| 21.09.2021

Doktorsavhandling: Kiosker och matvagnar kan förbättra tillgången på mat för de fattiga i städerna

Livsmedelstrygghet brukar definieras som att ha tillräcklig tillgång till livsmedel för ett hälsosamt liv. Oftast fokuserar man på produktion och konsumtion man vill säkerställa en tillräcklig livsmedels- och näringstrygghet. Ny forskning visar att man också måste betona distribution och detaljhandel i samband med livsmedelstrygghet.

Produktionen och konsumtionen av livsmedel är mätbara, som till exempel mängden producerade ton och förbrukade kalorier. Då beaktar man inte det invecklade livsmedelssystemet som existerar mellan produktion och konsumtion och som inkluderar detaljhandelns livsmedelskedja.

När den urbana befolkningens tillväxt fortsätter kommer detaljhandelns betydelse att växa. I sin doktorsavhandling Urban food security at the intersection of retail supply chain management and development studies, utforskar Virve Tuomala förhållandet mellan urban utveckling och livsmedelsdetaljhandeln. Förståelsen för behoven och förhållanden i fattiga urbana grannskap, som till exempel osäkra finansiella situationer eller utmaningar gällande tillgången på hälsosamma livsmedel, är inte tillräcklig bland formella distributionskedjor och forskas inte heller tillräckligt i.   

Fältarbetet för avhandlingen utfördes i Sydafrika och Thailand där den informella livsmedelssektorn spelar en betydande roll för tillgången på livsmedel och livsmedelstrygghet.

- Oberoende av om det är en kiosk i ett grannskap eller en flyttbar matvagn är dessa informella marknader mer tillgängliga för många urbana fattiga invånare, både finansiellt och geografiskt, än formella snabbköp”, säger Tuomala.

Snabbköp och närbutiker försöker expandera till fattiga urbana grannskap, eftersom de representerar en lukrativ ny marknad för snabbköpen. Svårigheter gällande geografisk tillgång, finansiella hinder och problem med pålitlighet kan dock vara ett hinder för deras framgång när de går in på marknaden. Också urvalet av produkter på marknaderna som är riktade till en befolkning med låga inkomster kan vara relativt begränsade, särskilt när det gäller färska produkter.  

- Informella marknader ligger inne i grannskapen, istället för i utkanterna av dem, och invånarna bildar sociala relationer med säljarna. Försäljarna kan bevilja kredit till stamkunder som har finansiella problem eller ta i beaktande behov av specialkost”, tillägger Tuomala.

Du kan läsa doktorsavhandligen i sin helhet via denna länk.

Virva Tuomala disputerar den 24 september 2021 klockan 12.00.
Doktorsdisputationen hålls via videokonferens. Du kommer åt videokonferensen via Teams genom att klicka på denna länk.

Opponent: Professor Martin Hingley, University of Lincoln
Kustos: Professor David Grant, Hanken Svenska handelshögskolan

För mer information:
Virva Tuomala
virva.tuomala@hanken.fi