Helsinki GSE förstärks med flera donationsprofessurer

Helsinki GSE förstärks med flera donationsprofessurer

Finlands Bank och finansministeriet finansierar tillsammans tre professurer i det kommande Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Enhetens akademiska direktör utses i början av år 2018.

Helsinki GSE, som inleder sin verksamhet hösten 2018, får flera professurer som stärker forskningen på området på bred front.

Ambitionen för Helsinki GSE är att konkurrera om de bästa forskarna och studerandena med världens toppenheter inom nationalekonomi, erbjuda en högklassig lärandemiljö för kandidat- och magisterutbildning, samt erbjuda forskarutbildning och forskning av hög kvalitet inom nationalekonomins centrala delområden.

Nationalekonomi behövs för att analysera och tolka den mängd information som digitaliseringen producerar i allt snabbare takt. Ett centralt mål för forskningen inom Helsinki GSE är att samla material och utveckla metoder som stöder det ekonomiska beslutsfattandet både inom den offentliga och privata sektorn.

Enhetens finansieringsbas fått bra grund

Finlands Bank finansierar en professur inom makroekonomi för att stärka forskningen och undervisningen av detta nationellt viktiga område. Makroekonomi forskar i allmänna fenomen inom ekonomin samt penning- och konjunkturpolitikens inverkan på sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten.

“Denna nya forskningsenhet kommer att stärka det finländska kunnandet inom makroekonomi och bidrar på så sätt till att säkra en framtida högklassig finanspolitisk analys i Finland. Ur Finlands Banks synvinkel är denna donation en investering i framtiden. Med hjälp av Helsinki GSE kan vi säkra en hög kvalitet av och tillgång till inhemska experter inom penningpolitik”, säger Erkki Liikanen, chefdirektör för Finlands Bank.

Finansministeriet och Statens ekonomiska forskningscentral VATT bidrar till Helsinki GSE med två professurer. De gemensamma professurerna ska grundas inom offentlig ekonomi, som hör till VATT:s forskningsområden.

”Som en del av Helsinki GSE och som fortsättning på tidigare samarbete mellan Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors universitet, fylls en professur inom offentlig ekonomi. VATT har tilldelats en finansieringsreservation i statsrådets budget för en gemensam professur om vilken VATT kan börja förhandla med universiteten i början av 2018”, säger statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet och de grundande universiteten förhandlar om Helsinki GSE:s strategiska finansiering under våren 2018.

”Det finns ett uppenbart behov av att bredda den finländska forskningens spets inom nationalekonomi”, säger kanslichef Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet (UKM). ”Helsinki GSE fungerar som ett utmärkt exempel på universitetens förmåga att reagera på forsknings- och kompetensbehov inom både den privata och offentliga sektorn. UKM och de grundande universiteten har alla förbundit sig att stöda Helsinki GSE också finansiellt.”


Helsinki GSE:s tre grundaruniversitet budgeterar tillsammans för minst fyra nya professurer inom nationalekonomi. Helsinki GSE samlar även privata donationsmedel under våren 2018.

Bredare studiemöjligheter och en stark grund för forskarsamarbete

Genom nya professurer, ökat samarbete och koncentrering av kunnande, kommer Helsinki GSE att kunna öka mängden magister- och doktorsexamina och därmed svara på det ökade behovet av experter inom nationalekonomi. När Helsinki GSE nått sin fulla verksamhetsförmåga under år 2022 skall antalet utexaminerade magistrar inom nationalekonomi från huvudstadsregionens universitet vara hälften fler än nu samt antalet doktorer vara det dubbla.

”En högklassig utbildning producerar kompetenta forskare och säkrar en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som lockar toppforskare från hela världen. Med dessa viktiga satsningar kan vi tillsammans bygga en sådan miljö i Finland och samtidigt svara på samhällets ökande behov av experter inom nationalekonomi, säger Jukka Kola, rektor vid Helsingfors universitet.

”Grundandet av Helsinki GSE är centralt och nödvändigt i byggandet av Finlands framgång: både den offentliga ekonomin och den privata sektorn behöver forskning av experter på internationell nivå”, säger rektor Ilkka Niemelä från Aalto-universitetet.

”Helsinki GSE breddar studiemöjligheterna och skapar en stark grund för forskarsamarbete inom nationalekonomi. Genom samarbete kan vi märkbart förbättra vår internationella konkurrenskraft”, säger Hankens rektor Karen Spens.

Styrelserna vid alla tre universitet har godkänt grundandet av enheten. En akademisk direktör och direktion till Helsinki GSE väljs under januari 2018 och det praktiska arbetet inleds hösten 2018 när Helsinki GSE:s doktorandprogram och det så kallade research master-programmet, som förbereder för forskarstudier, startar.

Tilläggsinformation:
Rektor Jukka Kola,Helsingfors universitet, tfn. 02941 22211
Professor Topi Miettinen, Hanken, tfn. 040 3521 406
Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet, tfn. 050 452 4690