| 10.10.2017

Information från Akademiska rådets möte 4.10.2017

Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.10.2017.

I sitt möte den 4 oktober 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 26 magisteravhandlingar. Dessutom diskuterades det att presentera statistik över tidigare avhandlingsvitsord för att ge rådet en översikt över vitsordfördelningen på högskolan.Beslut om antagningstidtabellen till forskarskolan 2018Beslöts att sista dagen för att komplettera antagningen till forskarskolan med slutgiltiga betyg och studieutdrag är 31.7 för vårens antagning och 31.12 för höstens antagning.Beslut om tillägg till undervisningsplanen inom företagsledning och organisationEn kurs i finansiell ekonomi, Strategic Growth Investing, ska börja ges i samarbete med ämnet företagsledning och organisation. Kursplatserna är begränsade till 20 eftersom studerandena också ska delta i Slush. Det finns ingen inbördes fördelad kvot mellan ämnen. Institutionerna har stått för finansieringen det här läsåret och rektor har beviljat projektpengar därtill. För kommande läsår måste en finansieringsplan uppgöras.Ändring av omfattning för magisterkurser inom företagsledning och organisation (FLO)FLO har gjort kompletteringar i sina kurser så att de kan höjas från fyra till fem sp för att harmonisera med den nya regeln om 5/10 sp som träder i kraft 1.8.2018. I diskussionen framkom att AR önskar en klar beskrivning över hur kursinnehållet har ändrats för att motsvara höjda studiepoäng. Alla IR på Hanken måste framöver leverera en lista på vad som ändrats innan AR tar beslut om godkännande. Teaching Lab tillhandahåller stöd till lärarna gällande kursplanering och formulering av listan.Akademiska rådets mötestider 2018Nästa års möten har planerats så att de beaktar betygsutdelningarna bättre. Datumen godkändes av AR så år 2018 infaller mötena enligt följande: 31.1, 7.3, 11.4, 9.5, 6.6, 29.8, 3.10, 7.11, 5.12.2018. Under aprilmötet ska de nya kursbeskrivningarna godkännas.Beslut om inledande av läsåret 2018-2019Terminsstarten är inplanerad till 27.8. Startdatumet vållar problem för studerande som behöver visum eftersom Migri beviljar studentvisum endast från 1.9. AR beslöt att undervisnings-perioden börjar 27.8, men det gäller enbart förstaårets kandidatstuderande. De övriga studerandena inleder terminen 3.9.Tidtabell för kursanmälningarTidtabellen för kursanmälningar diskuterades. Det nya systemet med att stänga anmälan en vecka innan kursen börjar har gett upphov till vissa praktiska problem. AR sköt upp eventuell revidering av beslutet till nästa möte. I period 2 gäller fortfarande rådande praxis.
 Riktlinjer för revideringen av studieplanerAR konstaterade att de planerade obligatoriska kurserna inte kan ha ett begränsat deltagarantalDet konstaterades också att det finns ett behov av att minska på seminariekursens omfattning från 12 sp till 5 sp samt att skapa bättre riktlinjer för vad de ska innehålla överlag på Hanken.Det måste införas två studieplaner från och med 1.8. 2018. Studieplansförnyelsen skulle gälla de magisterstuderande som börjar 1.8.2018, dvs i praktiken ändras seminariekurserna först år 2019. För övriga studerande skulle den nya studieplanen träda i kraft 1.8.2019. Pedagogiska rådet tillsätter en arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjer för seminariekurserna.

Tags