| 31.08.2020

Är de nuvarande strategierna för förändring tillräckliga?

Colourful drawing with houses, people and trees
Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ingår i FN:s 15-årsplan Agenda 2030 för att främja en hållbar global utveckling. Hanken har utvecklat en MOOC, en online-kurs öppen för alla, om de globala målen och hur vi kan arbeta för att uppnå dessa. Kursen startar på den sociala utbildningsplattformen FutureLearn den 31 augusti. Denna text är en del av denna MOOC och en förhandstitt på några av de frågor vi kommer att ta upp på kursen. Som en del av att lära oss hur de globala målen hanterar miljödimensionen av hållbarheten reflekterar vi över vilka åtgärder som krävs för en miljömässig hållbarhet:

SDG:erna anger mål för miljömässig hållbarhet, men de är mindre tydliga när det gäller hur vi behöver förändra våra samhällen för att nå dessa mål. Detta ger mycket utrymme åt olika aktörer för att tolka målen olika och föreslå alternativa sätt att nå dem. I det följande kommer vi att reflektera över om de oftast föreslagna sätten att uppnå miljömässig hållbarhet sannolikt kommer att kunna uppnå de globala målen, eller om vi bör överväga andra alternativ.

Människor som bor i industriländer har i genomsnitt en mycket större miljöpåverkan jämfört med människor som bor i utvecklingsländer. Av denna anledning är trycket att minska miljöbelastningen från mänskliga aktiviteter särskilt stort på industriländerna. Vår fokus i det följande kommer huvudsakligen att ligga på dessa länder, som har hög industriell produktion och konsumtion.

Grovt sett kan man urskilja två olika strategier för att minska det ekologiska fotavtrycket. Först kan vi försöka minska vårt ekologiska fotavtryck genom att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster. Detta kan göras genom att förbättra material och energieffektivitet i produktionen, det vill säga använda mindre naturresurser och energi eller generera mindre avfall och föroreningar för varje producerad produkt eller tjänst.

Vi kan till exempel ersätta fossila bränslen i energiproduktionen med förnybara energikällor, såsom vind- och solenergi, vilket minskar koldioxidutsläppen från energiproduktionen. Det är också möjligt att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster genom tekniska innovationer. Elbilar har till exempel lägre koldioxidutsläpp än bilar som går på bensin.

Att minska produkternas och tjänsternas miljöpåverkan är den vanligaste strategin för att minska det ekologiska fotavtrycket. Fördelen är att detta inte kräver några mer grundläggande förändringar i vår livsstil eller våra samhällen. För det mesta kan vi fortsätta att leva som tidigare, genom att helt enkelt välja det grönare alternativet.

Men trots alla våra ansträngningar för att förbättra produktionseffektiviteten har miljöförstöringen fortsatt. Detta har föranlett vissa att argumentera för att våra nuvarande strategier för att minska våra ekologiska fotavtryck inte är tillräckliga för att en miljömässig hållbarhet ska kunna uppnås. En alternativ strategi för att komplettera nuvarande åtgärder har föreslagits: att människor som för närvarande åtnjuter en livsstil med hög konsumtionsnivå ska minska de mängder som de konsumerar. Genom att minska hur mycket vi producerar och konsumerar skulle vi kunna minska våra ekologiska fotavtryck.

Detta skulle kräva en mer grundläggande förändring av våra livsstilar. Istället för att endast gå över till grönare produkter skulle vi behöva ändra våra konsumtionsvanor. Vi använder till exempel mycket energi för att värma och kyla husen där vi bor. Vi kan spara mycket energi genom att bo i mindre hus som kräver mindre energi för uppvärmning och kylning. Ett annat exempel är privatbilsanvändning. Istället för att byta till elbilar kan vi minska hur mycket vi använder privatbilar och istället använda kollektivtrafik, cykel eller promenader.

Eftersom behovet av att minska det ekologiska fotavtrycket är så stort, särskilt i industriländerna, kan vi behöva kombinera dessa två strategier om vi vill uppnå en miljömässig hållbarhet.

Om du vill lära dig mer om SDG:erna och hur vi kan arbeta för att uppnå dessa startar MOOC ”Organizing for the Sustainable Development Goals (SDGs)” på FutureLearn den 31 augusti – anmäl dig här: https://www.futurelearn.com/courses/organising-for-sustainable-development-goals

Maria Sandberg
Doktorand

Maria Sandberg är doktorand vid Hanken. Hennes avhandling analyserar sätt att minska konsumtionsnivån i samhällen med hög konsumtion som svar på miljöförstöringen. Hon är en av huvudlärarna i MOOC "Organising for the Sustainable Development Goals (SDGs)".