Strategier

Hankens strategi 2030 betonar forskning och utbildning av hög kvalitet, internationalisering, starka näringslivskontakter och hållbarhet. All verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet.

Hankens strategiska ramverk

Hankens strategiska ramverk inkluderar tre huvudsakliga element:

Helhetsstrategin Hanken 2030 slår fast Hankens strategiska målsättningar. Missionen definierar Hankens grundläggande uppgift och visionen definierar Hankens långsiktiga mål. Den strategiska profilen lägger grunden för all verksamhet vid Hanken.

Delstrategierna definierar helhetsstrategin mer specifikt inom tre utvalda områden: forskning, undervisning och lärande, samt HR.

Den strategiska verksamhetsplanen operationaliserar helhetsstrategin och delstrategierna för en fyraårsperiod. Verksamhetsplanen inkluderar nyckelital som regelbundet följs upp av Hankens styrelse och som används som uppföljningsinstrument för utveckling.

Som komplement till strategierna har Hanken språkpolitiska riktlinjer och en kvalitetspolicy.

Ladda ner strategibilden

Hanken strategi bild uppdaterad okt2020

Ladda ner strategibilden på svenska Opens in new window

Ladda ner strategibilden på engelska Opens in new window