| 24.04.2019

Stark utexamination och digitalisering präglade Hankens 2018

Hankens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018, som godkändes av högskolans styrelse i april, visar att Hanken bibehållit sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.

Stabil ekonomiHanken lyckades år 2018 förbättra rörelseresultatet till -1,8 M€ från -2,4 M€ året innan tack vare att kostnaderna sjönk med 0,5 M€ till 24,6 M€ och statsbidraget hölls på samma nivå som föregående år, dvs. 16,9 M€.De finansiella posterna blev -10,4 M€, vilket gav nettoresultatet -6,8 M€ jämfört med föregående års +4,9 M€. Orsaken till detta är en övergång till att redovisa förändringar i marknadsvärde i resultaträkningen samtidigt som året slutade i en nedgång på finansmarknaderna. Det jämförbara nettoresultatet skulle vara +3,6 M€.Placeringsportföljens värde låg efter den kraftiga nedgången under slutet av året på 102,7 M€ men har under första kvartalet 2019 gått upp till 110,0 M€.Stark utexamination och stabil genomströmningUtexaminationen på både kandidat- och magisternivå låg på en utmärkt nivå som översteg de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina uppgick till 266 (2017: 256, mål: 250) och antalet utexaminerade magistrar 312 (2017: 280, mål: 290). Genomströmningen på kandidat- och magisternivån är fortsatt god och andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret var 41,8 % (2017: 42,4, mål 30). Hankens utmaning ligger i att motivera sina forskarstuderande att studera på heltid och slutföra sin doktorsexamen. Antalet utexaminerade doktorer sjönk till 6  då målet är 14.Internationell prägelHanken är fortsättningsvis det enda finländska universitetet med en obligatorisk utlandstermin för samtliga studerande på kandidatnivån. Den totala studentmobiliteten, det vill säga både inkommande utbytesstudenter och antalet utgående studenter som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik fortsatte att stiga till 480 (2017: 438, mål 380).Hankens forskning fortsätter att hålla toppklass och högskolan rankades bland de tio bästa i världen vad gäller citeringar och forskningssamarbete i den internationella U-Multirank-rankningen. Hanken håller jämna steg med utvecklingen och digitaliseringen röner stor uppskattning bland studenterna. Högskolan placerade sig främst i en enkät gällande digitalisering av undervisningen riktad till studenter på magisternivån i Finland. Detta kan ses som ett resultat av satsningar på studiemiljön och digitalisering som gjorts tillsammans med Stiftelsen Svenska Handelshögskolan.Tilläggsinformation ges av:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742