| 20.03.2019

Forskare ser Helsingfors stad med nya ögon

Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju undersöker hur anställda inom Helsingfors stad har upplevt organisationsreformen som genomfördes för knappt två år sedan. De erbjuder staden verktyg att förstå förändringen på ett sätt som siffror inte kan mäta.

Sommaren 2017 införde Helsingfors stad ett nytt ledarskapssystem och ny organisationsstruktur. I reformen fick staden en borgmästare i stället för stadsdirektör, och de tidigare förvaltningarna och affärsverken slogs ihop till fyra sektorer med olika servicehelheter.

När organisationsreformen och det nya ledarskapssystemet nu ska utvärderas, kommer två forskare från Hanken att bidra med ett etnografiskt forskningsprojekt. Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju, som är forskardoktorer inom ämnet företagsledning och organisation, forskar i hur människorna som jobbar inom staden har upplevt reformen.

– Vi ser rutinerna med nya ögon. Tanken är att vi ska förstå de anställdas vardag, och vilka typer av problem eller vilka fenomen de jobbar med varje dag, säger Virtaharju.

I sin undersökning observerar Sorsa och Virtaharju de anställdas vardag inom två av stadens sektorer, kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn under två års tid. De börjar från ledningsgrupperna och går sedan vidare till servicehelhetsgrupper och djupare in i organisationen.

I praktiken går det till så att Sorsa och Virtaharju sitter med på ledningsgruppsmöten och styrelsemöten, läser stadens intranät och talar med de anställda i organisationen.

– Vi lyssnar, observerar, skriver anteckningar och använder bandspelare för att samla in material. Och vi dricker mycket kaffe med stadens administration, säger Virtaharju.

Etnografi ovanligt inom organisationsforskning

Enligt Virpi Sorsa är det inte så vanligt inom organisationsforskning att använda sig av etnografisk metod, det är vanligare att man gör intervjuer eller enkätundersökningar. Dels handlar det om att det kan vara svårt att få vara med under ledningens möten i företag.

– Det är svårt att få tillgång till ledningsgrupper och att få använda bandspelare. Därför är det ovanligt i företagsledningsforskning, säger Sorsa.
En annan orsak är enligt Sorsa att man inom organisationsforskningen traditionellt tänker att fakta är siffror. Inom den etnografiska forskningen är däremot utgångspunkten inte siffror, i stället gör man observationer och bygger upp förståelsen kring det.

Forskarna erbjuder staden insikt

Med organisationsreformen ville staden skapa en smidigare organisation och bli mer invånarfokuserad. Man ville också göra beslutsprocesserna snabbare och smidigare.

Sorsa och Virtaharju ska presentera sin slutrapport för Helsingfors stad i slutet av 2020. Avsikten med deras forskning är ändå inte att berätta för staden om man inom staden har uppnått sina mål eller inte, utan de ska hjälpa staden att göra bedömningen själv.

– Vi kan erbjuda dem en uppfattning om vad som har hänt efter organisationsförändringen. Vi ger dem en bredare och djupare bild så att de kan reflektera över hur de har nått målet, säger Sorsa.

 

Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju forskar i Helsingfors stads organisationsförändring.

Det här är en artikel ur Hankentidningen 1/2019. Du kan läsa hela tidningen här.