| 19.08.2021

Finansiering till rekordmånga krävande forskningsprojekt på Hanken

Forskningsfinansiering beviljas allt oftare till stora, multidisciplinära konsortium där forskare från flera universitet och också andra samhälleliga aktörer deltar. Forskare på Hanken har varit aktiva i att ansöka om finansiering för sådana projekt och under våren 2021 fick rekordmånga forskare på högskolan välkomna nyheter av finansiärerna.

"Projekten som beviljats finansiering är främst så kallade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som finansieras av stora finansiärer. Dessa projekt har en stor inverkan på samhället både i Europa och globalt", säger Jaana Kokkonen, forskningsombud på Hanken.

Flera av projekten som fick finansiering hör till området humanitär- och samhällelig logistik. Finansiering beviljades till forskardoktor Anna Aminoff (Norges forskningsråd), biträdande professor och direktör för HUMLOG-institutet Wojciech Piotrowicz (Norges forskningsråd och Horizon2020/EU) samt forskardoktor och biträdande direktör för HUMLOG Diego Vega (Danmarks röda kors).

Finansiering beviljades också till två stora projekt av Business Finland. Ett av dem leds av biträdande professor i redovisning Hanna Silvola och det andra av biträdande professor inom företagsledning och organisation Martin Fougère och Emma Nordbäck, forskardoktor inom samma ämne.

Ari Hyytinen
Ari Hyytinen

Andra forskare som tillsammans med sina forskningsgrupper fick finansiering är universitetslektor i redovisning Henrik Höglund (Peter Wallenberg Stiftelsen), professor i nationalekonomi Ari Hyytinen (Finlands Akademi), projektledare inom företagsledning och organisation Charlotta Niemistö (JPI MYBL) och doktorand i företagsledning och organisation Kaisa Penttilä (ERUF).

Forskning om innovationstävlingar 

Projektet som leds av Martin Fougère och Emma Nordbäck startar i september. I det undersöks hur resultaten i olika innovationstävlingar, som blivit allt populärare, kan implementeras. I projektet deltar också Ville Takala, för närvarande forskare på UCL i London, samt forskardoktor Caroline Sundgren.

"Finansiären Business Finland har själv gått in för en alltmer utmaningsdriven strategi. Innovationstävlingar har bl.a. ordnats av olika ministerier och Sitra. På Hanken har det ordnats Hackathon-tävlingar. Det finns emellertid inte forskning om hur innovationstävlingar borde drivas och om vilket stöd det behövs för att bra innovationer som föds i tävlingarna ska kunna förverkligas", säger Nordbäck.

Emma Nordbäck och Caroline Sundgren
Emma Nordbäck och Caroline Sundgren

Enligt Nordbäck kommer projektet inte enbart att fokusera på aktörerna som ordnar tävlingar, utan också på företagen och teamen som deltar i dem.

För att få finansiering kallades de team som lämnat in de bästa förslagen till Business Finland för att pitcha sina projekt. I samband med det gav experter förslag på hur teamen ytterligare kunde förbättra de slutliga ansökningarna.

Akademisk ambition och konkret nytta i samma projekt

Sakkunnigutvärderingen var mer traditionell när Ari Hyytinen sökte finansiering från Finlands Akademi för ett projekt där man undersöker effektivitet av offentliga upphandlingar. Forskarna förväntades inte heller svara på styrda tematiska frågor i ansökan – något som allt oftare är fallet. 

Hyytinen anser att det är en bra sak om forskningen lyckas vara akademiskt ambitiös samtidigt som den föreslår något som är av konkret nytta för samhället. Han anser också att det är bra att både forskare och aktörer som beviljar finansiering deltar i att formulera forskningsfrågor.

"Många olika aktörer i samhället har information om viktiga sociala och ekonomiska frågor. I vissa ansökningar om forskningsfinansiering definierar forskare som söker finansieringen vad man strävar efter att utreda, men ibland kan det vara ändamålsenligt att forskningsprojekt svarar på samhällsutmaningar som redan definierats av andra än forskare", säger Hyytinen.

I det fyraåriga projektet deltar också forskarna Kirsi-Maria Halonen, Lapplands universitet, Otto Toivanen, Aalto-universitetet och Janne Tukiainen, Åbo universitet. 

Klara riktlinjer när hösten startar

Jaana Kokkonen och hennes kollega, forskningsombud Malin Wikstedt, som stöder forskarna med att förbereda ansökningar, informerar kontinuerligt forskarna om olika finansieringsmöjligheter.

"Det öppnas kontinuerligt nya utlysningar, bland annat inom ramen för Horizon Europe. Nu är det också läge att planera Horizon Europe-projekt på längre sikt eftersom riktlinjerna för forskningsprogrammen och utlysningar för de följande två åren offentliggjorts", för Kokkonen fram.

Text och foto: Maria Svanström