| 02.03.2021

Hotet av konkursvåg mindre än väntat?

Antalet konkurser i Finland var i fjol färre jämfört med åren före krisen. På grund av det här har det förutspåtts att en konkursvåg kan slå till våren 2021.

En preliminär analys från GSE publicerad som lägesrumsrapport stöder ändå en uppfattning om att ifall det finns konkurser som skjutits upp på grund ny lagstiftning så är antalet av dem möjligen mindre än vad man direkt kunde anta utgående från konkursstatistiken.

Det har förts mycket diskussion i offentligheten om coronapandemins inverkan på antalet konkurser. En modell som GSE tagit fram tyder på att antalet konkurser år 2020 jämfört med till exempel år 2019 inte helt kan förklaras med att konkurser skjutits upp på grund av ändringar som gjorts i lagstiftningen på grund av coronapandemin. Slutsatsen baserar sig på omfattande, månatlig statistik från företagen. I modellen har också tagits i beaktande omsättningen under de tre senaste månaderna, hur den ändrat, lönekostnaderna samt förändringarna i dem.

- Det är möjligt att hotet om en konkursvåg är mindre än väntat, men vi måste ändå ta i beaktande att vår analys är preliminär. En mer ingående granskning kan avslöja nya resultat. Till exempel statistiken från februari visar ett uppsving i antalet konkurser. Om utvecklingen fortsätter finns det en risk att vi kommer att uppleva en konkursvåg. Något som det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid i fortsättningen är fall där ett företag drar sig ur marknaden utan att genomgå en konkurs, säger GSE:s akademiska direktör Otto Toivanen.

Antalet företag som upphörde med sin verksamhet ökade med 13 procent i april-juni 2020 jämfört med samma period 2019. Under år 2020 gjordes omkring 500 färre konkurser jämfört med de två föregående åren före krisen. En möjlig förklaring till att antalet konkurser var så lågt är förändringarna som gjordes i konkurslagen i maj 2020 och som försvårade fordringsägarnas möjligheter att söka företag i konkurs.

- Konkurser hör till en fungerande marknadsekonomi och är en del av ekonomins förnyelse. I och med dem försvinner lågproduktiva företag som saknar verksamhetsförutsättningar från marknaden. Även om det varit motiverat att stöda företagen i en sådan här undantagssituation är det inte skäl att undvika konkurser i all oändlighet, säger professor Ari Hyytinen, som är medlem i forskningsgruppen.

Frågan är om vi kan förvänta oss en omfattande konkursvåg senare och vad ett eventuellt ökat antal konkurser innebär. De preliminära resultaten som nu publicerats tyder på att antalet konkurser kommer bli mindre än väntat.

Du kan bekanta dig med rapporten i adressen www.helsinkigse.fi

 

Lägesrummet är en forskningsgrupp bestående av över 20 forskare från ekonomins olika områden som grundats i samarbete mellan VTT och Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). I Lägesrummet deltar också forskare från Åbo universitet, VATT, Institutet för hälsa och välfärd och Statistikcentralen. Lägesrummet använder sig av myndighetsrapporter bland annat från FPA, Statistikcentralen, ministerier och skattemyndigheten. Lägesrummet har grundats för att producera information som kan stöda ministeriers och övriga offentliga instansers finanspolitiska beslutsfattande under coronaviruskrisen. Rapporterna kan läsas i adressen helsinkigse.fi.

Helsinki Graduate School of Economics är en toppforskningsenhet som grundats i samarbete mellan Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet för att utbilda, producera högklassig forskning och vara till nytta för samhället såväl nationellt som internationellt.