Courses Bachelor's Thesis

23001 Bachelor's Thesis , 10 sp

Typ
Ämnesstudier
Kind
Kandidatavhandling
Teaching language
sv
Course description

Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.
Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.
Kursen Vetenskapligt skrivande på kandidatnivån (5628-E) rekommenderas starkt att tas parallellt med Kandidatavhandlingen.

Lärandemål

Du har förmåga att tillämpa teorier och metoder för att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt utarbeta en skriftlig vetenskaplig rapport.

Efter avlagd kurs kan du
 • söka fram, hantera och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom området för huvudämnet
 • formulera, planera och genomföra en undersökning
 • inhämta, analysera och granska olika typer av information
 • tillämpa ändamålsenliga teorier och metoder för att studera ett utvalt fenomen med vetenskaplig och praktisk relevans
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • skapa text av vetenskapligt och språkligt god kvalitet
 • på egen hand muntligt och skriftligt presentera det utarbetade undersökningsprojektet
 • konstruktivt analysera och kommentera av andra utförda och presenterade undersökningsprojekt
Ytterligare information

Anmäl dig till kursen genom att anmäla dig i WebOOdi och genom att fylla i och lämna in en anmälningsblankett i Moodle. Blanketten skall lämnas in senast på måndagen veckan innan kursstart.

Målgrupp

Endast examensstuderande på kandidatnivå med marknadsföring som huvudämne.

Förkunskaper

Senast 19.1.2020 skall du ha avklarat: 1) Sammanlagt minst 120 sp från grund- och ämnesstudier, 2) inkluderande grundkursen och andra ämnestudiekurser i marknadsföring så att du uppnår minst 37 sp, 3) Statistisk analys (kod 7778, 6 sp), eller Forsknings- och undersökningsmetodik (kod 7777), 4) Introduktion till företagets samhällsansvar (6sp), och 5) individuell studieplan (1sp).
Du anmäler dig till kursen genom att anmäla dig i WebOOdi och genom att fylla i och lämna in en anmälningsblankett i Moodle. Blanketten skall lämnas in senast på måndagen veckan innan kursstart. De givna uppgifterna på blanketten kontrolleras.

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier och muntliga presentationer, samt handledningstillfällen.

Studerandes totala arbetsmängd

267 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 20-40 timmar
icke-schemalagt arbete: 227-247 timmar

Rekommenderad tidpunkt

Tredje året under kandidatstudierna.

Examination och bedömning

Skriftlig kandidatavhandling: 70 %
Muntlig presentation, opponering av andras skriftliga och muntliga arbete, delrapporter, aktivitet: 30 %
Godkänt mognadsprov.
Avhandlingen skall godkännas i plagiatkontroll samt följa högskolans forskningsetiska instruktioner.

 • Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago (Ill.): University of Chicago Press. 2nd ed. 2003 or 3rd ed. 2008
  eller översatt till svenska:
 • Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J. M. (2004). Forskning och skrivande: konsten att skriva enkelt. Lund: Studentlitteratur.
 • Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research methods for business students. 3rd ed. London: Prentice Hall. 4th ed. 2007, 5th ed. 2009, 6th ed. 2012.
  eller
 • Saunders, M. & Lewis, P. (2012). Doing research in business and management. London: Prentice Hall.
 • Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur.