Assurance of Learning (AoL)

AoL-processen är en kontinuerlig mätningsprocess vars syfte är att förbättra studenternas lärande.

Akademiska rådet, som efter organisationsförändringen är det organ som koordinerar Hankens kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning samt ansvarar för processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen), har godkänt en Assurance of Learning-policy för Hanken.

AoL-processen är inriktad på vad studenterna lär sig snarare än på vad som lärs ut.

   > Vad kommer studenterna att lära sig inom våra program? Vilka är våra förväntningar?
   > Hur kommer studenterna att lära sig det?
   > Hur vet vi om studenterna har lärt sig det eller inte?
   > Vad gör vi om studenterna inte har lärt sig det som de förväntas ha lärt sig?

Med andra ord handlar AoL om utveckling och är en fortlöpande process som aldrig är helt klar. Allt från lärandemålen till studenternas lärande utvecklas i takt med den allmänna utvecklingen i samhället och de krav som ställs på utexaminerade.

I korthet kan man säga att processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen) består av följande element:

   > Vi har definierat lärandemål (learning goals) för samtliga program inom högskolan.
   > Vi har utarbetat mätbara förväntade studieresultat (learning objectives) för de olika lärandemålen och beslutat om var och hur det ska mätas hur väl de förväntade studieresultaten - och därigenom lärandemålen - uppnås.
   > En systematisk process för hur resultaten ska analyseras har utarbetats. Utgående från de resultat mätningsprocessen ger förs diskussion om vilka förändringsbehov det finns inom de olika programmen. Därefter fattas beslut gällande vilka åtgärder som bör tas och med vilken tidtabell.

Här hittar du mera information om AoL för:

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om AoL-processen på Hanken kan du kontakta sekreteraren i AoL-arbetsgruppen.

E-post: aol@hanken.fi