| 19.06.2018

Information från Akademiska rådets möte 6.6 2018

Läs referatet från AR-mötet den 6 juni 2018.

I sitt möte den 6 juni 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 107 magisteravhandlingar. Utgående från avlagda examina och inlämnade pro gradu–avhandlingar (107 nu i maj) estimeras antalet magisterexamina 2018 till 180 magisterexamina per juni 2018, vilket prognosticerar ett helårsresultat på ganska exakt 290 magistrar under år 2018 totalt.

Antagningskriterier svenskspråkiga magisterutbildningen 2019-

AR beslöt att för antagning till svenskspråkig utbildning frångås kravet på GMAT/GRE för sökande som har avlagt sin behörighetsgivande examen utanför EU/EES, istället uppfyller samtliga sökande kvalitetskravet på basis av ett GPA på minst 3 på den finländska skalan 1-5 i den behörighetsgivande examen. Om sökandes GPA inte är tillräckligt högt kan hen uppfylla kvalitetskravet på basis av ett GMAT/GRE resultat som uppfyller fastställda poänggränser.Gemensamma riktlinjer för kandidatavhandlingen

Det har visat sig att både bedömnings- och vitsordsprofilen för kandidatavhandlingarna inom huvudämnena varierar mycket och vissa bedömningspunkter går inte att tillämpa på en del ämnen. Det är speciellt metoddiskussion och användningen av analysmetoder som enligt vissa huvudämnen inte  bedöms vara tillämpbara i kandidatavhandlingarna och deras bedömningsmatris.

För att alla studerande ska ha lika möjligheter att lära sig de kunskaper som examensstadgan och AoL anger, ska alla studerande i Kandidatavhandlingskursen (oavsett ort och ämne) fr.o.m. läsåret 2018-19 erbjudas möjlighet att använda metoder och från läsåret 2019-2020 använda både metoder och empiri/data som är relevanta för eget huvudämne för att analysera och lösa ekonomiska problem.
Den sk kandigruppen får i uppdrag att utreda ärendet ytterligare.Utformningen av magisterseminariet och –avhandlingen

För att förbättra genomströmningen på magisternivån delas avhandlingens 30 sp upp på tre delprestationer, så att studerande kan få 10 + 10 + 10 sp längs med processen. Dessutom ska den s.k. Gradusemi-gruppen arbeta fram gemensamma riktlinjer för själva seminariet som läsåret 2019-20 kommer att ändras från 12 sp till 5 sp.
Inga vitsord delas ut för 10+10+10 sp, vitsord delas endast ut för seminariekursen á 5 sp och den slutliga avhandlingens vitsord. Avhandlingens vitsord fastställs fortsättningsvis av Akademiska rådet.

Studiemodul i Corporate Responsibility 25-40 sp

Studieplanen för Corporate responsibility-modulen fastställs varje år efter att alla institutioner har fastställt sitt kursutbud, då idén med modulen är att studerande får avlägga 25-40 sp av Hankens kurser som har CR-inriktningar. AR slog fast de kurser som kan räknas till CR-modulen läsåret 2018-2019.Förkunskapskrav och deltagarbegränsningar 2018-19

Förkunskapskrav, deltagarbegränsningar och målgrupprestriktioner för kurserna nästa läsår har gåtts igenom av programdirektör Holmlund-Rytkönen och studiebyrån. De är överlag tydliga och motiverade men all behövlig information framgår inte på rätt sätt ur kursbeskrivningarna. Institutionerna och språkcentret (ämnesansvariga och amanuenser) kommer att kontaktas angående eventuella brister under vecka 22-23.

Tidtabell för doktorspromotionen 2019

Till promotionen inbjuds alla som doktorerat på Hanken efter den föregående promotionen fram till några månader före promotionen. Nästa doktorspromotion ordnas 25.10.2019. En riktgivande tidtabell för de olika stegen i avhandlingsgranskningsprocessen ska utformas. Det ska tydligt framgå vad som ska vara genomfört av doktoranden för att kunna delta i doktorspromotionen. AR önskar att forskarskolan ska diskutera och vidareutveckla tidtabellen tillsammans med handledarna och biblioteket.

Antalet doktorander och doktorsexamina

Dagsläget i forskarskolan presenterades. För tillfället har Hanken 117 registrerade doktorander, varav 98 är närvaroanmälda. År 2018 har en doktor utexaminerats. Målsättningen för antalet doktorsexamina är 14 st. AR önskar fortsätta diskussionen om dagsläget tillsammans med representanter från forskarskolan.