| 18.06.2020

Vad händer med företagsledningen då företag försummar sitt samhällsansvar?

En person packar in saker från sitt kontorsbord i en papplåda.
Vd:ar vars företag har åkt fast för att ha försummat sitt samhällsansvar riskerar att få sparken.

Då företag åkt fast för försummelse som påverkar aktieägarna negativt – såsom finansiellt bedrägeri – har det påvisats att konsekvenserna för företagsledningen är allvarliga: verkställande direktörer får sparken eller till och med fängelsestraff, och styrelsemedlemmar mister styrelseposter vid andra bolag. I min avhandling finner jag att även försummelse av samhällsansvar kan leda till påföljder för företagsledningen. 

Vid tidpunkten då jag började skriva min avhandling hade Volkswagen åkt fast för att ha manipulerat utsläppen i sina bilar. Detta ledde till stark kritik i media mot företaget samt till grova böter. Skandalen påverkade negativt kunder, miljön, aktieägare, med mera – samt ledde till förändringar i Volkswagens ledning då bland annat vd Martin Winterkorn fick avgå. Volkswagens skandal representerar dock ett av de grövre fallen av försummelse av samhällsansvar under de senaste årtiondena. Målet i min avhandling var således att undersöka ifall denna typ av försummelse systematiskt leder till påföljder för företagsledningen. 

Forskning om företags samhällsansvar har varit ett tämligen snävt forskningsområde inom finansiell ekonomi. De senaste åren har det dock publicerats flera artiklar inom området i ansedda tidskrifter i finansiell ekonomi. Till exempel finner Hartzmark och Sussman att investerare tar i beaktande hållbarhetskriterier då de gör investeringsbeslut; Lins, Servaes och Tamayo påvisar att företag med höga CSR-värden presterade signifikant bättre under den finansiella kraschen år 2008 än företag med låga CSR-värden; Krüger finner att investerare reagerar negativt till negativa nyheter om ett företags samhällsansvar; Dyck, Lins, Roth och Wagner finner att då institutionella investerare investerar i ett företag leder detta till en ökad satsning på samhällsansvarsinitiativ i företaget, o.s.v.  

Sett ur en finansiell ekonoms synvinkel tyckte jag att forskningsfrågan i avhandlingen var intressant. I publika bolag representerar styrelsen aktieägarnas intressen och har som uppgift att utse – och vid behov sparka – vd. Ifall försummelse av ett företags samhällsansvar inte direkt påverkar aktieägarna kanske dessa inte är villiga att göra förändringar i styrelsen, och styrelsen är inte villig att sparka vd:n? Ifall detta är fallet – d.v.s. företagsledningen ”disciplineras” inte av arbetsmarknaden – menar tidigare forskning att strängare reglering kan krävas för att minska på risken för misskötsel och försummelser i företag.  

I vårt pågående arbete med de artiklar som inkluderades i min avhandling finner  mina medförfattare och jag att det är signifikant mera sannolikt att vd:ar i både europeiska och amerikanska företag får sparken då ett företag åkt fast för att ha försummat sitt samhällsansvar. Resultaten tyder på att påföljderna för styrelsemedlemmar är aningen mildare. 

Vårt arbete fortsätter nu med att undersöka hur aktiemarknadsreaktioner till nyheter om försummelse av samhällsansvar påverkar graden av påföljder för ledningen. Vi är även intresserade av att se ifall påföljder varierar mellan länder med olika rättssystem, då företag i länder med rättstyrning baserad på den romerska rätten – såsom nordiska länder – har påvisats satsa mer på initiativ relaterade till samhällsansvar än företag i länder med rättssystem baserade på den angloamerikanska rättstraditionen – såsom USA.

Niclas Meyer

Niclas Meyer är postdoktoral forskare i finansiell ekonomi vid Hanken. Han disputerade år 2019 med avhandlingen ”Essays on Stakeholder-related Firm Misconduct and Consequences for CEOs and Directors” i finansiell ekonomi.  

Källor: Karpoff, Lee, och Martin, Journal of Financial Economics, 2008; Hartmark och Sussman, Journal of Finance, 2019; Lins, Servaes, och Tamayo, Journal of Finance, 2017; Krüger, Journal of Financial Economics, 2015; Dyck, Lins, Roth, och Wagner, Journal of Financial Economics, 2019; Liang och Renneboog, Journal of Finance, 2017. 

Läs flera inlägg på Hanken Research-bloggen

Foto: iStock, yacobchuck