| 04.02.2019

Doktorsavhandling: Nya optionsvärderingsmodeller med effektivare beräkning av osäkerhet

Finansiell modellering handlar om att hitta den bästa kvantitativa lösningen till ett problem. Sedan börskraschen i oktober 1987 har forskare och experter försökt modellera implicit volatilitet för optionsvärdering och säkring.

Modellering av implicit volatilitet är fortfarande idag en viktig fråga på derivatmarknaderna. I sin doktorsavhandling undersöker och utvecklar Kun Huang effektiva optionsvärderingsmodeller som kan användas i aktie- och räntederivatmarknaden.

– En optionsvärderingsmodell som är populär på en optionsmarknad lämpar sig inte nödvändigtvis för en annan optionsmarknad. I praktiken används ofta olika optionsvärderingsmodeller på olika derivatmarknader. I min avhandling undersöker jag optionsvärderingsmodeller som används vid prissättning av valuta-, aktie- och ränteoptioner, säger Huang.

Huang är den första som har undersökt hur effektiv Vanna Volga-metoden är för att värdera S&P 500 index-optioner. Vanna Volga-metoden används i stor utsträckning inom valutaoptionsmarknaden, men har inte använts inom andra derivatmarknader. De starka resultaten visar att metoden även lämpar sig för att värdera aktieindexoptioner.

Huang utvecklar i sin avhandling en hybridmodell som kombinerar fördelarna av stokastisk volatilitet och lokala volatilitetsmodeller. Hybridmodellen skapar en effektivare beräkning av den underliggande stokastiska processen och dess volatilitet.

– Hagans asymptotiska formel för implicit volatilitet, som bygger på en SABR-process, har varit referenspunkt för värdering och säkring av räntederivat. Formelns brister framkom dock under perioder med  låga och negativa räntor.

Den nya asymptotiska formeln, som också bygger på SABR-processen och har utvecklats i Huangs doktorsavhandling, klarar av problemet med låga och negativa räntor vilket är kännetecknande för finansmarknaden nu, säger Huang.Du kan läsa hela avhandlingen här.Kun Huang disputerar i finansiell ekonomi och statistik med sin avhandling ‘Implied Volatility and Option Pricing Models’ på fredag den 8 februari 2019 kl.12 på Hanken i Vasa.

Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa
Opponent och universitet: Professor Seppo Pynnönen, Vasa Universitet
Kustos: Kenneth Högholm

Ytterligare information:
Kun Huang
E-post: kun.huang@hanken.fi
Tfn: +358 469 371 493