1123

1123 Marketing Strategy, 6 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Mandatory basic courses
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursen ger en helhetsbild av marknadsföringen samt dess strategiska betydelse för företagets framgång på marknaden. Betydelsen av långsiktighet och hållbarhet i företagets marknadsrelationer lyfts fram. Föreläsningarna innehåller såväl teori som praktiska illustrationer där gästföreläsare spelar en central roll. Övningarna fokuserar på strategisk analys och planering i form av en marknadssimulering, där de studerande bildar företag som konkurrerar med varandra på en dynamisk marknad. Övningen fördjupar förståelsen för marknadsföringens roll för företagets ekonomiska resultat och utveckling över tid.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Learning Goal: 

Du har förståelse för marknadsföringens roll i företag och kunskap om de olika frågeställningar som marknadsföringsansvariga arbetar med.

After completing the course, you will be able to: 
  • redogöra för marknadsföringens olika delområden och de centrala modeller och begrepp som hör till dessa
  • koppla olika marknadsföringsaktiviteter till företagets strategiska målsättningar
  • utgående från ett konkret exempel på ett företag analysera dess verksamhet ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv
  • presentera resultat på ett vetenskapligt sätt
Total Student Workload: 

160 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning: 32-36 h       
icke-schemalagt arbete: 124-128 h

Instruction: 

Föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och litteraturstudier. Gästföreläsningar och de övningsrelaterade delarna i kursen är obligatoriska.

Observera att övningarna kräver närvaro alla vardagar under ca en månad. Exakt tidtabell ges vid kursintroduktionen. Även under påskveckorna pågår övningarna, dock med undantag av det officiella påsklovet.

Literature and Course Material: 
  • Kotler, P., Armstrong, G. & Parment A. (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik. Essex, England: Pearson.
  • Artiklar e.d. enligt examinators anvisningar max. 100 s.
Assessment: 

Skriftlig övervakad e-tentamen 60 %

Övningar 40 %

Recommended Time of Performance: 

Första studieåret inom kandidatstudierna.

Equivalent Courses: 

Kursen kan inte avläggas av studerande som avlagt kurs 1123 Marknadsföringens grunder.

Non-degree studies (Open University, JOO and Contract Studies): 

Kvot för JOO-studerande: 5