| 13.05.2019

Doktorsavhandling: Mezzanine hjälper att prissätta risken vid företagsfinansiering

En ny studie visar att det finns betydande skillnader inom bolagsrätten, redovisnings- och skattebestämmelserna mellan olika länder gällande så kallad mezzaninefinansiering, det vill säga en kombination av eget kapital och lån.

Det här betyder i praktiken att länder har olika förutsättningar att tillämpa mezzanine.

I sin doktorsavhandling ”Mezzanine Financing - A Comparison between the Finnish and International Financial Market Regulation” utforskar Mika Reunanen vilken den bolagsrättsliga bakgrunden är när det gäller användningen av mezzaninefinansiering. Reunanens studie visar bland annat att landets rättsfamilj, historia och marknadsförhållanden påverkar bolagslagarna och de specifika bolagsrättsliga normerna omkring mezzanine.  

Enligt undersökningen används finansieringsformen i dagens läge mest i USA. Reunanen utredde i sin forskning hur den kunde användas mera allmänt i bankernas kreditgivning.

– Enligt studien kan mezzanine vara en attraktiv produkt för banker som tillhandahåller företagsfinansiering. Bankernas mezzaninefinansiering ska ändå inte vara ett verktyg som skulle göra det möjligt för dem att gå in i arrangemang eller projekt som är mera riskfyllda än de projekt som idag finansieras med traditionella låneinstrument. Det är snarare ett verktyg för att mera exakt prissätta den risk som de är redo att ta i alla fall, säger Reunanen.

Ett bolags kapitalbehov täcks traditionellt med hjälp av eget kapital från ägare och extern finansiering från banker. Dessutom kan bolaget ta mezzaninefinansiering. Antalet finansiärer och deras kapacitet att bevilja finansiering varierar, vilket påverkar utbudet av finansiering. Företagskoncerner som använder mezzanine i strukturering av sina utländska dotterbolags balansräkningar måste ta hänsyn till olika landspecifika regler och marknadsförhållanden.

Mika Reunanen disputerar i ämnet fredagen den 17 maj kl. 12.00. Forskningsområdet är handelsrätt. Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.

Mera information:
Mika Reunanen
Tfn:+358 50 66875
E-post: mika.reunanen@hanken.fi