| 08.02.2018

Information från Akademiska rådets möte 31.1.18

Läs referatet från AR-mötet den 31 januari 2018.

I sitt möte den 31 januari 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 26 magisteravhandlingar. Rektor kommer att skicka en uppmaning till granskare att respektera deadlinen för utlåtanden.Tidtabell för period 1 läsåret 2018-2019Det har framförts oro över att period 1 blir litet för kort ifall läsåret inleds först 3.9.2018 för alla andra än första årets studerande. Medvetna om att det återstår bara 7 veckor av period 1, håller AR fast vid sitt ursprungliga beslut. Studenterna själva ansåg inte att arbetsmängden blir oskälig och uppvägs av att man kan jobba fram till 31.8.Praktik på fördjupad nivåEfter en livlig diskussion och omröstning beslöt AR att alla studieplaner inom de olika huvudämnena och specialiseringarna på magisternivån för den studerande ska innehålla möjligheten att avlägga 5 sp eller 10 sp fördjupad praktik inom de 90 sp huvudämnesbundna studierna. Närmare information om praktikperioderna kan läsas i AR:s protokoll.Kompletterande litteraturkurs på fördjupad nivåFör att råda bot på det framtida problemet med ojämnt antal studiepoäng hos studerande som hamnar mellan de gamla och nya studieplanerna, ska magisterstuderande kunna avlägga en kompletterande litteraturkurs för att uppnå 90 poäng i huvudämnet. AR beslöt att huvudämnena ska införa kompletterande litteraturkurser värda både 2 och 3 sp.Global kompetens-modul, övergångsbestämmelseAR beslöt att alla studerande som inlett sina magisterstudier innan 1.8.2018 antingen ska avlägga seminariekursen värd 12 sp under läsåret 2018-19 eller sedan avlägga den nya seminariekursen 5 sp och Global kompetens-modulen 5 sp, som erbjuds fr.o.m. läsåret 2019-20. Alla som antas till magisternivån under läsåret 2018-19 ska avlägga Global kompetens-modulen 5sp och seminariet som 5 sp.Tillägg till undervisningsutbudet inom FLO och entreprenörskapEn ny doktorandkurs, Paper Development Workshops som ger 6 sp, ges under våren i både Helsingfors och Vasa. Kursen Managing a Sustainable Development Project ges inom företagsledning och organisation i Helsingfors under vårterminen.
 Tillägg till undervisningen inom handelsrätt i VasaFöretagsförsäkring och riskhantering hölls under period två och spelades in av examinatorn. Det är nu möjligt att ta kursen som e-kurs under resten av läsåret.Byte av kursinnehåll inom redovisning i VasaAR tog upp som beslutsärende institutionsrådets beslut om att Strategisk företagsstyrning i Vasa under våren 2018 endast ges som litteraturkurs istället för kontaktundervisning. AR beslöt att kontaktundervisning bibehålls i kursen Strategisk företagsstyrning vilket säkerställer de tidigare godkända lärandemålen.Informationsärende: Nya studieplaner (tidtabell, process)Institutionerna, studentrepresentanterna och studiebyrån har inlett arbetet med de nya studieplanerna. Nedan en redogörelse för det som redan gjorts, samt tidtabellen och processen inför vårens Akademiska rådets möten.1. Alla institutioner har fått besök av studiebyråns representanter gällande studieplanerna nu inom januari månad. Under träffarna har de nya studieplanerna diskuterats och ämnena har fått hjälp med både riktlinjer och modeller för de nya studieplanernas planering.2. Studentkårens infotillfälle om studieplanerna hölls 29.1 och 1.2 kl. 9-11 (Nationalekonomin, Handelsrätten, Redovisningen och Logistiken 29.1, Marknadsföringen, FLO och Finansiell ekonomi och statistik 1.2). Under detta tillfälle fick studentkåren och studentrepresentanterna ta del av de preliminära planerna för studieplanerna 2018-2020. Detta tillfälle önskades av studerandena för att bättre kunna förbereda sig inför institutionsrådens möten i februari.3. Alla institutioner måste ha ett institutionsrådsmöte i februari där de fastställer sina förslag till studieplanerna 2018-2020. Studieplanerna ska vara klara 26.2 då allt material gällande studieplanernas struktur ska in till ar-handlingar@hanken.fi, för att kunna behandlas under Akademiska rådets möte 7.3.2018.4. Kursernas beskrivningar ska av den undervisande personalen föras in i WebOodi efter AR-mötet i mars.5. Alla institutioner måste ha ett institutionsrådsmöte i mars där de fastställer sina förslag till kursutbudet 2018-2019. Kursbeskrivningarna ska vara klara och IR godkända 2.4 då allt material gällande kursbeskrivningarna ska in till ar-handlingar@hanken.fi, för att kunna behandlas under Akademiska rådets möte 11.4.2018. Det rekommenderas att skriva upp hur kurserna förändras, från t.ex. 8 sp till 5/10 sp (vad tas bort, vad läggs till).Nya medlemmar i Akademiska rådet 2016-2018Studentkåren valde Anna Piiroinen till ny studentrepresentant. Sofia Holm utsågs till Piiroinens suppleant.Universitetskollegiet har utsett Maj-Britt Höglund till suppleant för Martti Mäkinen.