Action Plan against Academic Dishonesty

Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty is applied when cheating or other academic dishonesty occurs in conjunction with the studies. The Action plan has been updated by the Academic Council in February 2022.

Hanken promotes good scientific practice in research as well as studies and works against cheating and academic dishonesty inter alia through the Action Plan against Academic Dishonesty.

Contact information: studycounsellor-hki@hanken.fi or studycounsellor-vaasa@hanken.fi

Academic dishonesty in studies includes

 • plagiarism: if you use sources without correct reference or copy other students' work
 • cheating: if you use unauthorized tools during an exam or look at other students' answers
 • other dishonesty or other unauthorized acts or tools in conjunction with the studies

Plagiarism

You should always use correct references to texts or other materials that you use as sources. If you don't, you are guilty of plagiarism. Plagiarism is a form of academic dishonesty, and to avoid it you need to master a reference technique.

All Master's and Doctoral theses are plagiarism controlled with the help of programmes for plagiarism detection.

Cheating during exams

During exams

 • you are only allowed to bring with you your ID, pens and what possible materials or aids that are explicitly mentioned on the exam paper
 • it is forbidden to talk, share materials or use any help not explicitly mentioned on the exam paper
 • the exam supervisor has the right to immediately end a student's exam if s/he is caught cheating or is intentionally creating a disturbance.

In cases of academic dishonesty Hanken's Action Plan against Academic Dishonesty will be followed.

If you are suspected of academic dishonesty the examiner must hear you and inform you about the possible consequenses. If you are caught cheating during an exam the exam supervisor can end your exam immediately.

All serious cases of academic dishonesty (for example all dishonesty in thesis work) or cases that are seen as precedents will be dealt with by the school's disciplinary committee. The examiner should inform plagiat@hanken.fi of cases of academic dishonesty.

Cheating and academic dishonesty generally leads to failing the course. A student who is found guilty of such an offence or other disturbance can in accordance with the Universities Act be given a written warning or be suspended for a fixed period. If a visiting student is found guilty of academic dishonesty the home university may be notified.

(Right-click and open  the document i a new window or tab)

 

Om du misstänks för fusk ska examinatorn höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder. Om du ertappas eller misstänks för fusk vid tentamen får tenövervakaren avbryta din tentamensskrivning.

Alla allvarligare fall av fusk (t.ex. alltid fusk i avhandlingar) eller fall som bedöms ha prejudikatvärde behandlas i högskolans disciplinnämnd.

Fusk leder i allmänhet till att hela studieprestationen underkänns. En studerande gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet kan enligt universitetslagen tilldelas en skriftlig varning eller, om handlingen är allvarlig, avstängas från universitetet för viss tid. Disciplinnämnden bedömer behovet av och rekommenderar varning (till rektor) eller avstängning (till styrelsen). Om en utbytesstuderande eller JOO-studerande gör sig skyldig till fusk kan hemhögskolan underrättas.

Läs handlingsplanen i sin helhet (högerklicka och öppna i nytt fönster eller flik):

 

Om du ertappas eller på sannolika skäl misstänks för plagiat ska examinatorn

 1. Höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder, höra eventuella vittnen samt underrätta och konsultera den ämnesansvariga eller prefekten,
 2. Skriftligt redogöra för och fatta ett beslut i fallet
 3. Skicka beslutet till studiebyrån, som vid behov eller enligt begäran för ärendet vidare till disciplinnämnden.

Disciplinnämnden kan inte fatta beslut om fuskfall, men ska behandla alla fuskfall och ge en rekommendation till examinatorn om åtgärder. Fuskfall som är så grova att det finns skäl att överväga varning eller avstängning underrätta förvaltningsdirektören om fallet anses så grovt att enligt universitetslagen. bedöms av förvaltningsdirektören. Varning meddelas den studerande skriftligen.

Om du ertappas eller på sannolika skäl misstänks för luntning ska tentamensövervakaren avbryta din tentamensskrivning och/eller till examinator göra en anteckning/redogörelse över händelseförloppet. Examinator följer därefter samma handlingsplan som vid plagiat ovan.

Följder

 • Om du fuskar underkänns din studieprestation. Graden av fusk kan variera beroende på omständigheterna i ett enskilt fall. I särskilda fall kan examinator avstå från underkännande.
 • Om du fuskar i en delprestation underkänns i regel prestationen som helhet
 • Grovt fusk kan leda till varning eller att du avstängs från Hanken.
 • Om en utbytesstuderande gör sig skyldig till fusk underrättas hemhögskolan om det skedda genom brev riktat till dean eller motsvarande samt internationell samarbetskoordinator.
 • Om en JOO-avtalsstuderande gör sig skyldig till fusk underrättas hemhögskolan om det skedda genom brev riktat till den studerandes fakultet eller motsvarande. Studiebyrån ansvarar för att hemhögskolan underrättas.

Du har rätt att vid examensnämnden yrka på rättelse i beslutet om underkänd studieprestation även ifall att du blivit underkänd på grund av examinatorn konstaterat att du fuskat.

Endast misstanke om fusk berättigar inte till beslut om påföljder.

Du ska alltid berätta att du lånat texter av andra källor genom att ha en referens. Om du kopierar från artiklar eller böcker, din medstuderandes arbete eller från internet utan att berätta det för läsaren gör du dig skyldig till plagiat. Plagiat strider mot hederlig akademisk praxis och betraktas därför som fusk. För att du ska undvika plagiat är det nödvändigt att du behärskar referensteknik. Instruktioner för hur du refererar korrekt finns i biblioteks Referensguide. Du som är kandidatstuderande lär dig referensteknik på kursen Introduktion till akademiska studier och under grundkurserna.

Alla magister-, licentiat och doktorsavhandlingar på Hanken genomgår en plagiatkontroll med ett program för plagiatdetektion. Även andra skriftliga arbeten kan plagiatkontrolleras. Programmet ger en rapport som läraren använder som hjälpmedel för att ta ställning till om ett skriftligt arbete eller avhandling innehåller fusk.

Vid tentamen

 • får du endast ta med dig in i salen skrivverktyg, studiekort eller ID och hjälpmedel som examinatorn tillåter och som nämns på tentamensfrågepappret
 • är det förbjudet att prata, att dela material med andra och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
 • har tentamensövervakaren rätt att avbryta tentamen för din del om du ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra