| 13.09.2022

Doktorsavhandling: Ett nytt europeiskt patent kommer att göra patentering enklare och billigare

Ett nytt patentskydd som kallas Unitary Patent väntas bli verklighet i Europa 2023. Det nya patentskyddet kommer att minska patentkostnaderna i Europa. Ny forskning visar hur företag och konsumenter i Europa kommer att påverkas av denna institutionella förändring.

I sin doktorsavhandling undersöker Alexis Stevenson hur patentsystem och mer specifikt patentkostnaderna påverkar incitamenten för innovation. I Europa måste en patentägare varje år bestämma sig för att antingen betala en förnyelseavgift för att låta patentet fortsätta gälla, eller låta det upphöra vilket innebär att det blir allmän egendom och kan användas fritt.

”När vi tänker på patent föreställer vi oss ofta mycket dyrbara skyddade uppfinningar som läkemedelspatent. Men faktum är att de flesta patenterade uppfinningar inte förnyas för hela löptiden, som vanligtvis är 20 år från registreringstillfället. Detta faktum tyder på att en stor del av de patenterade uppfinningarna är av relativt lågt värde eftersom de inte är värda de årliga förnyelsekostnaderna på hundratals till tusentals euro för hela löptiden”, säger Alexis Stevenson.

Det nuvarande patentsystemet i Europa är både mycket fragmenterat och kostsamt. Unitary patent-systemet kommer att medföra en stor institutionell förändring som tillhandahåller en enhetlig ram för upprätthållande av patent i Europa, med en enda förnyelseavgift som skyddar en uppfinning i alla medlemsstater. Detta förenklade förfarande kommer att minska patentkostnaderna i Europa, men det är fortfarande oklart hur företag och konsumenter kommer att påverkas av detta nya patentsystem.

Den här studien, som genomförts i samarbete med Otto Toivanen och Tuomas Takalo, försöker ge klarhet i hur täckningen, längden och kvaliteten på befintliga patenterade uppfinningar skulle se ut om patentägarna fick möjlighet att ansöka om ett Unitary Patent istället för det befintliga europeiska patentet.

”Vår forskning visar överlag på blygsam nytta med att införa ett Unitary Patent, där den genomsnittliga fördelen för uppfinnarna kompenseras av en förlust för de europeiska konsumenterna. I relativa termer vinner österrikiska, luxemburgska, holländska, franska och italienska uppfinnare mest medan danska, grekiska, irländska och luxemburgska konsumenter förlorar mest”, sammanfattar Stevenson.

Du kan läsa hela avhandlingen här.

Alexis Stevenson disputerar på sin doktorsavhandling ”Essays on the Economics of Patent Rights: Measuring the value of patents using renewal information” fredagen den 16 september klockan 12:00 EEST på Svenska handelshögskolan samt på distans.
Du kan närvara vid disputationen online genom att klicka på denna Teams-länk.

Opponent: Professor Carlos Serrano, HEC Paris
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken Svenska Handelshögskolan