2323

2323 Research Seminar in Marketing, 12 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Studerande som följer den tidigare studieplanen kan avlägga seminarium som 12 sp ännu läsåret 2018-2019.

Learning Goal: 

Du har kunskaper och färdigheter att självständigt planera, genomföra, och presentera ett forskningsprojekt som resulterar i ett akademiskt slutarbete i ditt huvudämne.

After completing the course, you will be able to: 
 • skilja ett vetenskapligt arbete från en utredning
 • forma ett lämpligt forskningsproblem och –syfte
 • skapa en teoretisk referensram
 • planera och genomföra en vetenskaplig (empirisk) studie
 • analysera och presentera empiriska data
 • dra konklusioner från data
 • kritiskt analysera kvaliteten på vetenskapliga arbeten
 • muntligt och skriftligt presentera dina vetenskapliga arbeten och argumentera för dina åsikter
 • diskutera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten
Pre-requisites: 

Kandidatexamen, de obligatoriska metodkurserna och 24 ECTS marknadsföringskurser som krävs för magisterexamen bör vara avlagda. Förkunskaperna bör vara inhämtade senast vid anmälning till kursen. I seminariekursen kan kursexaminator efter prövning göra undantag från kandidatexamenskravet endast ifall det försnabbar studerandes magisterutexaminering. Övergångstiden med detta undantag har varit i kraft sedan 2009 och gäller för studerande inskrivna 2007 eller tidigare.

Total Student Workload: 

320 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning:  26 h (minimum närvaro)     
icke-schemalagt arbete:  294 h 

Literature and Course Material: 
 • Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J. M. (1995). The craft of research. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Saunders, M. & Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 5th ed. London: Prentice Hall.
Assessment: 

Olika seminarieunderlag och aktivitet i olika roller (presentatör, opponent, deltagare) under seminarier. Notera att skriftliga underlag ska vara godkända i plagiatkontroll av handledaren och att studerande kan göra dylik kontroll själv.

Recommended Time of Performance: 

Seminarium I och Seminarium II skall avklaras inom ca 5-6 månader studietid. Kursen avklaras under en termin, antingen på hösten eller på våren. De som lämnar in avhandling till Akademiska Rådet före inlämningsdatum inför Seminarium II får samtidigt kursslutvitsord.

Additional information: 

Se närmare beskrivning i kursmaterialet i Moodle.

Läs informationen om magisteravhandling på webben (processen, inlämning, tidtabell mm).