| 15.09.2017

Hanken i täten i nordisk forskningsjämförelse

Hanken klarar sig bra i NordForsks forskningsjämförelse av 172 nordiska högskolor.

Hanken toppar den nordiska jämförelsen inom ekonomiska vetenskaper vad gäller andelen ofta citerade publikationer (17 %), vilket lägger Hanken vid 70% över medeltalet och citeringsfrekvens (1,66).Rapporten Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators: Covering the years 1999-2014 är sammanställd av NordForsk och beskriver forskningsprestationer på ett mera nyanserat sätt än många internationella universitetsrankingar. Exempelvis fraktionaliseras publikationerna och citeringarna upp på basis av varje organisations andel av författarna i publikationen. Dessutom utesluts självciteringar.-Fördelningen av citeringar är ojämn och några få publikationer står för den största delen av citeringarna. Hur mycket någon bidragit till en ofta citerad källa är därför intressant att forska i, utöver fältnormaliserade medelvärden, förklarar bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm.Rapporten använder två huvudsakliga mått som kompletterar varandra: den genomsnittliga citeringsfrekvensen ger ett mått på hur väl hela organisationen presterar, medan andelen av topp-10 publikationer identifierar forskare som bidrar avsevärt till forskning av stort intresse och genomslagskraft. Indikatorn ”Andel av topp-10 publikationer” beräknas genom att dividera antalet publikationer som finns med bland 10% av publikationer som är mest citerade i världen, med det totala antalet publikationer från samma organisation.-Den första indikatorn ger en överblick över forskningskvaliteten i organisationen som helhet. Den andra mäter den akademiska excellensen i organisationen. I allmänhet är andelen mest citerade artiklar en stabilare indikator än den genomsnittliga citeringsfrekvensen eftersom den inte påverkas lika mycket av en enstaka, extremt ofta citerad publikation, sammanfattar Hindersson-Söderholm.Enligt rapporten uppvisar Hanken en anmärkningsvärd utveckling enligt båda indikatorerna. Även om den totala mängden publikationer är liten i absoluta tal, sker det en stadig ökning. Enligt författarna förklaras detta av att ett litet universitet med ett lämpligt begränsat fokus kan åstadkomma snabba förändringar.-Vi ser det här som ett resultat av våra strävanden att belöna toppublikationer och har på det här viset lyckats öka både forskarnas produktivitet och deras genomslagskraft, säger Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning på Hanken.Ladda ner hela rapporten här:
http://bit.ly/2gWQEn9Mera information:Timo Korkeamäki, Prorektor med ansvar för forskning, timo.korkeamaki@hanken.fiTua Hindersson-Söderholm, Bibliotekschef, tua.hindersson@hanken.fi