| 08.12.2017

Forskningsutvärderingen fortskrider

I högskolans nya strategi, Hanken 2025, spelar högskolans styrkeområden en viktig roll och en ny forskningsutvärdering genomförs våren 2018.

För detta ändamål utsågs i våras en arbetsgrupp under ledning av prorektor Timo Korkeamäki. Dess uppgift är att fastställa riktlinjer för den externa panelens arbete och för forskningsområdenas självutvärderingsrapporter, sammanställa materialet, identifiera externa panelmedlemmar samt arrangera panelens besök på högskolan. Rektor har nu fattat beslut om den externa panel som skall utvärdera forskningen.Esther Gal-Or (ordförande för panelen), University of Pittsburgh
Agnes Cheng, School of Accounting & Finance, The Hong Kong Polytehnic University
Geertrui Van Overwalle, University of Leuven
Susanne Hertz, Jönköping International Business School
David Wilson, The Open University Business School, Storbritannien
Jörg Rocholl, ESMT BerlinInom utsatt tid inkom det nio ansökningar om utvärdering för styrkeområdesstatus. Forskningsutvärderingen fortsätter i två skeden. Det första skedet består av en bibliometrisk rapport för varje huvudämne samt huvudämnets kommentarer till den. I det andra skedet evalueras de forskargrupper som ansökt och evalueringen baseras på deras självutvärderingsrapporter.AoS sökandena ska lämna in sina självutvärderingar senast 15.12.2017 och huvudämnenas kommentarer på de bibliometriska analyserna ska lämnas in senast 15.1.2018. Den externa panelen sammanträder under våren 2018 och deras rapport blir klar under sommaren samma år.Mera information på webben.