| 06.09.2018

Referat från AR-mötet 28.8.2018

Läs referatet från AR-mötet den 28.8.2018.

Vid sitt möte den 28 augusti 2018 godkände Akademiska rådet (AR) 40 magisteravhandlingar.

Tidtabellen för doktorspromotionen 2019

Tidtabellen för de olika skedena i doktorsavhandlingsprocessen för dem som strävar efter att doktorera i tid för att kunna delta i promotionen diskuterades. Den rekommenderade tidtabellen skickas till examenshandledarna, avhandlingshandledarna, amanuenserna, doktoranderna och publiceras i doktorandernas Facebookgrupp, samt publiceras på Hankens webb. Det finns också en undantagstidtabell som tillåter mera flexibilitet, men den är förknippad med en risk att man inte hinner utexamineras i tid.

Rapport om antagningen till ekonomutbildningen

Hanken är från och med antagningen 2018 en del av den gemensamma antagningen till ekonom-utbildningarna i Finland. Inträdesprovet kan skrivas på finska eller svenska, och alla de ekonom-utbildande enheternas poänggränser är jämförbara. Andra förändringar är att 60 % antas på basis av sina studentexamensbetyg och att urvalsprovet baseras på gymnasielärokurser. Poänggränsen för att antas till Helsingfors på basis av betyg hörde till de högre i landet, medan betygsantagningen till Vasa och antagningen på basis av urvalsprovspoäng landade på låga poänggränser i nationell jämförelse.

Uppföljning av restriktioner på kursdeltagare på kandidat- och magisternivå

Instruktioner om rekommendationer för förkunskapskrav för kurser har skickats ut till institutionerna. Inför hösten finns ändå kurser med förkunskapskrav som i praktiken sållar bort alla andra än berörda ämnets studenter. Maria Holmlund-Rytkönen fortsätter uppföljningen tillsammans med studiebyrån och diskussion förs med berörda ämnens prefekter.

Förtydligande om seminariekurser på 12 sp

Det finns seminariekurser som börjar i januari 2019 och löper ända till december. Seminariekursernas omfattning ändras till 5 sp fr.o.m. läsåret 2019-2020. Ett 12 sp:s seminarium som inleds våren 2019 ska vara avklarat senast december 2019 för att de studerande ska kunna få 12 sp för detta seminarium. Alla seminarium som inleds fr o m 1.8.2019 är värda 5 sp.