The bachelor's degree structure

This bachelor's degree at Hanken is in Swedish only

The bachelor's degree structure is presented in Swedish on the Swedish page.

If you are interested in doing your bachelor's degree in English you can read more about it here. Opens in new window  

Utgående från Hankens mission och examensstadga har det formulerats lärandemål som berättar vilka kunskaper du som studerande uppnår med vår utbildning. Därefter har mätbara förväntade studieresultat (learning objectives) utarbetats för att vi ska se hur väl du uppnår lärandemålen. Lärandemål finns för kandidatprogrammet, magisterprogrammen på svenska och engelska, MBA-programmet (fortbildning) och doktorandprogrammet.

Varje program har fyra lärandemål,  som baserar sig på följande allmänna kunskaps- och färdighetsområden:

 1. Kunskaper i ekonomiska vetenskaper
 2. Analytiska färdigheter och kritiskt  tänkande
 3. Kommunikationsfärdigheter
 4. Globala kompetenser

Här hittar du programmens lärandemål Opens in new window .

Där finns också mera information om Hankens Assurance of Learning (AoL) process och bedömningsmatriser.

De obligatoriska grundkurserna ger dig grunderna för studier i de ekonomiska vetenskaperna och kännedom om de centrala läroämnena inom området.

De obligatoriska grundkurserna ingår i huvudämnet och biämnet (om du avlägger ett biämne på Hanken). Du ska avlägga alla grundkurser under ditt första studieår.

Under ditt första år av kandidatstudierna lär du dig vad akademiska studier innebär genom kursen Introduktion till akademiska studier (1 sp) på hösten och planerar din kandidatexamen på kursen Individuell studieplan (1 sp) på våren.

I kandidatexamen ska du ha

 •     två främmande språk minst 6 + 6 sp i vardera språket
 •     studier i svenska och finska minst 6 + 6 sp

Som främmande språk kan du i Helsingfors studera engelska, tyska, franska, ryska och spanska. I Vasa kan du läsa engelska och tyska. Inom kandidatexamen skall du läsa minst 6 sp i ett främmande språk och minst 6 sp i ett annat främmande språk. I minst ett av språken ska du ha en högre nivå än nybörjarkurs. Vi rekommenderar att du avlägger ditt främmande språk och engelskan under ditt första läsår.

Svenska studerar du inom kandidatexamen både muntligt och skriftligt  sammanlagt 6 sp, antingen på modersmålsnivå eller som andraspråk. Vi rekommenderar att du avlägger svenskan under ditt andra läsår. Du kan även spara den skriftliga kursen till samma termin då du skriver din kandidatavhandling, men notera att det kan bli svårt att få det att passa ihop.

Inom kandidatexamen studerar du både muntlig och skriftlig finska sammanlagt 6 sp. Nivån på studierna i finska beror på dina kunskaper i finska: B- eller C-nivå för dig som inte har finska som modersmål, eller finska som modersmål. Vitsordet för finskakurserna ger dig antingen goda eller nöjaktiga kunskaper i finska som skrivs ut på examensbetyget. Vi rekommenderar att du avlägger finskan under ditt andra läsår.

Du som inte läst någon finska tidigare, eller finska på lägre nivå än B1.2 kan ansöka om dispens från Hankens obligatoriska kurser i finska. Gör det genom att fylla i denna blankett Opens in new window . Notera att du ändå behöver avlägga minst 1 sp i finska och de övriga 5 sp kompenserar du med kurser i ett annat/andra språk.

I din kandidatexamen ingår en vistelse utomlands som du kan avlägga antingen i form av utbytesstudier eller praktik utomlands. Utlandsterminen gäller för dig som antagits år 2009 eller senare via inträdesprovet eller år 2010 eller senare via studier vid öppna universitetet.

Utlandsterminen placeras i din kandidatexamen beroende på om du avlägger den som studier eller praktik samt beroende på dina biämnen (se närmare rubriken Biämne nedan).:Om du väljer utbytesstudier kan du antingen

 1. bilda ett biämne av dem, Grundstudiehelhet avlagd utomlands, vilket vi rekommenderar.
 2. Du kan också välja att ha utbytesstudierna och ett annat ämne som biämnen.
 3. Alternativt kan du sprida utbytesstudierna så att de exempelvis ingår i ditt huvudämne samt i valfria studier. Då måste du avlägga minst 25 sp i något annat ämne som blir ditt biämne.

