| 12.12.2017

Information från Akademiska rådets möte 4.12

Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 4.12.2017.

I sitt möte den 4 december 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 38 magisteravhandlingar. Dessutom diskuterades att AR gärna ser statistik årsvis över hur många betyg som delats ut.Nyanställningar vid HankenAR föreslår att JD Petra Sund-Norrgård anställs som professor i handelsrätt. Tjänsten underställs inte Tenure Track-kriterierna eftersom rekryteringen inleddes innan personalinstruktionen ändrades.AR godkände professorerna Thomas Gehrig, Steffen Huck och Christian Schultz till sakkunniga för sökande till en professur och en biträdande professur inom nationalekonomi. Sammanlagt 20 personer kommer att kallas till intervjuer för antingen professuren eller biträdande professuren vid nationalekonomiska institutionen. Båda tjänsterna omfattas av Tenure Track-kriterierna.Reviderade studieplaner från 1.8.2018Studieplanerna inom ett huvudämne på både kandidat- och magisternivån som erbjuds i både Vasa och Helsingfors ska ha samma obligatoriska kurser, med samma lärandemål och motsvarande innehåll. De obligatoriska kurserna ska avspegla de kärnkompetenser som våra ekonomer ska erhålla, både på kandidat- och magisternivåer. Det är viktigt att strömlinjeforma kursernas kärninnehåll med tanke på högskolans ackrediteringar.Orterna har möjlighet att utnyttja specialkompetensen hos sin undervisande personal och forma specialiseringsmöjligheter inom ramen för de kurser som studerande kan avlägga som valfria inom huvudämnet.AR rekommenderar ett minimum av två obligatoriska huvudämneskurser.Enligt Hankens mission ska vi utbilda ansvarstagande ekonomer. För att förbättra studerandenas kunskaper i hållbarhet (CSR) och också svara på efterfrågan på förbättrade kunskaper i analys, föreslås en ny obligatorisk modul för alla magisterstuderande, Global kompetens, på 5 sp. AR godkände tillägget.Ändring av examensstadganAR uttryckte sitt stöd för att högskolans styrelse ska ändra examensstadgan så att magisterstuderande ska avlägga minst 5 sp språkstudier inom sin examen. Språkkurser som nu är 6 sp ska förenhetligas så att de blir antingen 5 sp eller 10 sp.Antagningskvoterna 2019-2020AR uttalade sig om antagningskvoterna för 2019-2020, dvs. för de två kommande antagningsrundorna 2019 och 2020. AR understöder att totalmålsättningen för antagningen till ekonomie kandidatutbildningen skulle vara 300 och 160 för magisterutbildningen.Höjning av godkänt tentamensvitsordInstruktionen om studier och examination ska revideras vad gäller tentamen.En studerande kan skriva en tentamen under de angivna tentamensdagarna. En studerande får försöka höja ett godkänt tentamensvitsord en gång. Det bättre vitsordet gäller då alltid.Examinatorn kan besluta att godkända delprestationer från tidigare år fortfarande är i kraft, men detta ska då specificeras i kursbeskrivningen. En examinator kan inte lova något om framtiden, dvs en examinator kan inte ta ställning till ifall en delprestation är i kraft exempelvis nästa år.Beslut om doktorsavhandlingarInom ramen för den elektroniska behandlingen av doktorsavhandlingar har följande beslut tagits:Akademiska rådet godkände anhållan om offentlig granskning av:

  • Sara Lindemans avhandlingsmanuskript ”Early-phase market organizing in subsistence settings” och har som opponent utsett professor Hans Kjellberg, Handelshögskolan i Stockholm, och som kustos Veronica Liljander. Disputationen är fastställd till 19.1.2018.
  • Sofia Johns avhandlingsmanuskript ”From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context” och har som opponent utsett Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University, och som kustos Jeff Hearn. Disputationen fastställdes till 8.12.2017.
  • Tunca Tabaklars avhandlingsmanuskript ”Scalability and resilience in humanitarian supply chains” och har som opponent utsett professor Janet Godsell, University of Warwick, och som kustos Gyöngyi Kovács. Disputationen är fastställd till 16.12.2017.

Nya medlemmar till ARMaj-Britt Höglund föreslås för Universitetskollegiet att bli Martti Mäkinens suppleant. Det kommer också att behövas nya studentrepresentanter då både Sofia Slotte och Kenneth Nilsson måste avgå under vårterminen. Rekrytering pågår.