Struktur och stadgar

Struktur och stadgar i forskarutbildningen.

Mål och omfattning

Målet för forskarutbildningen är att den studerande:

  • grundligt gör sig förtrogen med det egna forskningsområdet och dess samhälleliga betydelse,
  • uppnår förmåga att inom sitt forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder;
  • gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom det egna området;
  • bibringas förtrogenhet med allmän vetenskapsteori;
  • förvärvar en sådan kännedom om de ekonomiska vetenskaperna och till det egna forskningsområdet anslutna vetenskapsområden som gör det möjligt att förstå forskningsresultat och följa med utvecklingen av dem;
  • uppnår förmåga att självständigt skapa ny vetenskaplig kunskap.

Forskarutbildningen består av 60 sp forskarkurser (16 studiepoäng i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser, 44 studiepoäng i form av forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet, enligt Examensstadgan 18 §) samt avhandling (180 sp).

Licentiatexamen kräver två och ett halvt års heltidsstudier, medan en doktorsexamen kräver fyra års heltidsstudier.

Struktur

Forskarutbildningens_uppbyggnad.pdf

Examensbestämmelser

Nationell lagstiftning samt Hankens regelverk om utbildningen, examensstadga och instruktion om studier och examination, hittar du under Bestämmelser.