| 12.05.2021

Generation Y och kvinnor gör ansvarsfulla investeringar

Enligt Hanken Svenska handelshögskolans färska undersökning har generation Y och kvinnor en viktig roll i att det blir allt vanligare med ansvarsfulla investeringar.

Hankens forskargrupp presenterade 11.5.2021 resultaten av en undersökning man gjort tillsammans med Nordnet för att kartlägga privata investerares ansvarsfullhet i Finland. Undersökningen är helt unik även på global nivå och genom mer än 5000 respondenter har forskarna fått en bra bild av hur ansvarsfulla finländska investerare är.

– Ansvarsfull investering tar hänsyn till hållbarhet inom miljö, sociala frågor och god förvaltningssed, så kallade ESG-faktorer, och analyserar de risker och möjligheter som är förknippade med dessa faktorer, förklarar Hanna Silvola, undersökningens ledande forskare. Ansvarsfulla investerare strävar efter en god avkastning på det kapital de investerar, men de vill också ta hänsyn till ansvarsperspektivet när de fattar investeringsbeslut och investera i ansvarsfulla objekt.

Resultaten ger vid handen att de som investerar ansvarsfullast är generation Y (<40 år), kvinnor, stadsbor, högt utbildade och svenskspråkiga  . De som å andra sidan inte placerar ansvarsfullt är äldre och placerare med stora portföljer.

– Det blir intressant att se vad som händer då äldre placerares tillgångar småningom tillfaller den yngre generationen. Blir placeringarna mera ansvarsfulla, eller fortsätter man på samma invanda stig, frågade sig Silvola.

I praktiken har det visat sig att man oftast inte rör befintliga investeringar utan istället fokuserar på att nya investeringar ska ha en hållbar profil. Hela 60 % av respondenterna uppgav att de tar hänsyn till ESG-faktorer då de fattar investeringsbeslut. De bedömde också att de ansvarsfulla inversteringarnas andel av totalen kommer att öka, även om det fanns stora variationer bland visionerna på den här punkten.

– Bland olika hållbarhetsaspekter ansåg man att miljöfrågor vägde tyngst då man fattar investeringsbeslut. Frågan om företagen bär sitt skatteansvar eller främjar diversitet bland sina anställda ansågs inte lika viktiga, påpekade Emilia Vähämaa, biträdande professor.

Studien genomfördes som Hanken Svenska handelshögskolans vetenskapliga forskningsprojekt och leddes av biträdande professor Hanna Silvola. I forskargruppen ingick också biträdande professor Emilia Vähämaa (Hanken) och professor Bonnie Buchanan (University of Surrey, Storbritannien). Nordnet agerade som partner för att nå ut till respondenterna.

Mera information:

Hanna Silvola
Biträdande professor
Tfn +358 50 471 2536
E-post: hanna.silvola@hanken.fi

Emilia Vähämaa
Biträdande professor
Tfn +358 40 352 1758
E-post: emilia.vahamaa@hanken.fi