| 13.04.2017

Hög produktivitet och stark ekonomi präglade Hankens 2016

Hankens bokslut för 2016, som godkändes av högskolans styrelse i mars, visar att Hanken under år 2016 befäste sin position som en internationell, konkurrenskraftig och forskningsinriktad högskola.

Hankens status som trippelackrediterad handelshögskola bekräftades då högskolans AMBA-ackreditering förnyades. Hanken rankades också som femte bäst i världen vad gäller citationer och forskningssamarbete i den internationella U-Multirank-rankningen.Stabil utexamination, stark publiceringsverksamhet och ökad genomströmningUtexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som ligger i linje med de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina uppgick till 250 (2015: 252, mål 210), antalet utexaminerade magistrar sjönk något till 257 (2015: 284, mål 280), och antalet utexaminerade doktorer steg till 14 (2015: 9, mål 16).Genomströmningen har förbättrats och andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret steg till 43,6 % (2015: 40,90, mål 30).Antalet vetenskapliga publikationer fortsatte öka från året innan till 361 (2015: 303).Internationell studentkårHanken fortsätter vara det enda finländska universitetet med en obligatorisk utlandstermin för samtliga studerande på kandidatnivån. Den totala studentmobiliteten, det vill säga både inkommande utbytesstuderande och antalet utgående studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik fortsatte att stiga till 462 (2015: 408, mål 380).Hankeiterna studerar aktivt även under sina utlandsstudier och antalet studiepoäng som avlades utomlands steg till 6 296 (2015: 5 480). Även de inkommande utbytesstuderandena avlägger allt fler studiepoäng och antalet poäng avlagda vid Hanken uppgick till 5 046 (2015: 4 354).Antalet internationella studerande vid Hanken fortsatte på samma nivå som tidigare år.Stark ekonomi med ökad balans och avkastning samt framgångsrik medelinsamlingÅr 2016 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 113,3 MEUR (2015: 105, 6MEUR). Placeringsportföljens marknadsvärde steg till 81,1 MEUR (2015: 75,o MEUR) och fastigheternas bokföringsvärde uppgick till 22,7 MEUR (2015: 23,2 MEUR).Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 2,0 MEUR (2015: 6,0 MEUR), varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten vars resultat uppgick till 3,0 MEUR (2015: 5,8 MEUR). Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen steg till 7,3 % (2015: 6,1 %).Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,3 MEUR (2015: 23,0 MEUR), varav finansieringen från UKM på 17,8 MEUR stod för merparten (2015: 18,3 MEUR). Kostnaderna för den operativa verksamheten sjönk något till totalt 24,2 MEUR (2015: 25,1 MEUR).Medelinsamlingen inom ramen för kampanjen HANKEN RETURNS var fortsatt framgångsrik och inbringade under året 3,3 MEUR (2015: 2,3 MEUR). Kampanjen pågår till slutet av juni 2017.Tilläggsinformation ges av:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742