Utöver utbytesstudier kan du avlägga utlandsterminen i form av praktik utomlands. Då jobbar du minst tre månader utomlands och skriver på basis av arbetet en praktikrapport, som godkänns av den som är examinator för Utlandspraktik i ditt huvudämne. Prestationen Utlandspraktik ger dig 8 sp och ingår i ditt huvudämne utöver examenskravet på 60 sp.

Hanken hjälper dig med val av utbytesuniversitet, ansökningsprocessen och annat praktiskt angående utlandsterminen.

Efter ditt första läsår på Hanken väljer du ditt huvudämne och gör upp en individuell studieplan för dina studier i kandidatexamen. För tillfället är det fritt att välja bland huvudämnena.

Utöver huvudämnet ska du inom kandidatexamen ha minst ett biämne, dvs. en grundstudiehelhet i ett ämne eller motsvarande studiehelhet. Biämnet ska omfatta minst 25 sp. Du har många olika möjligheter att avlägga ett biämne inom kandidatexamen:

Biämnen och biämneshelheter Helsingfors

 • utbytesstudier som ett biämne (Grundstudiehelhet avlagd utomlands)
 • ekonomiskt ämne på Hanken
 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Ekonomisk politologi
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar
 • Statistik

Biämnen och biämneshelheter Vasa

 • utbytesstudier som ett biämne (Grundstudiehelhet avlagd utomlands)
 • ekonomiskt ämne på Hanken
 • Corporate Responsibility Module - Studiehelhet i företagsansvar
 • Informationsbehandling
 • ämne vid annan högskola via JOO-studier

Du kan också ha två biämnen inom din kandidatexamen, till exempel utbytesstudierna och ett ekonomiskt ämne.

Om du gör utlandsterminen som utbytesstudier rekommenderar vi att du bildar ett biämne av dina utbytesstudier, grundstudiehelhet avlagd utomlands. För att uppfylla kravet på biämneshelheten ska utbytesstudierna innehålla minst 15 sp ekonomiska vetenskaper.

Om du som biämne har ett ekonomiskt ämne på Hanken ingår grundkursen i det ämnet i de 25 sp som bildar biämnet. Kurserna som du ska ta som biämnesstudernade framgår ur ämnenas studieplaner. Språkkurserna på Hanken ger dig också möjlighet att avlägga ett språk som biämne (minst 25 sp i ett och samma språk).

På Hanken erbjuds också en tvärvetenskaplig studiehelhet i företagsansvar som kombinerar kurser från olika ämnen som specifikt inriktar sig på frågor berörande företagens samhälls- och miljöansvar.

Ifall de obligatoriska grundkurserna, språkstudierna, huvudämnesstudierna, biämnesstudierna samt utlandsvistelsen sammanlagt blir mindre än 180 sp måste du även inkludera valfria studier i din kandidatexamen så att omfattningen i examen blir minst 180 sp. Ifall du har två biämnen behövs valfria studier sannolikt inte, men ifall du endast har ett biämne i din kandidatexamen behöver du sannolikt även valfria studier.

Valfria studier i kandidatexamen kan vara hurudana högskolestudier som helst i valfritt ämne på valfri nivå, dvs. vilka kurser som helst som du avlagt på Hanken eller kurser som du avlagt vid någon yrkeshögskola eller vid något annat universitet.

Bedömning av kandidatavhandlingen
Kursen Kandidatavhandling bedöms med ett kvantitativt vitsord från och med läsåret 2018-19. Vitsordet kommer därmed att påverka studentens medeltal, vilket det inte gjort tidigare. Kursen Kandidatavhandling har tidigare gett ett kvalitativt vitsord. De som redan avlagt kursen Kandidatavhandling innan 1.8.2018 kan i samband med sin ansökan om kandidatbetyg välja ifall de vill att deras vitsord konverteras till ett siffervitsord, som då räknas in i medeltalet. 

De kvalitativa vitsorden konverteras i så fall enligt tabellen nedan.
Försvarlig = 57 Nöjaktig = 67 God = 77 Mycket god = 87 Utmärkt = 97
Konverteringen utgår från klassmitten för varje vitsord och adderar två poäng, så att konvereteringen ska vara fördelaktig för studerande.