessman exempelvis konstatera att skillnaden i lönenivån mellan könen till största delen beror på den vertikala segregationen, vilket innebar att kvinnorna arbetade i lägre positioner än männen. Trots detta varken behandlades eller åtgärdades den vertikala segregationen som ett jämställdhetsproblem.

-Det leder till att man i praktiken kan uppfylla sin lagstadgade skyldighet som arbetsgivare att utarbeta en jämställdhetsplan, men planen har ändå ingen effekt, summerar Wessman.

Doktorsavhandlingen i sin helhet kan läsas här.

Canelia Wessman disputerar på sin doktorsavhandling den 14 januari 2022 kl. 10:00 (EEST). Doktorsdisputationen hålls virtuellt. Du kommer till videokonferensen via Teams genom att klicka på denna länk. Läroämnet är handelsrätt.
Opponent: Professor Matti Skoog, Åbo Akademi
Kustos: Professor emeritus Niklas Bruun