| 16.06.2017

Information från Akademiska rådets möte 7.6.2017

Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 7.6.2017.

I sitt möte den 7 juni 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 89 magisteravhandlingar.

Dessutom presenterades den nya tjänsten Cloudmeeting som kommer att möjliggöra omröstning på nätet. Alla AR-medlemmar får egen login till en nätsida som fungerar överallt, t.o.m. på en telefon. Inne i tjänsten kan man både rösta och föra en diskussion. Tjänsten tas först i bruk för de beslut som nu har fattats per e-post inom processen för godkännande av doktorsavhandlingar.En diskussion om fördelningen av uppdragen som granskare för magisteravhandlingarna och om författandet av själva avhandlingsutlåtandet tas upp på ett AR-möte på hösten.Beslut om tillägg och kurser i undervisningsplanen 2017-18AR beslöt om tre nya kurser: en språkkurs i engelska (Communication Clinic), en fördjupad kurs i nationalekonomi (Supplementary Studies in Economics), samt en ny kurs på kandidatnivå Voluntary Work and Societal Engagement. Den sistnämna kursen kommer att vara öppen för alla studerande, oberoende av huvudämne.Dessutom beslöt AR komplettera kursutbudet så att Corporate Responsibility Across Business Studies nu också kommer att ges i Vasa, kursen i engelska Team Communication Skills ges också hösten 2017 och två nya fördjupade kurser i nationalekonomi ges av Helsingfors universitet inom ramen för HECER-samarbetet.Principer för deltagarbegränsningar på kurserAR diskuterade ärendet och fattar det slutliga beslutet om principerna på ett skilt e-postmöte.Antagningskriterier för Hankens magisterutbildning fr o m 2018Akademiska Rådet godkände antagningskriterierna och kriterierna för rangordningen av behöriga sökande enligt följande:Kvoten för nyantagna studerande till ekonomie magisterutbildningen 2018 är 160. Målsättningen är att anta 120 studerande till engelskspråkig och 40 studerande till svenskspråkig utbildning. Hanken strävar efter att öka antalet studerande med utländsk utbildningsbakgrund till minst 60 personer.
 Den engelskspråkiga magisterutbildningens ansökningstid går ut i januari och den svenskspråkiga följer den nationella gemensamma antagningens tidtabell.Rangordningen av behöriga sökande sker enligt att studieframgången ges 75% vikt och lämplighet 25%. GMAT-resultatet ska fortsättningsvis vara minst 550.De slutliga formuleringarna framställs för AR per e-post.

Tags