23001

23001 Bachelor's Thesis, 10 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Intermediate studies
Kind: 
Kandidatavhandling
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Syftet med kursen är att du gör ett marknadsundersökningsprojekt med vetenskaplig och praktisk relevans. Du tränar och utvecklar en förmåga att tillämpa teorier och metoder för att analysera och lösa problem inom ämnesområdet marknadsföring samt utarbetar en skriftlig vetenskaplig rapport.

Rapporten skrivs på svenska.

Learning Goal: 

Du har förmåga att tillämpa teorier och metoder för att analysera och lösa problem inom ämnesområdet marknadsföring samt utarbeta en skriftlig vetenskaplig rapport.

After completing the course, you will be able to: 
 • systematiskt och kritiskt analysera och lösa olika problemställningar inom ämnesområdet/huvudämnet
 • formulera, planera och genomföra en företagsorienterad marknadsundersökning
 • inhämta, analysera och granska olika typer av information
 • välja och tillämpa teorier och metoder för att studera ett utvalt fenomen med vetenskaplig och praktisk relevans
 • skapa text av vetenskapligt och språkligt god kvalitet
 • på egen hand muntligt och skriftligt presentera det utarbetade undersökningsprojektet
 • konstruktivt analysera och kommentera av andra utförda och presenterade undersökningsprojekt
Target Group: 

Endast examensstuderande på kandidatnivå med marknadsföring som huvudämne.

Pre-requisites: 

Senast 21.1.2019 skall du ha avklarat: 1) Sammanlagt minst 120 sp från grund- och ämnesstudier, 2) inkluderande grundkursen samt alla behövliga ämnestudiekurser i marknadsföring 44 sp, och 3) Forsknings- och undersökningsmetodik (kod 7777) eller Statistisk analys (kod 7778).

Kursen Individuell studieplan med marknadsföring som huvudämne bör vara avlagd.

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i och lämna in en anmälningsblankett tillsammans med ditt studieutdrag. Blanketten skall lämnas in till institutionens amanuens senast på måndagen veckan innan kursstart. WebOodi-anmälan skall göras separat.

Total Student Workload: 

267 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning:  30 h     
icke-schemalagt arbete:  237 h

Instruction: 

Föreläsningar 16
Handledda övningar 4
Seminarier eller muntliga presentationer 10
Grupparbete utanför lektionstid 3
Självstudier utanför lektionstid 233
Handledning, föreläsningar, litteraturdiskussioner, övningar och seminarier.

Närvaro obligatorisk på första tillfället när kursen introduceras i början av period 3 i januari 2019.

Literature and Course Material: 
 • Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago (Ill.): University of Chicago Press. 2nd ed. 2003 or 3rd ed. 2008
  eller översatt till svenska:
 • Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J. M. (2004). Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt. Lund: Studentlitteratur.
 • Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research methods for business students. 3rd ed. London: Prentice Hall. 4th ed. 2007, 5th ed. 2009, 6th ed. 2012.
  eller
 • Saunders, M. & Lewis, P. (2012). Doing research in business and management. London: Prentice Hall.
 • Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Assessment: 

Skriftlig kandidatavhandling (80%), skriftliga övningar (10%), samt opponering av andras skriftliga och muntliga arbete (10 %).

Varje delprestation bör vara avklarad (enligt skala 0-20p).

Notera att skriftliga övningsarbeten alltid plagiatkontrolleras.

Mognadsprovet sakgranskas alltid och språkgranskas för de flesta och görs som etentamen i maj och skall vara godkänt före slutvitsord i kursen.

Recommended Time of Performance: 

Det rekommenderas att studerande samtidigt i period 3 tar kursen Qualitative Research Methods in Business Studies, 23032 som är en magisternivåkursen men kan tas av kandidatexamensstuderande samtidigt som kandidatavhandlingskursen. Metodkursen stöder planering, genomförande och analyserande av empiriska data och beskrivning av metoduppläggning i kandidat- och magisteravhandling.

Det rekommenderas också varmt att studerande samtidigt i period 3-4 tar någondera kursen Vetenskapligt skrivande 5628 eller 5642 som är 2 studiepoängskandidatnivåkurser där studenten utvecklar sin förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i sin egen avhandling.

Additional information: 

Från och med läsåret 2016-2017 har kursen gått endast på våren.

Ifall du är på utbytesstudier ännu i januari då kursen startar kontakta examinatorn i god tid före kursen startar.

Anmäl dig till kursen Kandidatavhandling via WebOodi samt genom att fylla i kursens anmälningsblankett som du lämnar in tillsammans med ett studieutdrag till institutionens amanuens 1 vecka före kursstart.