Information från Akademiska rådets möte 7.3.2018

Information från Akademiska rådets möte 7.3.2018

Här kan du läsa referatet från AR-mötet den 7 mars 2018.

I sitt möte den 7 mars 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 20 magisteravhandlingar. AR beslöt att möteshandlingarna kan skickas ut en dag senare vid fall av helgdag på måndag.

Riktlinjer för förändringar i kursutbudet

I samband med att kurserna på magisternivå ska strömlinjeformas till 5 sp och 10 sp ombeds institutionerna ställa upp en översikt över hur kurserna kommer att ändras. Ämnena ombeds i excelform klargöra ändringar vad gäller t ex kontakttimmar, kurslitteratur, presentationer, om arbetsmängden har varit för stor/liten, och speciellt huruvida lärandemålen i kursen påverkas.

Studiestigar

Alla ämnen ska presentera studiestigar med rekommenderade kursval och tidpunkt för när det lönar sig att ta en viss kurs. Denna information ska finnas tillgänglig för studerande i samband med ämnespresentationen på webben. Dessutom kommer studiebyrån att samla ihop info till en separat studiehandbok för självstudiekurser som är öppna för våra examensstuderande oberoende av studieort.

Gruppindelning i undervisningssammanhang

Feedback från utbytesstudenter har visat att det finns ett behov att beakta diversitet vid gruppindelning inom kurser. Målet är att främja integreringen av våra internationella studenter och främja internationaliseringen hemma. AR rekommenderar att då studerande indelas i grupper eftersträvas en jämn könsfördelning i grupperna och blandad kulturell bakgrund bland gruppmedlemmarna.

Tillägg till undervisningsutbudet under pågående läsår 2017-18

Corporate Governance:

En ny kurs, Incentive Compensation & Firm Performance, ges i Helsingfors under vårterminen 2018 i period 4.

Finansiell ekonomi:

En ny kurs, Structured Financial Products, ges i Helsingfors under vårterminen 2018 i period 4. Examinatorn kommer från Hankens partneruniversitet i Portugal.

Den externt finansierade kursen Volatility Modeling & Empirical Methods in Asset Pricing, erbjuds igen i Vasa under läsåret 2017-2018 i senare delen av period 4.

Marknadsföring av specialkurser till studenter

Institutionerna kan skicka information om specialkurser till info@hanken.fi som kan hjälpa med marknadsföringen till studenterna tillsammans med SHS.

Begränsningar av deltagarantal i kurser

AR önskar att IR ska ta upp till diskussion om man kunde luckra upp kraven på förkunskaper och gallringar där det inte är absolut nödvändigt. Maria Holmlund-Rytkönen kan bistå med sparrning i frågan.

Undervisningens år 2018

Rektor har beviljat projektmedel för kurser som kommer att lediganslås nu i mars, med en andra omgång i höst. Medlen är ämnade för att utveckla kurser 2018-2019 och framöver.

Man kan anställa en timlärare för en ny kurs, eller en timlärare för att ersätta en ordinarie examinator som vill t ex utveckla undervisningen inom något annat område.