| 09.11.2017

Information från Akademiska rådets möte 1.11

Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet onsdagen 1 november 2017.

Under sitt möte den 1 november 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 14 magisteravhandlingar. Dessutom beslöts att augustimötet flyttas nästa år till 28.8.2018 (istället för 29.8).Tidtabell för kursanmälningarKursanmälan stängs en vecka före undervisningsperiodens början, utom för period 1 på hösten då anmälan stängs dagen innan undervisningen börjar.Beslut gällande revidering av Instruktion om studier och examinationBeslöts att kandidatavhandlingskursen ska räknas med i medeltalet och behöver således ett kvantitativt vitsord. Avhandlingens vitsord kommer att vara en del av kandidatavhandlingskursens vitsord.Diskuterades också fenomenet att magisterstuderande tar om grundkurser för att förhöja vitsordet och sitt medeltal innan utexamination. Hur råda bot på detta eftersom det tar onödiga resurser?Diskussion kring revidering av Instruktion om studier och examinationProgram heter nuförtiden specialisering eftersom Hanken numera har enbart ett magisterprogram som ges på svenska och engelska.Kursernas delprestationers giltighetstid diskuterades. Mötet enades kring att vi håller kvar tidigare rekommendation enligt vilken delprestationerna är i kraft i regel under pågående läsår.E-granskning av doktorsavhandlingarProcessen för när en doktorsavhandling går från inlämning till extern granskare beskrevs för AR. Förhandsgranskaren godkänns nu av prorektor med ansvar för forskning (inte av AR) och då den delen av processen är gjord sköts resten av processen elektroniskt.

Den elektroniska diskussionen som AR tagit del av på Cloudmeeting fungerar inte så bra då det inte funnits nån som styr diskussionen eller svarar på frågor. Föreslogs att prorektor modererar diskussionen, men i övrigt förblir processen som den är. AR kan när som helst diskutera teman gällande doktorsavhandlingar under sina möten.Beslut om doktorsavhandlingarInom ramen för den elektroniska behandlingen av doktorsavhandlingar har följande beslut tagits:Akademiska rådet godkände Philip Gylfes avhandlingsmanuskript ”Choreographing strategy: An exploration into middle managers' embodied interaction” och Kelli Larsons avhandlingsmanuskript “The exploitation and enforcement of patents by non-practicing entities: practices, developments, and future challenges”.Rektors översiktHankens styrelse har i sitt senaste möte beslutat att gå med i Helsinki GSE. Riktlinjerna klara, engagemanget ska inte få tillföra nya kostnader till Hanken. Aalto, Helsingfors universitet och Hanken är med i projektet.Hanken stöder inte en universitetsfusion i Vasa, men arbetar för samarbete. Ifall Vasa universitet vill grunda en tvåspråkig ekonomutbildning så måste man göra det utan resurser från Hanken.