Hankens organisation

Hankens organisation

Hankens organisation är uppdelad i undervisande och forskande enheter och stödenheter.

Forskning och utbildning vid Hanken är organiserat inom institutioner. För språkundervisningen finns ett center för språk och affärskommunikation. En institution omfattar ett eller flera läroämnen och kan inhysa ett eller flera institut (kompetenscentrum).

En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd. En institution med flera läroämnen kan ha en ämnesansvarig per ämne. Institutionsrådet har till uppgift att utveckla och utvärdera institutionens verksamhet, göra förslag till undervisningsplan, budget och personalplan för institutionen samt att ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs.

Hankens administration och service sköts av enheterna för studier och antagning, forsknings- och universitetsservice, samt internationella ärenden och externa relationer. Varje enhet leds av en direktör och har en direktion. Utöver dem har rektor en stab som stöder beredning, strategisk planering, strategiska samarbetsområden samt ekonomi- och egendomsförvaltning.