Kvalitetssäkring

Share page with AddThis

Hanken har en hög ambitionsnivå då det gäller kvalitetsarbete och har många års erfarenhet av kvalitetssäkring. Hanken präglas av en kvalitetskultur som ser utvecklingsmöjligheter som utmaningar och har en positiv inställning till externa och interna utvärderingar. Hankens fokus på internationalisering har en stark styrande effekt på utvecklingen av organisationen. Sedan slutet av 1990-talet har Hanken målmedvetet arbetat med internationella ackrediteringar. Hanken vill se sig som en öppen organisation som är engagerad i och orädd inför nya utvärderingsprocesser.

År 2006 valde Hanken att vara en av de första universitet som gick in för den nationella auditeringen utförd av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH). År 2013 genomgick Hanken en auditering och i december genomgår Hanken en om-auditering som genomförs av det Nationella Centret för utbildningsutvärdering (NCU). Mera information om den nationella auditeringen finns under Nationell auditering.

Hankens kvalitetssäkringssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen. (Figuren för Hanken Quality Loop 2016 finns för tillfället enbart på engelska.)

Hanken Quality Loop 2016

Hankens kvalitetssystem

Hankens kvalitetssystem har utvecklats sedan den nationella auditeringen 2013 och dess koppling till strategin och kvalitetspolicyn har vidareutvecklats.

Komponenterna för Hankens kvalitetssystem är: internationell benchmarking, organisation och processer, feedback och kontinuerlig förbättring, personalens utvecklingsmöjligheter och kärriärplanering, information och dokumentation.

I figuren för Hanken quality system (nedan) avspeglas kopplingen mellan komponenterna i Hankens kvalitetssystem, strategin och kvalitetspolicyn. (Figuren finns för tillfället enbart på engelska)

Hanken Quality System_600x450_web.png

Kvalitetshantering är en del av det dagliga arbetet vid Hanken, där varje institution och enhet är ansvarig för sin kvalitetshantering. Hankens ledningsgrupp fungerar idag som respektive enhets och institutions kvalitetsansvarsperson. Ledningsgruppen består av: rektor, prorektorer, enhetschefer, prefekter, språkcentrets direktör, planeringschef (sekreterare)

Hankens årskalender

Sambandet mellan strategin och kvalitetshanteringen förstärks genom att Hanken tar i bruk en så kallad årskalender, Hanken Annual Calendar (finns för tillfället enbart på engelska). I figuren har en övergripande Årskalender för strategi och kvalitetsarbete för det akademiska läsåret 2016-2017 visualiserats med hjälp av PDCA-modellen (Hanken Quality Loop 2016)

Annual Calendar_600x450_web.png

Kvalitetshandbok och IMS

För att bättre definiera målsättningar, strukturer och verksamhetsprinciper har Hanken sammanställt en kvalitetshandbok.

För att göra information mera tillgänglig har Hanken strukturerat dokumentationen för förfaranden, processer och system i databasen IMS, Hanken Integrated Management System IMS. I databasen IMS kopplar Hanken samman processbeskrivningar med högskolans strategiska riktlinjer och regelverk i ett integrerat system.

Handboken och processkartan utgör en visuell helhet, som finns och är ämnade att användas elektroniskt i databasen IMS.

Under rubrikerna till vänster hittar du mera information om hur högskolan värnar om sitt kvalitetssystem och utvecklingen om kvalitetsarbetet.

auditering utvärdering